English

Časopis

Časopis Selekcija i semenarstvo je osnovan odlukom Upravnog odbora Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, donetoj na Petoj sednici održanoj 12.07.1994. godine. Rešenjem Ministarstva za informisanje Republike Srbije časopis je upisan u registar javnog informisanja pod rednim brojem 1754. od 28.09.1994. godine.

Od 2010. godine časopis izlazi dva puta godišnje u štampanom izdanju (ISSN 0354-5881), a od 2014. i u elektronskom (ISSN 2406-209X). Časopis objavljuje radove iz oblasti oplemenjivanja i semenarstva biljnih vrsta u sledećim kategorijama: originalni naučni rad, pregledni rad, prethodno saopštenje, naučna polemika, stručni rad, stručni komentar i prikaz knjige. U časopisu se mogu štampati i vesti, dokumenti i stručni spiskovi značajni za oblast oplemenjivanja i semenarstva biljnih vrsta, kao prilozi bez kategorizacije. Radovi se štampaju na srpskom, engleskom i ruskom jeziku. Autor predlaže kategoriju za svoj rad, ali ona ne mora biti uvažena. Cilj časopisa Selekcija i semenarstvo je afirmacija istraživačke aktivnosti u oblasti oplemenjivanja i semenarstva biljnih vrsta. Autori šalju rukopis u elektronskoj formi na jednu od e-mejl adrese: vbabic@mrizp.rs; jsrdic@mrizp.rs; sandra.cvejic@ifvcns.ns.ac.rs sa cc na adresu Društva office@dsss.org.rs

Nakon preliminarnog prihvatanja rada, odnosno odluke Urednika da rad može da se prosledi na recenziju, od prvog autora će se zahtevati da priloži potpisanu Izjavu u ime svih koautora.

Rad recenziraju najmanje dva recenzenta uz jasno definisana pravila kroz upustvo recenzentima i postupak recenzije. Konačnu odluku o objavljivanju rada donosi Uređivački odbor.

Časopis se indeksira u SCIndeksu (Serbian Citation Index).

Selekcija i semenarstvo je dostupno u režimu otvorenog pristupa.

Postupak predavanja rukopisa, recenzija i objavljivanje radova su besplatni.