English

Članstvo

Članovi Društva Selekcionera i semenara Republike Srbije mogu biti naučna i stručna lica i firme, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koji se bave poslovima iz delokruga Društva. Društvo može da ima počasne i zaslužne članove koje proglašava Skupština na obrazložen predlog svog članstva ili organa i tela. Za počasnog člana može se proglasiti istaknuti stručni ili naučni radnik koji nije član Društva, ali je izuzetno doprineo ostvarivanju funkcija Društva. Za zaslužnog člana može se proglasiti član Društva koji je izvanredno zaslužan za unapređenje rada i ugleda Društva. Članovi Društva imaju jednaka prava i obaveze da učestvuju u radu organa i tela, da budu informisani o radu i finansijskom poslovanju Društva, da daju inicijative, primaju i izvršavaju određene zadatke, da izmiruju finansijske i druge obaveze prema Društvu, da primaju glasila Društva, da za svoj rad u društvu budu nagrađeni, srazmerno mogućnostima i uloženom radu.

Pravna lica svoje članstvo potvrdjuju godišnjim plaćanjem kolektivne, a individualni članovi plaćanjem individualne članarine, čiju visinu propisuje Skupština Društva.

Na V redovnoj sednici Skupštine Društva, održanoj 29.05.2015. doneta je Odluka o visini članarina:

  • kolektivna članarina za male firme: 10.000,00 dinara
  • kolektivna članarina za velike firme: 25.000,00 dinara
  • individualne članarine za zaposlene i penzionere: 1.000,00 dinara
  • individualne članarine za studente: 500,00 dinara

Individualni članovi su u obavezi da prilikom prvog učlanjenja pored uplate odgovarajuće članarine, popune i pošalju pristupnicu sa svojim osnovnim podacima na adresu office@dsss.org.rs.

Kolektivni članovi uplatom dgovarajuće godišnje članarine potvrdjuju svoje članstvo u Društvu.

Članovi Društva dobijaju člansku kartu, pretplatu i besplatno štampanje radova u časopisu „Selekcija i semenarstvo“ i imaju popust na kotizaciju za skupove koje organizuje Društvo.

Uplate slati preko žiro računa Društva selekcionara i semenara Republike Srbije.

Primalac: Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije, Slobodana Bajića 1, 11185 Beograd.
Svrha uplate: Članarina za (navesti tekuću godinu)
Žiro račun: 200-2349780101873-09, Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd

Postojeći članovi podatke mogu ažurirati elektronskim slanjem istih na adresu Društva.

Osim u zakonom predviđenim slučajevima, članstvo u Društvu može prestati pismenom izjavom člana, isključenjem po odluci Skupštine i prestankom rada Društva.