English

SkupoviVI Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva Genetičara Srbije i
IX Simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije


Program skupa
Zbornik sa Simpozijuma u Vrnjačkoj Banji