English

Organi

Organi Društva su Skupština, Upravni odbor i predsednik Skupštine, odnosno Upravnog odbora. Mandat organa i tela Društva traje 3 godine. Svaki delegat može biti ponovo biran.

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva i predstavnici firmi-članica Društva.

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine odgovoran za ostvarivanje odredbi Statuta, programiranih i planiranih poslova, odluka i zaključaka Skupštine.

Upravni odbor čine predsednik, dva podpredsednika i sedam članova.

Predsednik Skupštine je istovremeno i predsednik Upravnog odbora.

Predesednik predstavlja Društvo, stara se o pravilnom i blagovremenom sprovođenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine i Upravnog odbora i potpisuje akta koja donosi Skupština i Upravni odbor Društva. Predsednika Upravnog odbora u njegovoj odsutnosti zamenjuje jedan od podpredsednika.

Skupština bira generalnog sekretara Društva koji je zadužen za obavljanje stručnih, administrativnih i blagajničkih poslova u skladu sa aktima Skupštine i Upravnog odbora.

Sekretari su automatski članovi Skupštine Društva.