English

Uputstvo autorima

Selekcija i semenarstvo je časopis Društva selekcionera i semenara Republike Srbije koji izlazi dva puta godišnje. Časopis objavljuje radove iz oblasti oplemenjivanja i semenarstva biljnih vrsta u sledećim kategorijama: originalni naučni rad, pregledni rad, prethodno saopštenje, naučna polemika, stručni rad, stručni komentar i prikaz knjige. Radovi koji se predaju za štampanje u ovom časopisu ne mogu biti predati ni štampani u drugom časopisu. Radovi se štampaju na srpskom, engleskom i ruskom jeziku. Autor predlaže kategoriju za svoj rad, ali ona ne mora biti uvažena. U časopisu se mogu štampati i vesti, dokumenti i stručni spiskovi značajni za oblast oplemenjivanja i semenarstva biljnih vrsta, kao prilozi bez kategorizacije.

Priprema rukopisa
Obim rada: u zavisnosti od kategorije - za originalni naučni rad do 10 strana, pregledni rad 8 - 15 strana, prethodno saopštenje do 4 strane, naučna polemika do 12 strana, stručni rad 4 - 6 strana, stručni komentar do 3 strane, i prikaz knjige - jedna strana. U časopisu se takođe mogu objaviti izvodi master radova i doktorskih disertacija na maksimalno 15 do 20 strana.
Font i jezik: radovi se pišu na srpskom jeziku latiničnim pismom (uz summary na engleskom jeziku); na engleskom (uz sažetak na srpskom jeziku) i na ruskom jeziku (uz summary na engleskom i sažetak na srpskom jeziku). Tekst rukopisa se izrađuje u programu Microsoft Word, slovnim stilom Times New Roman, velična slova 12, sa proredom 2, marginama 2,5 cm sa svih strana.
U slučajevima kada je jezik rada srpski ili ruski, sažetak na engleskom jeziku dati u proširenom obliku (Summary). Summary treba da prati strukturu samog rada, a po obimu da iznosi do 1/10 dužine rada (1500 karaktera).
Naslov se piše velikim slovima-bold, centrirano na sredinu. Podnaslovi (Uvod, Materijal i metode i dr.) bold, centrirano levo. Stranice treba da budu numerisane kao i redovi (line numbers - na svakoj strani počevši od jedinice) da bi se olakšao posao recenzije. Tabele dati na kraju teksta, posle poglavlja Literatura istog Word dokumenta, sa odgovarajućim naslovom na srpskom i engleskom jeziku. U samom tekstu naznačiti mesto tabela i grafikona. Grafikone i slike treba priložiti kao zasebne fajlove visokog kvaliteta u JPG, TIFF ili sličnom formatu. Fajlove nazvati po rednom broju kako treba da stoje u tekstu (Graf. 1, Sl. 1). Naslove grafikona i slika, na srpskom i engleskom jeziku, dati u samom tekstu pod odgovarajućim brojem i na mestu gde bi trebali da stoje.
Koristiti SI skraćenice za merne jedinice i simbole u sladu sa preporukama International Organisation for Standardisation (ISO). Koristiti pre g kg-1, nego g/kg. Jednocifrene brojeve u tekstu navoditi slovima (jedan, devet), a sve ostale numerički. Decimale odvojiti zarezom (0,758), a dva uzastopna broja simbolom tačka – zarez (25; 24). Skraćenice navesti punim imenom kada se prvi put navodi u tekstu (International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)).
Za formule koristiti equation editor for mathematical formulae uvek kada je to moguće. Za grčka slova i simbole koristiti Symbol ili SimbolProp BT.
Italikom se označavaju nazivi gena, matematičkih simbola kao i naziv vrste i roda (Zea mays L.).

Slanje rukopisa
Autori šalju rukopis u elektronskoj formi na jednu od imejl-adresa:
vbabic@mrizp.rs ; jsrdic@mrizp.rs ; sandra.cvejic@ifvcns.ns.ac.rs sa cc na adresu Društva office@dsss.org.rs
Nakon prijema, rukopisi prolaze kroz preliminarnu proveru u redakciji kako bi se proverilo da li ispunjavaju osnovne kriterijume i standarde. Pored toga, proverava se da li su rad ili njegovi delovi plagijat.
Autori će o prijemu rukopisa biti obavešteni elektronskom poštom. Samo oni rukopisi koji su u skladu sa datim uputstvima biće poslati na recenziju. U suprotnom, rukopis će, sa primedbama i komentarima, biti vraćen autorima.
Nakon toga autorima će se proslediti Izjava, čijim potpisivanjem će autori garantovati da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos, da nije već objavljen, da se ne razmatra za objavljivanje kod drugog izdavača ili u okviru neke druge publikacije, da je objavljivanje odobreno od strane svih koautora, ukoliko ih ima, kao i, prećutno ili eksplicitno, od strane nadležnih tela u ustanovi u kojoj je izvršeno istraživanje.
Autori snose svu odgovornost za sadržaj ponesenih rukopisa, kao i validnost eksperimentalnih rezultata, i moraju da pribave dozvolu za objavljivanje podataka od svih strana uključenih u istraživanje.
Autori koji žele da u rad uključe slike ili delove teksta koji su već negde objavljeni dužni su da za to pribave saglasnost nosilaca autorskih prava i da prilikom podnošenja rada dostave dokaze da je takva saglasnost data. Materijal za koji takvi dokazi nisu dostavljeni smatraće se originalnim delom autora.
Autori garantuju da su kao autori navedena samo ona lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa, odnosno da su sva lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa navedena kao autori.

Sledeća organizacija rukopisa strogo se preporučuje:

 • Naslovna stranapredstavlja prvu stranicu rukopisa koja obavezno uključuje naslov rada velikim bold slovima, ispod kojeg se navode puna imena i prezimena autora (velika početna slova). Osoba za kontakt se označava zvezdicom (*). U fusnoti se daje predložena kategorizacija rada, prezimena i inicijali imena autora kao i naziv i adresa institucije u kojoj rade. Za kontakt autora navodi se i imejl-adresa. Radni naslov, potreban za zaglavlje štampanog rada, dužine do 90 karaktera je potrebno dati na kraju naslovne strane u slučaju da je originalni naslov duži. U protivnom Urednik odredjuje kako će skraćeni naslov glasiti.
 • Naredna strana treba da sadržiIzvodna jeziku rada od 150 do maksimalno 300 reči koji koncizno ukazuje na sadržaj, predmet i rezultate rada. Izvod je praćen sa maksimalno sedam, odgovarajućih ključnih reči. Pri tome ne treba ponavljati reči iz naslova.
 • Tekst rukopisa treba da sadrži sledeće delove:

Uvod - Uvod treba da sadrži informacije koje omogućavaju da se izložena istraživanja stave u konteks drugih istraživanja iz date oblasti to jest da omogući čitaocu da razume značaj preduzetih istraživanja u kontestu savremenih istraživanja. Na kraju uvoda, sa par rečenica treba ukazati na cilj i suštinu datih istraživanja.
Materijal i metode - Ovo poglavlje treba da sadrži koncizno i jasno opisan materijal i metode koji su korišćeni u radu, dovoljno detaljno da bi se eksperiment mogao ponoviti. Nove metode treba da budu detaljno opisane, dok je kod rutinskih metoda dovoljan kratak opis uz odgovarajuću referencu. Ovo poglavlje nije neophodno kod preglednih radova kao i stučnih radova i polemika.
Rezultati i diskusija - Rezultati i diskusija se mogu dati i u odvojenim poglavljima ako autori smatraju da je to bolje za čitaoca. Rezultate dati jasno i koncizno bez nepotrebnih ponavljanja. Diskusija ne mora samo da se ograničava na komentarisanje dobijenih rezulta, već treba da bude analitična i povezana sa rezultatima drugih autora. Dobijeni rezultati mogu da budu u saglasnosti sa ranijim istraživanjima ali mogu i da budu u suprotnosti sa njima. Diskusija treba da ukaže na vrednost izloženih rezultata za dalji rad.
Zaključak - Poglavlje obima do 10% teksta treba u nekoliko rečenica da sumira najvažnije rezultate rada i da ukaže na značaj preduzetih istraživanja. Zaključak obično ne sadrži navode literature ali treba ukratko da ukaže na značaj dobijenih rezultata za čitaoca ili predmet istraživanja.
Zahvalnica - U zahvalnici se navode institucije ili pojedinci koji su pomogli, u bilo kom smislu, istraživanja čiji su rezultati izloženi u radu. Izvori finansiranja takođe mogu biti navedeni.
Literatura - Citirana literatura treba da bude navedena u originalu, poređana po abecednom redu po prvom autoru. Ukoliko se isti autori pojavljuju više puta treba da budu poređani od najstarijeg do najnovijeg rada. Ukoliko je pak rad istih autora iz iste godine označiti radove malim slovima abecede (na primer 2006 a, 2006 b). Ako se jedan autor pojavljuje samostalno ali i u grupi autora, prvo navesti samostalne radove, a zatim radove sa više autora, vodeći svaki put računa o hronologiji.
Citate u samom radu navoditi u zagradi: (Perić, 2007); (Perić i Petrović, 2009); (Petrović i sar., 2010). Za domaće autore koristiti originalne karaktere ć, č, š, ž.  Radove na engleskom jeziku navoditi: (Ortiz, 2006); (Ortiz and Wagoire, 2010); (Ortiz et al., 2012). Ili „na osnovu istraživanja Perić i saradnika (2010)...“
U spisku literature reference navoditi na sledeći način:

 • Časopisi:

Babić M, Bauer I, Babić V, Filipović M, Anđelković V (2009): Genetic divergence of different temporal cycles of selection. Maydica, Vol 54 (2-3): 221-228.  
Reif JC, Hamrit S, Hechenberger M, Schipprack W, Maurer HP, Bohn M, Melchinger AE (2005): Trends in genetic diversity among European maize cultivars and their parental components during the past 50 years. Theor. Appl. Genet. 111: 838-845.

 • Poglavlje u monografiji/knjizi

Crossa J, DeLacy IH, Taba S (1995): The use of multivariate methods in developing a Core Collection. In T. Hodgkin et al. (ed) Core Collections sources. John Wiley and Sons, New York, 77-89.
Antić J (2007): Oplemenjivanje graška. U Mikić S (ured.), Oplemenjivanje biljaka. Forum, Novi Sad, 21-38.

 • Monografija/knjiga

Borojević S i Borojević K (1976): Genetika. Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Novi Sad.
Hallauer AR and Miranda JB (1988): Quantitative genetics in maize breeding. Iowa State University Press, Ames, USA.

 • Radovi saopšteni na skupovima

Radović G and Jelovac D (1994): The possible approach in maize core collection development. Evaluation and exploitation of genetic resources: pre-breeding. In: Proc. Genetic Resources Section Meeting of Eucarpia. 15-18 March, Clermont-Ferrand, France, 1096-115.

 • Elektronski izvori

Casler MD, Jung G, Bughrara S, Hamblin A, Williamson C, Voigt T (2007): Development of creeping bentgrass with multiple pest resistance. USGA Turfgrass and Environmental Research. Available in http://usgatero.msu.edu/v05/n18.pdf.  (15. February, 2009).

 • Zvanična dokumenta

OJ, 1990. Directive 90/429/CEE of the Councl of June 26. Official Journal of European Union L 224 18/08/1990.p. 62
UPOV, TG/1/3 (2002): General introduction to the examination of Distinctness, Uniformity and Stability and the development of Harmonized Descriptions of new Varieties of Plants. Dostupno na http://www.upov.int/

 • Tabele i grafikoni. Tabele se daju na kraju teksta, praćene odgovarajućom numeracijom i naslovom na srpskom i engleskom jeziku. Tabele treba da budu uradjene u Word programu, da imaju definisana polja koja ne smeju biti formirana korišćenjem space bar i/ili tab dirke na tastaturi.Vertikalne linije tabela ne treba da se vide, a horizontalne samo tamo gde je neophodno (zaglavlje i dno tabele). Dodatna objašnjenja, ako su neophodna, staviti neposredno ispod tabele. U samom tekstu naznačiti gde odredjena tabela treba da stoji. Grafikoni i slike se prilažu kao posebni fajlovi visokog kvaliteta u JPG, TIFF ili sličnom formatu, sa maksimalnom veličinom od 300 ppi. Fajle treba da nose naziv broja grafikona (slike), a u samom tekstu, gde je označeno mesto grafikona/slike dati prateći naslov na srpskom i engleskom jeziku. Ukoliko autori zahtevaju da se fotografije i grafikoni štampaju u boji ta usluga će se naplaćivati po cenovniku štamparije.

 

Etička odgovornost autora
Nakon preliminarnog prihvatanja rada, odnosno odluke Urednika da rad može da se prosledi na recenziju, od prvog autora će se  zahtevati da priloži potpisanu Izjavu u ime svih koautora u kojoj potvrđuju da:

 • su upoznati sa uputstvima za autore definisanim u Uređivačkoj politici časopisa, te da su se istih pridržavali prilikom pripreme članka.
 • rad predstavlja originalni rukopis autora.
 • rad nije ranije objavljivan, izuzev u vidu saopštenja sa skupa, niti je trenutno u procesu razmatranja u drugom časopisu.
 • su prikazani rezultati originalno intelektualno delo i da ne sadrže plagijarizam.
 • niko dugi ne polaže pravo na vlasništvo objavljenih rezultata.
 •  rad ne sadrži ništa što narušava bilo čije pravo intelektualne svojine ili neko drugo pravo osobe ili pravnog lica, kao i da nije predmet prečeg prava.
 • autori daju pravo Društvu selekcionera i semenara Republike Srbije, da kao izdavač objavi, umnoži i predstavi javnosti dati rad u sistemu OTVORENOG PRISTUPA.
 •  ne postoji sukob interesa.
 • su svi koautori saglasni sa koautorstvom, podnošenjem za štampu u časopisu Selekcija i semenarstvo kao i sadržajem Izjave koju potpisuje prvi Autor.

Važne napomene

 • Uredništvo zadržava pravo provere na plagijarizam.
 • Promene u autorstvu i redosledu autora nisu moguće nakon prihvatanja rada.
 • Pre toga izmene mogu biti prihvaćene uz pisani zahtev koji detaljno obrazlaže dodavanje/brisanje/izmenu redosleda koautora koji mora biti potpisan od svih koautora rada, a koji se podnosi uredništvu časopisa.
 • Potvrda da će rad biti objavljen u časopisu se izdaje na zahtev autora i samo u slučaju da je rad prošao recenzentski proces i da su uradjene ispravke sa kojima su recenzenti zadovoljni. U ranijoj fazi recenzije potvrda se ne može izdati.
 • Ukoliko se nakon objavljivanja rada ispostavi da je došlo do kršenja odredjenih prava, sukoba interesa ili se pojave odredjene indikacije da je objavljeni rad plagijarizam, sprovešče se postupak u skladu sa odeljkom „Razrešavanje spornih situacija“ koji se nalazi detaljno opisan u okviru Uređivačke politike časopisa (http://www.dsss.org.rs

Uskadjenost sa etičkim standardima
Ukoliko istraživanja uključiju rad na ljudima ili životinjama autori treba posebno da naglase da su preduzeta istraživanja u skladu sa odgovarajućim etičkim normama i standardima.

Otvoren pristup
Kako je časopis Selekcija i semenarstvo otvorenog prisupa potpisivanjem Izjave svi autori su saglasni da se njihov rad objavi u OTVORENOM PRISTUPU, to jest saglasni su sa mogućnošću slobodnog pristupa radu u celini na sajtu Društva selekcionera i semenara Republike Srbije na URL adresi: http://www.dsss.org.rs .

Rad ocenjuju dva anonimna recenzenta, a odgovornost za kategorizaciju snosi Uređivački odbor.

Detaljnije informacije o uređivačkoj politici, obavezama urednika, redakcije, obavezama recenzenata i recenzentskom procesu se mogu pogledati na sajtu časopisa.

Časopis se indeksira u SCIndeksu (Serbian Citation Index)