English

Skupovi

UPUTSTVO ZA PISANJE ABSTRAKTA

Abstrakt treba napisati na srpskom i engleskom jeziku.

ABSTRAKAT treba da se sastoji od sledećih elemenata:

  1. Naslov rada
  2. Puno prezime i puno ime (svih) autora
  3. Pun naziv institucije i mesto gde se ona nalazi. Ukoliko su autori iz različitih institucija, navesti sve institucije, a brojem iza imena autora i istim brojem ispred naziva odgovarajuće institucije jasno naznačiti pripadnost svakog autora određenoj instituciji.
  4. Tekst: obim teksta (ne računajući naslov, ime autora i naziv institucije) je najviše 1.300 znakova. Ilustracije i tabele nisu predviđene.

TEHNIKA PISANJA ABSTRAKTA: Abstrakti se pišu kao Word Document. Srpska i engleska verzija treba da se nalaze u istom dokumentu. Za pisanje srpske i engleske verzije abstrakata koristiti latinične karaktere fonta Times New Roman veličine 12. Konačno formatiranje abstrakata će izvršiti organizatori skupa. Štampana verzija Zbornika abstrakata će biti formata A5. Na svakoj stranici će se odštampati jedan abstrakt. Organizatori zadržavaju pravo, da u slučaju prekoračenja obima od zadatih 1.300 karaktera skrate tekst da bi i srpska i engleska verzija istog abstrakta zauzela maksimalno jednu stranicu u Zborniku abstrakata. Stranica onog autora koji pripremi manji obim teksta od maksimalnog ostaće nepopunjena.

NAČIN SLANJA ABSTRAKTA: fajl treba poslati kao prilog (Attachment) na adresu: dsss@dsss.org.yu
Uz svaku poruku priložiti samo jedan fajl tj. jedan abstrakt!
Broj prijava po autoru nije ograničen.
Neposredno posle stizanja abstrakata pošiljalac će biti obavešten da je poruka preuzeta. Ukoliko pošiljalac ni sedam dana posle slanja poruke ne dobije potvrdu o tome da je poruka primljena, treba da se obrati osobi za kontakt: mr Mirjana Srebrić, predsednik Organizacionog odbora, tel. 0648406015, radi dogovora o otklanjanju problema.

ROK ZA DOSTAVLJANJE ABSTRAKATA: do 01. aprila 2008. godine.

ZBORNIK ABSTRAKATA: Abstrakti se štampati u „Zborniku abstrakata“ koji će biti dostupan svim učesnicima na samom skupu. Ovi abstrakti se računaju kao rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u izvodu – R73.

PUBLIKOVANJE RADOVA: organizatori skupa ne učestvuju u publikovanju integralnog teksta radova saopštenih na skukpu. Međutim u dogovoru sa časopisom „Selekcija i semenarstvo“ (nacionalni časopis, R62, urednik je Akademik dr Srbislav Denčić) svim učesnicima se pruža mogućnost da svoje radove publikuju u redovnim brojevima ovog časopisa. Integralni tekst radova treba pripremiti prema uputstvu časopisa i nakon skupa dostaviti predsedniku Organizacionog odbora, koji je u obavezi da ih dostavi uredniku.