ZBORNIK ABSTRAKATA

 

SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA

DRUŠTVA SELEKCIONERA I SEMENARA REPUBLIKE SRBIJE

Vršac, 30.maj 01. Jun 2012.

 

 BOOK OF ABSTRACTS

 

OF THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION

OF THE SERBIAN ASSOCIATION OF PLANT BREEDERS AND SEED PRODUCERS

Vršac, 30.Maj 01. Jun 2012.

 

 

 

 


 

 

 

Izdavač/Publisher

Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije, Beograd

Serbian Association of Plant Breeders and Seed Producers, Belgrade

 

 

 

Urednici/Editors

Dr Snežana Mladenović Drinić

Dr Violeta Anđelković

 

Tiraž/Number of copies printed  100

 

Štampa/Printing

Akademska izdanja, Beograd

 

ISBN 978-86-901937-6-9

  

SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE

I SEMENARSTVA

Društva selekcionera i semenara Republike Srbije

 

Vršac, 30. maj 02. jun2012.

 

 

THE SIXTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION

of the Serbian Association of Plant Breeding and Seed Production

 

Vršac, May 30 Jun 02, 2012.

 

 

Programski odbor/Scientific committee

 

Violeta ANĐELKOVIĆ                    Mirjana MILOŠEVIĆ predsednik

Janoš BERENJI                                 Ana MARJANOVIĆ JEROMELA

Slobodan DRAŽIĆ                            Snežana MLADENOVIĆ DRINIĆ

Živoslav MARKOVIĆ                      Svetlana BALEŠEVIĆ TUBIĆ

Tomislav ŽIVANOVIĆ                     Slavoljub LEKIĆ

           

 

           

 

Organizacioni odbor/Organizing  Committe

 

Jasmina ZDRAVKOVIĆ           Desimir KNEŽEVIĆ

Lana ĐUKANOVIĆ                  Mirjana SREBRIĆ, predsednik

Rade STANISAVLJEVIĆ          Vesna PERIĆ

Jovan PAVLOV

 

 

Sekretarijat/Secretariat

 

Anika NIŠAVIĆ                         Milan STEVANOVIĆ

Danijela RISTIĆ                        Nikola GRČIĆ

 

 

 

Ministarsto za prosvetu i nauku Republike Srbije je podržalo održavanje skupa

 

 

Deo rezultata prikazanih na VII naučno-stručnom simpozijumu iz selekcije i semenarstva dobijen je u okviru projekata Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije

  

Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

Serbian Association of Plant Breeders and Seed Producers

 

 

SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA

 

THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION

 

 

S A D R Ž A J / C O N T E N T

 

Tematska oblast I/Topic I

Oplemenjivanje biljaka/Plant Breeding

 

Babić Vojka, Filipović Milomir, Delić Nenad, Babić Milosav, Čamdžija Zoran

Morfološki markeri u proceni srodnosti linija kukuruza

Morphological markers in the estimation of relatedness of maize inbreds

 

Mihajlović Vojislav, Mikić Aleksandar

Dostignuća i izazovi oplemenjivanja ozimih zrnenih mahunarki

Achievements and challenges in winter grain legumes breeding

 

Knežević Desimir, Kovačević  Vlado, Đukić Nevena, Zečević Veselinka

Rezervni proteini i osobine kvaliteta kod sorti pšenice (Triticum aestivum L.)

Storage proteins and quality traits in wheat cultivars (Triticum aestivum L.)

 

Živanović Tomislav, Prodanović Slaven

Genetička varijabilnost, heritabilnost i korelaciona analiza nekih genotipova kupusa

Genetic variability, heritability , correlation analysis in some cabage genotypes

 

Pavlov Jovan, Delić Nenad, Čamdžija Zoran, Božinović Sofija Stevanović Milan, Grčić Nikola, Crevar Miloš

Ocena kombinacionih sposobnosti ZP inbred linija kukuruza primenom linija x tester analize

The evaluation of combining abilities ZP maize inbreds using line x tester method

 

Dimitrijević Miodrag, Petrović Sofija, Banjac Borislav

Selekcija pšenice u uslovima abiotičkog stresa halomorfnog zemljišta

Wheat slection in abiotic stress conditions of halomorphic soil

 

Štrbanović Ratibor, Radović Jasmina, Marković Jordan, Poštić Dobrivoj, Đukanović Lana, Dolovac Nenad

Varijabilnost agronomskih svojstava lucerke (Medicago sativa L.)

Variability ofagronomic traits alfalfa (Medicago sativa L.)

 

 

Crevar Miloš, Vančetović Jelena, Pavlov Milovan, Prodanović Slaven, Stevanović Milan, Čamdžija Zoran, Božinović Sofija

Stabilnost prinosa novih ZP hibrida kukuruza

Yield stability of new ZP maize hybrids

 

Petrović Sofija, Dimitrijević Miodrag, BanjacBorislav, Valtner Ivan

Korelaciona povezanost komponenti prinosa pšenice na solonjecu

Correlative relations of yield components in wheat on solonetz

 

Srebrić Mirjana, Kovačević Dragan, Perić Vesna,  Mladenović Drinić Snežana

Identifikacija naslednih faktora za prisustvo Kunitz tripsin inhibitora u F2 populaciji soje

Identification og genotypic classes for Kunitz tripsin inhibitor presence in F2 soybean population

 

Kostadinović Marija, Ignjatović Micić Dragana, Stanković Goran, Mladenović Drinić Snežana

Kvalitativna analiza F2 zrna genotipova kukuruza visokog kvaliteta proteina

Protein quality analysis of F2 maize kernels

 

Dedić Boško, Miladinović Dragana, Mrđa Jelena, Tančić Sonja, Terzić Sreten, Jocić Siniša, Miklič Vladimir

Ispitivanje stepena tolerantnosti inbred linija suncokreta prema beloj truleži stabla

Screening of sunflower inbred lines for tolerance to white rot on stalk

 

Vančetović Jelena, Simić Milena, Brankov Milan, Spasojević Igor, Božinović Sofija

Ultra hibridi kao tehnologija suzbijanja korova u kukuruzu

Ultra hybrids as a weed suppression technology in maize

 

Mitrović Bojan, Stojaković Milisav, Stanisavljević Dušan, Ivanović Mile, Nastasić Aleksandra

Identifikacija poželjnih lokaliteta za testiranje hibrida kukuruza u pretkomisijskim ogledima primenom GGE biplot analize

Identification of desirable lokations for testing of maize hybrids in pre registration trails using GGE biplot analysis

 

Jerković Zoran, Prijić Željana

Uticaj gena za otpornost prema Pucciniatriticina na određene sumporne veze

Resistance genes to Puccinia triticina impact on proposed sulphur linkages

 

Dragičević Vesna, Simić Milena, SpasojevićIgor, Sečanski Mile, Kresović Branka

Termodinamička karakterizacija linija kukuruza prema fitotoksičnom dejstvu herbicida iz grupe sulfunil urea

Thermodynamics in characterization of maize lines to phytotoxic effects induced by herbicides from sulfonylurea group

 

Vančetović Jelena, Anđelković Violeta, Grčić Nikola, Božinović Sofija, Ignjatović Micić Dragana

Klaster analiza osobina zrna između heterotičnih grupa u okviru elitnog kora za sušu gen-banke Instituta za kukuruz Zemun Polje

Cluster analysis of kernel traits between heterotic groups inside the elite drought tolerant core in gene-bank of Maize research institute Zemun Polje

 

Perić Vesna,Srebrić Mirjana, Mladenović Drinić Snežana, Babić Vojka, Nišavić Anika

Klaster analiza genotipova soje na osnovu sadržaja proteina i ulja i semenu

Cluster analysis of protein and oil content in different soybean varieties

 

Dražić Slobodan, Živanović Tomislav, Glamočlija Đorđe, Žarković Branka, Maletić Radojka

Multivarijaciona analiza proizvodnih svojstava kvinoje (Chenopodium quinoa Willd.)

Multivariate analysis of productive properties of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)

 

Pajić Zorica, Srdić jelena, Nikolić Ana, Babić Milosav, Filipović Milomir

Ocena genetičke srodnosti linija kukuruza kokičara na osnovu vrednosti PKS i klaster analize

Estimation of genetic resemblance of popcorn inbred lines based on SCA and cluster analysis

 

Mladenović Drinić Snežana, Čamdžija Zoran, Stevanović Milan, Filipović Milomir, Kovačević Dragan

Genetički diverzitet inbred linija kukuruza za svojstva kvaliteta semena

Genetic diversity of maize inbred lines for kernel quality traits

 

Anđelković Violeta, Vančetović Jelena, Kravić Natalija

Značaj fizioloških pokazatelja u oplemenjivanju kukuruza na tolerantnost prema suši

Importance of physiological parameters in maize breeding for drought tolerance

 

Sečanski Mile, Todorović Goran, Živanović Tomislav, Šurlan Momirović Gordana, Sdić Jelena, Dragičević Vesna, Tabaković Marijenka

Kombinacione sposobnosti dužine klipa inbred linija kukuruza različitih ciklusa selekcije

Combining abilities of the ear lenght of maize inhred lines of different cycles of selection

 

Ćirić Mihajlo, Jocić Siniša, Cvejić Sandra, Marinković Radovan, Jocković Milan, Čanak Petar, Radeka Ilija

Kombinacione sposobnosti novih linija suncokreta (Helianthus annuus L.) za dužinu vegetacije od početka cvetanja

Combining abilities of new lines of sunflower (Helianthus annuus L.) of duration of vegetation period until flowering

 

Babić Milosav, Babić Vojka, Delić Nenad, Prodanović Slaven, Anđelković Violeta

Poređenje parametara stabilnosti po Finaly-Wilkinson, Eberhart-Russell i AMMI modelu

The comparison of stability parameters according to the Finaly-Wilkinson, Eberhart-Russell i AMMI modelu  

 

Stevanović Milan, Mladenović Drinić Snežana, Stanković Goran, Pavlov Jovan, Čamdžija Zoran, Filipović Milomir

Analiza prinosa i komponenti prinosa ZP hibrida kukuruza i roditeljskih komponenti inbred linija

Study of yield and yield components of ZP maize hybrids and their parental inbred lines

 

 

Jocković Milan, Marinković Radovan, Marjanović-Jeromela Ana, Čanak Petar

Međuzavisnost komponenti prinosa novih hibridnih kombinacija suncokreta (Helinanthus annuus L.)

Interrelationship between yield components in new sunflower (Helinanthus annuus L.) hybrid combinations

 

Popović Vera, Tatić Mladen, Vidić Miloš, Kostić Miladin, Valan Dragana

Varijabilnost prinosa zrna, sadržaja proteina i ulja u zavisnosti od agroekoloških faktora kod različitih sorti soje – Glycine max (L.) Merr.

Variability of grain yield, protein and oil content depending on agroecological factors in diferent soybean varieties - Glycine max (L.) Merr.

 

Milenković Jasmina, Stanisavljević Rade, Marković Jordan, Djokić Dragoslav, Terzić Dragan, Anđelković Snežana, Vasić Tanja

Hemijski sastav semena samooplodnih linija kukuruza poreklom iz domaćih populacija

Chemical composition of seeds of maize inbred lines originating frim the local population

 

Mladenović Drinić Snežana, Basić Zorica, Žilić Slađana, Anđelković Violeta, Stevanović Milan, Čamdžija Zoran

Varijabilnost sadržaja tokoferola u genotipovima kukuruza

Variability of tocorherols in maize genotypes

 

Marjanović-Jeromela Ana, Marinković Radovan, Miladinović Dragana, Lečić Nada, Skakač Zvonimir, Mikić Aleksandar

Oplemenjivanje NS genotipova uljane repice na poboljšan tehnološki kvalitet

NS rapeseed breeding for improved technological quality

 

 

 

Tematska oblast II/ Topic II

Biotehnologija/ Biotechnology

 

Nikolić Ana, Anđelković Violeta, Mladenović Drinić Snežana, Ignjatović Micić Dragana

Identifikacija QTL-ova uključenih u odgovor kukuruza na stres suše

Identification QTLs for drought tolerance response in maize

 

Ristić Danijela, Kostadinović Marija, Anđelković Violeta, Ignjatović Micić Dragana

Analiza genetičke varijabilnosti lokalnih populacija kukuruza RAPD markerima

Analysis of genetic diversity of maize landraces by RAPD markers

 

Kostadinović Marija, Ristić Danijela, Mladenović Drinić Snežana, Nikolić Ana Kovačević Dragan, Ignjatović Micić Dragana

Genetički divrzitet genotipova kukuruza na osnovu SSR markera

Genetic diversity of maize genotypes revealed by SSR markers

 

Nikolić Ana, Anđelković Violeta, Dodig Dejan, Mladenović Drinić Snežana, Ignjatović Micić Dragana

Statističke metode za identifikaciju QTL-ova (Quantitative Trait Loci) za tolerantnost na stres suše kod kukuruza

Statistical methods for detection of drought tolerance QTLs (Quantitative Trait Loci) in maize

 

Dimitrijević Aleksandra, Imerovski Ivana, Miladinović Dragana, Jocić Siniša, Malidža Goran, Šurlan Momirović Gordana, Miklič Vladimir

Testiranje otpornosti suncokreta (Helianthus annuus L.) prema tribeniuron-metilu u tečnoj kulturi

Testing of tribenuron-methyl resistance of sunflower (Helianthus annuus L.) in liquid culture

 

 

Tematska oblast III/ Topic III

Semenarstvo/ Seed production

 

Pavlov Milovan, Mišović Mioljub, Dabetić Rade, Videnović Živorad, Crevar Miloš

ZP sistem proizvodnje, sušenja, dorade i pakovanja semena kukuruza

ZP system of production, processing and packaging of maize seed

 

Sabovljević Radovan, Goranović Đorđe, Milosavljević Sandra, Aćimović Božana, Simić Divna, Selaković Dragojlo

Osobine nibridnog semena kukuruza kao pokazatelji vrednosti za doradu

Hybride maize seed characteristics as indicator for processing values

 

Tabaković Marijenka, Sabovljević Radovan, Selaković Dragojlo, Snežana Jovanović

Semenarsko tehnološki pokazatelji osobina hibridnog semena kukuruza

Hybrid maize seed technological traits

 

Mrđa Jelena, Dušanić Nenad, dedić Boško, Radić Velimir, Miklič Vladimir

Varijabilnost paramertara kvaliteta semena suncokreta kao funkcija lokaliteta i genotipa

Variability of sunflower seeds parameters quality as a finction of locality and genotype

 

Poštić Dobrivoj, Štrbanović Ratibor, Đukanović Lana, Jovović Zoran

Broj okaca i klica po krtoli u zavisnosti od agroekoloških uslova proizvodnje sadnog materijala i veličine semenske krtole

Number of eyes and suports per tuber depending on agroecological conditions productions of planting material and size of seed tuber

 

Sabovljević Radovan, Radosavljević Nebojša, Tabaković Marijenka, Simić Divna, Selaković dragojlo

Pokazatelji upotrebno-tehnološke vrednosti hibridnog semena dve SC kombinacije kukuruza

Technological and usage value indicators of hybride maize seed of two maize combination

 

Dragičević Vesna, Mladenović Drinić Snežana, Filipović Milomir, Čamdžija Zoran, Stevanović Milan, Nišavić Anika

Varijabilnost neotganskog fitinskog fosfora u hibridima kukuruza i njihovim roditeljskim komponentama

The variations in inorganic and phytic phosphorus in maize hybrids and their parental components

 

Petrović Snežana, Vuga Janjatov Vesna, Đukanović Lana, Simić Aleksandar

Uticaj metoda ispitivanja na energiju klijanja i ukupnu klijavost semena krmne lubenice (Citrulus lantanus var. citroides)

Effect of testing method on seed and germination of fodder watermelon (Citrulus lantanus var. citroides)

 

Draganić Ivana, Lekić Slavoljub, Stojadinović Jasmina, Grubišić Mirko

Efekti primene zeolita na životnu sposobnost semena kukuruza u uslovima ubrzanog starenja

Effects of zeolite application on maize seed vigour under accelerated ageing conditions

 

Karagić Đura, Milošević Branko, Mikić Aleksandar, Milić Dragan, Vasiljević Sanja

Komparativna analizaKomponenti prinosa i prinosa semena tri vrste iz roda Vicia

Comparative analysis of yield components and yield of three species of the genus Vicia

 

Rašković Vera, Đukanović Lana, Drobnjak Goran, Marić Vladimir

Uticaj grupe zrenja na prinos kukuruza u agroekološkim uslovima Srema

Impact maturirty group on maize yield in agroecological conditions in Srem

 

Ugrenović Vladan, Filipović Vladimir

Eko koridor – Bioagrotehnička mera u organskoj proizvodnji

Eco coridors –bio-agro-technical measures in organic production

 

Kojić Jasna, Radosavljević Nebojša, Vukadinović Radmila, Stojadinović Jasmina

Kružne analize u proveri i nadgledanju rada uzorkovača semena

Ring analysis in checking and monitoring/supervision of the performances of seed samples

 

Ivanović Dragica, Stojadinović Jasmina, Vukadinović Radmila, Milivojević Marija, Kojić Jasna

Ocena vigora semena kukuruza ispitivanjem pojave primarnog korena

Maize seeds vigour evaluation by the radicle emergence test

 

Čanak Petar, Jocković Milan, Ćirić Mihajlo, Radić Velimir, Marinković Radovan, Miklič Vladimir

Reakcija energije klijanja semena suncokreta na različito vreme desikacije

Response of sunflower seed germination energy on different desication time

 

Zdravković Jasmina, Ristić Nevena, Girek Zdenka, Pavlović Suzana, Pavlović Nenad, Đorđević Mladen, Zdravković Milan

Dormantnosti semena selekcionih linija plavog patlidžana (Solanum melongena L.)

Seed dormancy in breeding lines of eggplant (Solanum melongena L.)

 

Stanisavljević Rade, Đokić Dragoslav, Terzić Dragan, Milenković Jasmina, Beković Dragoljub, Jevtić Goran, Petrović Mirjana

Korelaciona međuzavisnost prinosa semena i komponenti prinosa i kvaliteta semena crvenog vijuka (Festuca rubra L.)

Correlations between seed yield and yield components and quality components of red fescue seed (Festuca rubra L.)

 

Radić Velimir, Mrđa Jelena, Balalić Igor, Dušanić Nenad, Miklič Vladimir

Masa 1000 semena kod roditeljskih linija suncokreta u zavisnosti od godine

1000 seed weight present in sunflower parental lines dependent on the year

 

Jevđović Radosav, Todorović Goran, Maksimović Zoran, Kostić Miroslav, Marković Jasmina, Mitić Sanja

Klijavost semena panonskog timijana u zavisnosti od frakcije semena i temperaturnog režima

Seed germination of hungarian thyme in dependece on the seed fraction and the temperature regime

 

Ristić Nevena, Todorović Vesna, Zdravković Jasmina, Adžić Slobodan

Promene klijavosti semena plavog patlidžana (Solanum melongena L.)

Variation of germination of eggplant (Solanum melongena L.) seed during shelf life

 

Srebrić Mirjana, Perić Vesna, Mladenović Drinić Snežana, Kovačević dragan, Mikić Aleksandar, Jovanović Života

Uticaj uslova spoljne sredine na sadržaj proteina, ulja i tripsin inhibitora u zrnu soje

Influence of enviromental conditions on soybean grain proteins, oil and trypsin inhibitor content

 

Pandurović Željko, Poštić Dobrivoj, Đukanović Lana

Uticaj gustine setve, načina ishrane i hibrida na prinos zrna kukuruza

Influence of planting density, types of nutrition and hybrids of maize grain yield

 

Đokić Dragoslav, Stanisavljević Rade, Terzić Dragan, Marković Jordan, Anđelković Bojan, Jevtić Goran, Barać Saša

Uticaj čistoće naturalnog semena lucerke (Medicago sativa L.) i crvene deteline (Trifolium pretense L.) na efikasnost dorade

Influence of purity natural seeds alfalfa (Medicago sativa L.) and red clover (Trifolium pretense L.) on processing efficiency

 

Kresović Branka, Dragičević Vesna

Koršćenje potencijala rodnosti kukuruza pri različitim sistemima obrade zemljišta

Use of maize yielding potential in different tillage systems

 

Radosavljević Milica, Milašinović Šeremečić Marija Terzić Dušanka, Pajić Zorica, Filipović Milomir

Ugljeni hidrati zrna i biljke ZP hibrida kukuruza

Carbonhydrates of grain and plant of maize hybrids

 

Jovanović V. Snežana, Todorović Goran, Sečanski Mile, Tabaković Marijenka, Živanović Tomislav, Šurlan Momirović Gordana

Proporcionalni odnosi sterilne i fertilne varijante za proizvodnju hibrida kukuruza

The sterile to fertile variants ration in maize hybrid production

 

 

 

Tematska oblast IV

Sorte/Varieties

 

 

Mihajlović Vojislav, Mikić Aleksandar, Pataki Imre, Katić Slobodan, Karagić Đura, Milošević Branko, Milić Dragan, Vasiljević Sanja, Katanski Snežana

Pešer, Trezor, Jantar i NS-Koral – sorte nove generacije stočnog graška (Pisum sativum)

Pešer, Trezor, Jantar and NS-Koral – new generation feed pea (Pisum sativum) cultivars

 

Filipović Milomir, Čamdžija Zoran, Stevanović Milan, Grčić Nikola, Pavlov Jovan, Crevar Miloš

Novi hibrid kukuruza ZP 388

New maize hybrid ZP 388

 

Mihajlović Vojislav, Mikić Aleksandar, Katić Slobodan, Karagić Đura, Milošević Branko, Milić Dragan, Katanski Snežana

Sorte maljave grahorice (Vicia villosa) NS-Viloza, panonske grahorice (Vicia panonica) Panonka i urova (Vicia ervilla) Perper

Cultivars of hairy vetch (Vicia villosa) NS-Viloza, hungarian vetch (Vicia panonica) Panonka and bitter vetch (Vicia ervilla) Perper

 

Mihajlović Vojislav, Mikić Aleksandar, Pataki Imre, Vasiljević Sanja, Karagić Đura, Milošević Branko, Vasić Mirjana

Prve srpske sorte sastrice (Lathyrus sativus) – Sitnica i Studenica

First serbian cultivars of grass pea (Lathyrus sativus) – Sitnica and Studenica

 

Mihajlović Vojislav, Mikić Aleksandar, Pataki Imre, Katić Slobodan, Karagić Đura, Milošević Branko, Milić Dragan

Perla i NS Zlatozrna – sorte nove generacije obične grahorice (Vicia sativa)

Perla and NS Zlatozrna – new generation common vetch (Vicia sativa) cultivars

 

Mihajlović Vojislav, Mikić Aleksandar, Katić Slobodan, Pataki Imre, Karagić Đura, Milošević Branko, Vasiljević Sanja

NS-Mraz – prva srpska sorta ozimog proteinskog graška (Pisum sativum)

NS-Mraz – first serbian cultivar of winter protein pea (Pisum sativum)

 

Kandić Vesna, Dodig Dejan, Orovčanec Ognjen

ZP Agrounija – nova sorta tritikalea

ZP Agrounija – a new triticale variety

 

Srdić Jelena, Pajić Zorica, Radosavljević Milica, Šeremešić Marija

ZP 355su i ZP 515su, novi hibridi kukuruza šećerca Instituta za kukuruz „Zemun Polje“

ZP 355su i ZP 515su, new sweet corn hybrids developed at Maize research institute „Zemun Polje“

 

Srdić Jelena, Pajić Zorica

ZP 608k novi hibrid kukuruza kokičara Instituta za kukuruz „Zemun Polje“

ZP 608k new popcorn hybrid developed at Maize research institute „Zemun Polje“

 

  Štampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

Morfološki markeri u proceni srodnosti linija kukuruza

Babić Vojka, Filipović Milomir, Delić Nenad, Babić Milosav, Čamdžija Zoran

Institut za kukuruz „Zemun Polje“ Beograd

 

Prilikom organizacija germplazme u genetički divergentne grupe nameću se dva važna pitanja: 1. Koliko su udaljene linije iz istih i različitih heterotičnih grupa i 2. Koji kriterijumi i biometrijski metodi u zadovoljavajućoj meri obezbedjuju grupisanje germplazme. Rezultati naših istraživanja ukazuju da se može upotrebiti fenotipska karakterizacija linija kukuruza, dobijena vizuelnom ocenom grupe biljaka, po UPOV deskriptoru, za definisanje homogenih grupa po srodnosti. Analizirano je nekoliko setova linija poznatog porekla, uz primenu multivarijacionih modela statistike. Dobijeni rezultati grupisanja su u visokoj saglasnosti sa poznatim informacijama o poreklu i nekim iskustvima iz prakse. Takodje su se izdvojile linije koje su ispoljile najveća odstupanja prosečnih morfoloških distanci od opšteg proseka, a ujedno su to bile linije poznate u praksi kao dobri testeri. Primenjene procedure mogu biti korisne za jasniju deskripciju postojećih heterotičnih grupa kao i za grupisanje linija nepoznatog genetičkog porekla i time definisanje poželjnog testera. Ova procedura bi bila korisna i za odabir genotipova za zasnivanje F2 populacija, kao i u slučajevima kada je važno izvršiti ukrštanja sa istom ili najsrodnijom heterotičnom grupom da bi se zadržao što veći broj poželjnih svojstava, a očuvale kombinacione sposobnosti. Iako je utvrdjeno da su dobri hibridi najčešće nastali iz ukrštanja linija sa velikom morfološkom distancom, potrebna su dodatna sistematska istraživanja, da bi se sa većom sigurnošču moglo tvrditi da fenotipska ditanca može biti i pouzdan indikator heterozisa.

Morphological markers in the estimation of relatedness of maize inbreds

When organising germplasm into genetically divergent groups two questions arise: 1. How distant are inbreds from the same and different heterotic groups? and 2. What criteria and biometric methods provide grouping of germplasm sufficiently? Obtained result point out that phenotypic characterisation of maize inbreds, obtained by a visual estimation of a group of plants, according to the UPOV descriptor, can be used for defining related homogenous groups. Several sets of inbreds, of the known origin, were analysed by use of multivariate statistical models. Achieved results of grouping are in high accordance with known information about the origin and experience. Separate inbred lines expressing the greatest differences from the average morphological distance were at the same time known as a good tester lines in practice. Applied procedures can be useful for a more precise description of existing heterotic groups, as well as, for grouping of inbreds of the unknown genetic origin and thereby defining of a desirable tester. Due to narrowing of genetic variability and needs to incorporate exotic germplasm in frequently used and adapted heterotic groups. Furthermore, this procedure can be useful in cases when it is important to perform crossing to the same or the most related heterotic group in order to maintain as great number of favourable aleles as possible and thereby to maintain combining abilities. Although it was determined that good hybrids were mostly derived from crosses of inbreds with a significant morphological distance, additional systematic studies are necessary to confirm, with increased probability, that the phenotypic distance can be a reliable indicator of heterosis.

 

Povratak na sadržaj Štampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

DOSTIGNUĆA I IZAZOVI OPLEMENJIVANJA OZIMIH ZRNENIH MAHUNARKI

 

Mihailović Vojislav, Mikić Aleksandar

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Odeljenje za krmno bilje, Novi Sad

 

Zrnene mahunarke su jedna od ekonomski najznačajnijih grupa useva u svetskoj poljoprivredi. Tokom protekle decenije, usled nepovoljnih posledica Zajedničke poljoprivredne politike Evropske Unije, površine pod zrnenim mahunarkama su se smanjile, što je stvorilo dodatnu zavisnost od uvoza sojine sačme, uglavnom iz SAD. Jedan od najodrživijih načina za povećanje površina pod zrnenim mahunarkama i evropskih zaliha biljnih proteina jeste stvaranje i gajenje ozimih sorti. Najveći pomak ostvaren je kod graška (Pisum sativum L.), posebno u Francuskoj, u vidu ranostasnih i prinosnih sorti afila tipa lista, koje dospevaju za žetvu pre ozimih strnina i ranoletnjih suša. U Srbiji, 2011. godine, priznata je prva srpska sorta ozimog proteinskog graška NS-Mraz, od koje se očekuje da značajno doprinese porastu obima proizvodnje ove vrste. Oplemenjivanje ozimog boba (Vicia faba L.) odvija se mahom u Francuskoj i Nemačkoj, gde su stvorene brojne sorte sa razvijenim mehanizmima blagovremene pripreme za prezimljavanje i visokim i stabilnim prinosima zrna, uz potpuno odsustvo tanina. Tokom poslednjih nekoliko godina, u Novom Sadu su stvorene prve linije ozime sastrice (Lathyrus sativus L.), izražene otpornosti na niske temperature i sušu. 

 

ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES IN WINTER GRAIN LEGUMES BREEDING

 

Mihailović Vojislav, Mikić Aleksandar

 

Institute of Field and Vegetable Crops, Forage Crops Department, Novi Sad, Serbia

 

Grain legumes are considered one of the economically most important crops worldwide. During the last decade, due to the unfavourable consequences of the Common Agricultural Policy of the European Union, the area under grain legumes has decreased, thus causing an additional dependence on the imports of soybean meal, mostly from USA. One of the most sustainable solutions for increasing the area under grain legumes and the European supplies of plant protein is developing and growing the winter cultivars. The greatest advance has been made with pea (Pisum sativum L.), mostly in France, with early and productive semi-leafless cultivars that are harvested before the summer droughts. In Serbia, in 2011, the first Serbian winter protein pea cultivar NS-Mraz was developed, anticipating a significant increase in the pea production. Breeding faba bean (Vicia faba L.) is carried out mainly in France and Germany, with numeorus cultivars having developed mechanisms for timely preparations for overwintering and high, stable and zero-tannin grain yields. Recently, In Novi Sad, the first lines of winter grass pea (Lathyrus sativus L.) have been developed, with prominent tolerance to low temperatures and drought.

 

Povratak na sadržaj Štampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

REZERVNI PROTEINI I SOBINE KVALITETA KOD SORTI PŠENICE

 (Triticum aestivum L.)

 

Knežević Desimir1, Kovačević Vlado2, Horvat Daniela3,  Đukić Nevena4,

Zečević Veselinka 5

 

1Poljoprivredni fakultet, Lešak, Univerzitet u Prištini

3Poljoprivredni fakultet, Sveučilište J.J. Strosmajera u Osijeku, Osijek, Hrvatska

3Poljoprivredni Institut  Osijek, Osijek, Croatia

4Prirodno-matematički fakultet, Institut za biologiju, Kragujevac,

5Fakultet za biofarming, Bačka Topola

 

U ovom radu  je izučavan sastav rezervnih proteina endosperma zrna  kod osam starih sorti pšenice, stvorenih u selekcionim centrima Kragujevac i Novi Sad (Morava, Orašanka, Srbijanka, Kragujevačka 56, Balkan, Somborka, Kolubara, Podunavka). Kompozicija glijadina je analizirana pomoću kisele PAG elektroforeze (pH-3.1) a glutenini su analizirani korišćenjem SDS-PAG elektroforeze  (pH-6.8).  Glijadinski i gluteninski aleli su identifikovani za svaku sortu, a određen je kvalitetni Glu-1 broj.   Najveću vrednost kvalitetnog Glu-1  broja (9) imale su sorte Kragujevačka 56, Balkan i Podunavka, a  najmanji, sorta  Morava (4).  Većina sorti su bile nosioci istog alela Gli-D1b na 1D hromozomu, koji ima pozitivnu vezu sa osobinama kvaliteta.  Takođe, sedimentacija proteina i zapremina hleba  kod genetički divergentni sorti pšenice je izučavana.  Najveća zapremina hleba je nađena kod sorte Srbijanka (544 ml) dok je najveća sedimentacija proteina bila kod sorte Kragujevačka 56 (56 ml). Kvalitet predstavlja složeno, genetički determinisano svojstvo i brojni sredinski  faktori utiču na formiranje kvaliteta.

 

 

STORAGE PROTEINS AND QUALITY TRAITS IN WHEAT CULTIVARS

(Triticum aestivum L.)

 

In this paper were studied compositon of endosperm storage proteins (gliadin and glutenins) of grain wheat of eight old cultivars created in breeding Center Kragujevac and Novi Sad (Morava, Orasanka, Srbijanka, Kragujevacka 56, Balkan, Somborka, Kolubara, Podunavka). The composition of gliadin were anazyed by acid PAG electrophoresis (pH-3.1) and glutenin proteins analyzed by using SDS PAG electrophoresis (pH-6.8). Gliadin and glutenin alleles are identified for each cultivars and Glu-1 quality score was determined. The highest Glu-1 quality score (9) had Kragujevacka 56, Balkan and Podunavka, and the lowest Morava cultivar (4).  Majority of  cultivars possessed same allele Gli-D1b at the 1D chromosome, which has positive connection to quality traits. Also, sedimentation volume of protein and loaf volume in each genetically different wheat cultivars  were investigated. The highest loaf volume value was established in Srbijanka cultivar (544 ml) while the highest sedimentation values had Kragujevacka 56 cultivar (56 ml). Quality represents complex genetically determined traits, and numerous environmental  factors have influence in quality determination. 

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

GENETIČKA VARIJABILNOST, HERITABILNOST, I KORELACIONA ANALIZA NEKIH GENOTIPOVA KUPUSA

 

Živanović Tomislav i Prodanović Slaven

Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakulteta u Beogradu

 

Osnovni ciljevi ovog istraživanja bili su: (i) utvrditi genetičku i fenotipsku varijabilnost i heritabilnost u širem smislu za sedam morfoloških osobina i (ii) za analizirati genetičke i fenotipske koeficijente korelacija između nekoliko agronomskih osobina nekih genotipova kupusa. Šest genotipova kupusa su gajeni u Boljevacu. Značajne razlike u genetičkim faktorima, faktorima spoljne sredine i interakciji genotip x okolina su dobijeni za sve morfološke osobine. Najniži koeficijent varijacije (CVg)  je dobijen za broj listova u glavi (3,69%), dok je najveći za masu stabljike (28,47%). Koeficijenti heritabilnosti su visoki i kretali su se od 29,65% za broj izumrlih listova 94,86% za dužinu stabljike. Koeficijenti gentičkih korelacija pokazuju da su najznačajniji uticaji na masu glavice imali broj izumrlih listova (0,97 *) i prečnik glavice (0,67 *). Genetičke korelacije za morfološke osobine su pokazale više vrednosti od fenotipskih, što znači da je uticaj spoljne sredine bio značajan.

 

GENETIC VARIABILITY, HERITABILITY, CORRELATION ANALYSIS IN SOME CABAGE GENOTYPES

 

The main objectives of this study were: (i) to determine genetic and phenotypic variability and broad-sense heritability for seven morphological characters and (ii) to analyze genetic and phenotypic correlation coefficients among several agronomic traits in some cabbage cultivars. Six cabbage cultivars and hybrids were grown at Boljevac.Significant differences of genetic factors, environmental, and genotype x environment interaction were observed for all morphological characters. The lowest variation coefficient (CVG) was determined for head leaves number (3.69%), while the highest one for stem weight (28.47%). Heritability coefficients were high and ranged from 29.65% for dead leaves number to 94.86% for stem length. Coefficient of genetic correlation show that the most significant influence on head weight was exerted by dead leaves number (0.97*) and head diameter (0.67*). Genetic correlations for morphological characters showed higher values than the respective phenotypic values, which means that the influence of environment on these relationships was significant.

 

Povratak na sadržaj Štampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

OCENA KOMBINACIONIH SPOSOBNOSTI ZP INBRED LINIJA KUKURUZA PRIMENOM LINIJA X TESTER ANALIZE

 

Pavlov Jovan, Delić Nenad, Čamdžija Zoran, Božinović Sofija, Stevanović Milan,

Grčić Nikola, Crevar Miloš

 

Institut za kukuruz :Zemun Polje”, Beograd-Zemun

 

Šest inbred linija i dva testera, kao i njihovih 12 hibrida su korišćeni u radu. Majčinske komponente, šest inbred linija su BSSS osnove, dok testeri potiču iz Lankaster heterotične grupe. Ispitivanja su vršena na dve lokacije u cilju procene kombinacionih sposobnosti navedenih inbred linija. Metod po Singh i Choundhary-u (1976) je korišćen za procenu kombinacionih sposobnosti majčinskih linija. Rezultati pokazuju da je inbred linija A2 na drugoj lokaciji imala najvišu i statistički veoma značajnu vrednost za OKS. Ista linija je imala pozitivnu OKS vrednost na prvoj lokaciji, ali nije prešla prag značajnosti. Inbred linija A4 je imala navišu vrednost za OKS na prvoj lokaciji, ali ne signifikantnu. Sa druge strane, inbred linija A3 imala je statistički značajnu ali negativnu vrednost za OKS na obe lokacije. Dva najbolja opšta kombinatora nisu dala i najvišu PKS vrednost. Značajnu PKS vrednost je pokazao hibrid A1 × Z1 na drugoj lokaciji (1.22*), a isti hibrid pokazao je pozitivnu ali ne i značajnu PKS vrednost na prvoj lokaciji. Najviši doprinos u ekspresiji prinosa zrna na obe lokaciji dale su majčinske inbred linije. Može se zaključiti da su inbred linije A2 i A4 dobri opšti kombinatori te se predlaže njihovo uključivanje u dalji proces selekcije.

 

 

THE EVALUATION OF COMBINING ABILITIES ZP MAIZE INBREDS

USING LINE X TESTER METHOD

 

 

Six inbred lines and two testers, as well as their 12 hybrids were used in the study. Female components, six inbred lines were of BSSS background, while testers originated from Lancaster Sure Crop background. The trails were conducted, on two locations, in order to estimate combining abilities of examined female inbreds. The method used for estimation was Line × tester analysis by Singh and Chondhary (1976). The results showed that the best GCA ranking inbred line was A2 (second location), and its value was highly significant, where the same inbred had positive GCA value, but insignificant. Inbred line A4 obtained the best GCA at first location, but its value was not significant. On the other side, inbred line A3 obtained highly significant, but negative GCA value at both locations. Two good general combiners didn’t give the best SCA result. The significant SCA value gave hybrid A1 × Z1 at second location (1.22*), it was also positive, but insignificant at first location. The highest contribution in expression of grain yield at both locations went to inbreds. It can be concluded that inbred lines A2 and A4 are good combiners, so they are reccomendable for further breeding purposes.

 

Povratak na sadržaj Štampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

SELEKCIJA PŠENICE U USLOVIMA ABIOTIČKOG STRESA HALOMORFNOG ZEMLJIŠTA

 

Dimitrijević Miodrag, Petrović Sofija, Banjac Borislav

 

Poljoprivredni fakultet, Departman za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Na lokalitetu sela Kumane u Banatu su veoma složeni uslovi za gajenje poljoprivrednih kultura, što je posledica alkalizovanosti zemljišta. Pored visokog sadržaja natrijuma, kao izvori variranja pšenice zapaženi su i zadržavanje vode na površini zemljišta, povremene ekstremne temperature i jaki vetrovi. U paralelnim ogledima na lokalitetima  Kumane (solonjec) i Rimski Šančevi (černozem) su ispitivane sorte pšenice i F2 potomstva njihovih ukrštanja, da bi se uspostavili kriterijumi za odabiranje željene genetičke varijabilnosti sa povećanom tolerancijom na abiotičke stresne uslove alkalizovanih zemljišta, koji bi mogli da daju ekonomski opravdan prinos zrna.

Međusobnim upoređivanjem višegodišnjih rezultata prinosa zrna i komponenti prinosa- broja i mase zrna po klasu, je utvrđeno da na  zemljištu tipa solonjec i ekološkim uslovima koji vladaju na ovom lokalitetu, dobijeni rezultati zaostaju oko 30% za onima koji su dobijeni na černozemu. 

U F2 potomstvima ukrštanja prethodno selekcionisanih sorti pšenice – roditelja, uočena je i izdvojena  nova genetička  varijabilnost, koja u uslovima  solonjeca dostiže nivo ideotipa biljke na černozemu, koji daje najbolje rezultate.

 

WHEAT SELECTION IN ABIOTIC STRESS CONDITIONS OF HALOMORPHIC SOIL

 

Locality Kumane in Banat area (Vojvodina Province in a Northern part of Serbia) is well known after its harsh environmental conditions for agricultural production. The main reason is the presence of alkaline soil. A predominant source of wheat phenotypic variation appeared to be high sodium content, as well as, water lying as the result of poor drainage caused by clay horizon. Additional abiotic stress conditions could be perceived in consequence of extreme temperatures and strong winds. Bread wheat varieties and its F2 progenies were in trial. The aim of the research was to compare the variation of kernel weight and number per spike obtained in parallel trials at the locality of Rimski Šančevi (black soil) and Kumane (solonetz soil), so that selection criteria for usable genetic variability of abiotic stress halomorphic soil conditions tolerance could be recognized. Screening the results, about 30% reduction of spike yield and the kernel number per spike averages could be denoted on solonetz soil comparing to chernozem. However, new created desirable genetic variability was observed in segregating progeny in trial on solonetz soil. That gives good prospective that usable genotypes could be obtained through in situ wheat breeding program.

 

Povratak na sadržaj Štampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

VARIJABILNOST AGRONOMSKIH SVOJSTAVA LUCERKE

 (Medicago sativa L.)

 

Štrbanović Ratibor1, Radović Jasmina2, Marković Jordan2, Poštić Dobrivoj1,

Đukanović Lana1, Dolovac Nenad1

1 Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

2 Institut za krmno bilje, d.o.o. Kruševac

 

U obavljenim istraživanjima procenjena je varijabilnost najznačajnijih morfoloških svojstava 15 genotipova lucerke različitog geografskog porekla (Medicago sativa L.). Ogled je postavljen na oglednom polju Instituta za krmno bilje na lokaciji Globoder. U drugoj i trećoj godini iskorišćavanja (2006 и 2007) izvršena su istraživanja na pojedinačnim biljkama. Visoka varijabilnost unutar varijeteta lucerke za morfološke osobine jedan je od važnijih uslova za postizanje visokih ukupnih prinosa biomase u promenljivim uslovima spoljne sredine. Od моrfoloških оsobinа proučavanе su visina biljaka, broj izdanaka, broj internodija i prečnik stabla. Najveći кoeficijent varijacije ustanovljen је u okviru sorti Weston (38,28%) u 2006. godini i Synteza 1 (32,74%) u 2007. godini. Аmeričke sorte Ameri stand  i Integrity su u оbe godine istraživanja pokazale najveće vrednosti za broj izdanaka. Najmanji broј internodija po stabljici imalе su slovačke sorte (Vali i Synteza 1). Najveću varijabilnost pojedinačnih biljakа zа prečnik stabla unutar sorti imala je sorta К-28 (CV 31,46%). Utvrđene su statistički visoko značajne razlike između većine ispitivanih sorti lucerke u obe godine istraživanja.

 

VARIABILITY OF AGRONOMICAL TRAITS ALFALFA (Medicago sativa L.)

The aims of the investigation were to estimate variability of the most important morphological traits of 15 alfalfa genotypes of different geographical origin (Medicago sativa L.). The field experiment was conducted at the Institute for forage crops, location Globoder. In the second and third year of utilization (2006 and 2007) study was conducted on individual plants. The high variability in alfalfa varieties for morphological traits is one of the most important conditions for achieving high yields of total biomass in the changing environmental conditions. The following morphological traits were studied: plant height, stem number, number of internodes and stem diameter. The highest coefficient of variation was observed in the varieties of Weston (38.28%) in 2006. year and Synteza 1 (32.74%) in 2007. year. American varieties of Ameri stand and Integrity in both years showed the highest values ​​for stem number. The minimum number of internodes per stem had a varieties of Slovak (Vali and Synteza 1).  The greatest variability of individual plants within varieties for stem diametar had a varieties K-28 (CV 31.46%). There were statistically significant differences among most of alfalfa varieties in both years.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

STABILNOST PRINOSA NOVIH ZP HIBRIDA KUKURUZA

 

Crevar Miloš1, Vančetović Jelena1, Pavlov Milovan1, Prodanović Slaven2,

Stevanović Milan1, Čamdžija Zoran1, Božinović Sofija1

 

1Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd

2 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

 

 

U ovom radu je korišćeno šest novih hibrida, kao i četiri hibrida koji već zauzimaju velike površine u proizvodnji u zadnjih deset godina. Parametri stabilnosti prinosa su izračunati korišćenjem metoda koje su razvili Eberhart i Rasel (1966) i Lin i Bins (1988). Najviša stabilnost prinosa, na osnovu oba parametra (bi i Pi) je utvrđena kod hibrida ZP 606 i ZP 600. Najviši prosečan prinos je takođe zabeležen kod ova dva hibrida. Hibridi ZP 666 i ZP 560 pokazuju najvišu adaptabilnost na povoljnije uslove gajenja. Sa druge strane, hibridi ZP 434 i ZP 341 su pokazali bolju adaptabilnost u manje povoljnim uslovima gajenja. Visoka pozitivna korelacija je zabeležena između parametra stabilnosti Pi i prinosa zrna.

 

 

YIELD STABILITY OF NEW ZP MAIZE HYBRIDS

 

 

Six newly developed hybrids and four hybrids already widely grown during the last decade were observed in the present study. Grain yield stability parameters were estimated using methods developed by Eberhart and Russell (1966) and Lin and Binns (1988). The highest grain yield stability obtained by both parameters (bi and Pi) was recorded in hybrids ZP 606 and ZP 600. Moreover, highest average grain yield was also detected in those two hybrids. The hybrids ZP 666 and ZP 560 will have highest adaptation to more favorable growing conditions. On the other hand, hybrids ZP 434 and ZP 341 are expected to show the best adaptability to less favorable environments. A high positive correlation was found between a superiority measure (Pi) and a grain yield.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

KORELACIONA POVEZANOST KOMPONENTI PRINOSA PŠENICE NA SOLONJECU

 

Petrović Sofija, Dimitrijević Miodrag, Banjac Borislav,Valtner Ivan

 

Poljoprivredni fakultet, Departman za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Solonjec je niskoproduktivno zemljište, nepovoljnih fizičkih i hemijskih osobina. Uglavnom se koristi kao prirodni pašnjak, a uz primenu odgovarajućih meliorativnih mera, moguće je da se prevede u fond obradivih zemljišta. Gajenje sorti pšenice u uslovima abiotičkog stresa, kakvi su na alkalizovanom zemljištu, predstavlja sa jedne strane pokušaj da se zemljištima niže bonitetne klase poveća upotrebna vrednost, a sa druge strane da se u postojećoj genetičkoj varijabilnosti sortimenta pšenice pronađe odgovarajuća genetička varijabilnost povoljne reakcije na primenu meliorativnih mera i koristi se u budućim programima oplemenjivanja pšenice. U radu je ispitano deset genotipova pšenice: Renesansa, Pobeda, Evropa 90, NSR-5, Dragana, Rapsodija, Simonida, Cipovka, Banatka i Bankut 1205. Posmatrana je varijabilnost, heritabilnost i korelaciona povezanost broja zrna po klasu, mase zrna po klasu i žetvenog indeksa (odnos između biološkog i ekonomskog prinosa). Dobijene vrednosti ispitivanih komponenti prinosa široko variraju, a vrednosti heritabilnosti su: za broj zrna po klasu 85,51%, za masu zrna po klasu 75,21%, a za žetveni indeks 63,19%. Između posmatranih komponenti prinosa su ustanovljene visoko značajne pozitivne vrednosti jednostrukih korelacija.

 

CORRELATIVE RELATIONS OF YIELD COMPONENTS IN WHEAT ON SOLONETZ

 

Solonetz represents a low productive soil, having unfavorable physical and chemical properties. Commonly used as a natural pasture, that soil could be ameliorated using proper measures and could be converted to an arable land. A wheat growing in abiotic stress conditions, in this particular case on alkaline solonetz soil, could help in bioremediation of low productive land, as well as, in selecting the most appropriate genetic variability within an existing one or in creating a novel better adapted genetic variability with good reaction to ameliorative measures. Ten wheat genotypes: Renesansa, Pobeda, Evropa 90, NSR-5, Dragana, Rapsodija, Simonida, Cipovka, Banatka and Bankut 1205 were examined in a trial. Variability, heritability and correlative relations of the grain number and weight per spike, as well as, harvest index (biological and economic yield ratio) were observed. A vast variability was denoted for all the traits. Heritability values were 85.51% for grain number per spike, 75.21% for grain weight per spike, and 63.19% for harvest index, on average. High positive single correlation values were calculated for the traits in trial.

.

 

Povratak na sadržaj Štampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

IDENTIFIKACIJA NASLEDNIH FAKTORA ZA PRISUSTVO

Kunitz tripsin inhibitora U F2 POPULACIJI SOJE

 

Srebrić Mirjana, Kovačević Dragan, Perić Vesna, Mladenović Drinić Snežana

Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Slobodana Bajića 1, Beograd

 

Primenom specifičnih PCR prajmera, analizirana je F2 populacija razvijena iz kombinacije ukrštanja Afrodita x Laura, u cilju odabiranja biljaka bez Kunitz tripsin inhibitora(KTI). Laura je sorta bez KTI u zrelom zrnu, dok je zrno sorte Afrodita standardnog tipa. Analizirano je 104 individualnih F2 biljaka, homozigotnih i heterozigotnih za KTI. Za identifikaciju genetske konstitucije koršćen je marker Satt228, blisko povezan sa  KTI lokusom. Dobijen je genotipski odnos 1:2:1 (Ti Ti :Ti ti : ti ti konstitucije), što je očekivano za osobine  determinisane jednim parom gena, sa mendelovskim tipom nasleđivanja. Ocenjen je prinos zrna po biljci. Isti genotipski odnos se zadržao kod 52  prinosnije i 52 manje prinosne F2 individue. U postupku odabiranja genotipova bez KTI, SSR marker Satt228 može da se koristi u ranim generacijama za identifikaciju homozigota i heterozigota bez opasnosti gubljenja prinosnih genotipova.

 

IDENTIFICATION OF GENOTYPIC CLASSES FOR Kunitz trypsin inhibitor

PRESENCE IN F2 SOYBEAN POPULATION

 

An F2 population derived from the cross between Afrodita x Laura was analyzed with specific PCR primer in order to select plants lacking Kunitz trypsin inhibitor (KTI). Laura is Kunitz-free variety, while Afodita has a standard grain type.  Satt228 marker, tightly linked to KTI locus, was used to screen 104 individual F2 plants in order to identify homozygous and heterozygous genotypes for KTI alleles. Genotypic ratio obtained in this analysis was 1:2:1, (Ti TI : Ti ti : ti ti constitution), which is expected for a character determined by a single mendelian gene. F2 plants were scored for grain yield per plant. The same ratio of three genotypic classes was found between 52 highest yielding, and 52 lowest yielding F2 plants. An SSR marker Satt228 can be useful tool for early Identification of homozygous and heterozygous genotypes in breeding for Kunitz-free soybean varieties, with no potential risk for loosing high yielding genotypes.    

 

Povratak na sadržaj  Štampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

KVALITATIVNA ANALIZA F2 ZRNA GENOTIPOVA KUKURUZA VISOKOG KVALITETA PROTEINA

 

Kostadinović Marija, Ignjatović Micić Dragana, Stanković Goran,

Mladenović Drinić Snežana

 

Institut za kukuruz Zemun polje, Beograd

 

Proteini kukuruza su siromašni u sadržaju dve esencijalne aminokiseline – lizina i triptofana. Prirodna opaque2 mutacija udvostručava nivo ovih aminokiselina, ali istovremeno smanjuje prinos, čini endosperm kukuruza mekim i brašnjavim, a seme osetljivim na trulež klipa i štetočine skladištenog zrna. Kukuruz visokog kvaliteta proteina (Quality Protein Maize – QPM) se može definisati kao kukuruz sa visokom nutritivnom vrednošću proteina endosperma i istovremeno dobrim agronomskim performansama. U Institutu za kukuruz već nekoliko godina postoji program stvaranja genotipova kukuruza visokog kvaliteta proteina, adaptiranih na umereno klimatsko područje. Cilj ovog rada je da se ispita kvalitet proteina F2 zrna kukuruza dobijenog ukrštanjem 20 QPM inbred linija sa tri standardne inbred linije i dve opaque2 linije. Većina od 108 analiziranih genotipova (83.5%) je imala sadržaj triptofana ispod praga od 0.075, od čega je poboljšani nivo triptofana (0.065-0.074) imalo 49.6% genotipova. Visok sadržaj je imalo 16.5% analiziranih genotipova, od kojih je najviša vrednost 0.088. Samo jedan genotip je imao indeks kvaliteta proteina iznad praga od 0.80. Biohemijskom analizom utvrđeni su genotipovi poboljšanog kvaliteta čija će agronomska svojstva biti ispitana kako bi se utvrdilo da li se mogu smatrati potencijalnim QPM hibridima.

 

 

PROTEIN QUALITY ANALYSIS OF F2 MAIZE KERNELS

 

Protein quality of standard maize kernels is poor, due to the low levels of two essential aminoacids – lysine and tryptophan. The opaque2 mutation which increases lysine and tryptophan content also confers an undesirable phenotype leading to low yields, soft and chalky kernels that renders seeds susceptible to storage pest and ear rots. Quality protein maize (QPM) is the maize with increased levels of these amino acids and good agronomic performances. At the Maize Research Institute, a program on creating QPM germplasm developed for conditions of temperate climatic zone is in progress. The aim of this study was to test quality traits of F2 kernels derived from the crosses between 20 QPM inbred lines with three standard inbred lines and two opaque2 lines. Most of the analyzed 108 genotypes had tryptophan content under the threshold of 0.075 set for QPM (83.5%). However, 49.6% had elevated tryptophan content in the range from 0.065 to 0.074. High tryptophan content was found in 16.5% of the analyzed genotypes, the highest being 0.088. Only one genotype had quality index over 0.80 (threshold for QPM). Biochemical analysis identified genotypes with good protein quality which will be further tested for agronomic performances in order to potentially be considered as QPM hybrids.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

ISPITIVANJE STEPENA TOLERANTNOSTI INBRED LINIJA SUNCOKRETA PREMA BELOJ TRULEŽI STABLA

 

Dedić Boško, Miladinović Dragana, Mrđa Jelena, Tančić Sonja, Terzić Sreten, Jocić Siniša, Miklič Vladimir

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Bela trulež stabla predstavlja jednu formu bolesti koju na suncokretu prouzrokuje gljiva Sclerotinia sclerotiorum. Razvoj bolesti dovodi do razaranja tkiva stabla i njegovog lomljenja na mestu pojave simptoma. Otpornost suncokreta prema ovoj bolesti nije poznata, ali postoje razlike u tolerantnosti između različitih genotipova. U poljskim uslovima posejano je 70 inbred linija suncokreta prema slučajnom rasporedu u tri ponavljanja. Inokulacija biljaka je izvršena stavljanjem micelije gljive na isečak lisne drške u fazi butonizacije. Kao pokazatelj razlika između genotipova služila je prosečna dužina pega na stablu 7 dana nakon inokulacije. Ogled je u toku trajanja testiranja navodnjavan, a količina vode je zavisila od količine kišnog taloga. Rezultati ogleda su pokazali postojanje značajnih statističkih razlika između prosečnih dužina lezija na stablu. Razlika u dužini lezije između linije koja je ispoljila visok stepen tolerantnosti i najosetljivije linije je bio 12,9 cm. Linija L50 je sa prosečnom dužinom lezije od 10,3 cm posedovala nejveći stepen tolerantnosti. Između ove linije i 7 testiranih linija nisu utvrđene statistički značajneh razlike. Ukupno 5 testiranih linija je pokazalo povećanu osetljivost prema beloj truleži stabla sa prosečnom dužinom pege koja je varirala između 20,2 cm do 23,3 cm.

 

 

SCREENING OF SUNFLOWER INBRED LINES FOR TOLERANCE TO WHITE ROT ON STALK

 

 

White rot on stalk is one form of the disease caused by fungus Sclerotinia sclerotiorum. Result of disease progress is destruction of stem tissues and lodging. Complete resistance is unknown although differences in tolerance among different sunflower genotypes have been found. Field trial containing total of 70 sunflower inbred lines sown as completely randomised design was set. Inoculation procedure was done by placing mycelial plugs on leaf petiole cut in budding stage. Genotypes were compared by using mean lesion length. Experimental results have shown significant differences among tested genotypes in lesion length. Difference in lesion length between highly tolerant line and the most susceptible line was 12.9 cm. Line L50 with mean lesion length of 10.3 cm was the most tolerant one. In addition to this, mean lesion lengths for 7 lines were not significantly different from L50. Five tested lines were highly susceptible with mean lesion length varying between 20.2 and 23.3 cm.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

ULTRA HIBRIDI KAO TEHNOLOGIJA SUZBIJANJA KOROVA U KUKURUZU

 

Vančetović Jelena, Simić Milena, Brankov Milan, Spasojević Igor, Božinović Sofija

Insitut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd

 

 

Focus-ultra je sistemski translokacioni herbicid, firme BASF, čija je aktivna materija cikloksidim (100g/l) na koju je kukuruz prirodno osetljiv. Mutacija kukuruza za tolerantnost na cikloksidim (gen CTM – Cycloxydim Tolerant Maize) dobijena je selekcijom u kulturi tkiva, na Univerzitetu Minesota, 1990. godine. Pravo na korišćenje ovog gena otkupila je firma BASF, u saradnji sa kojom je Institut stvorio osam ZP Ultra hibrida: ZPSC 341 Ultra, ZPSC 360 Ultra, ZPSC 434 Ultra, i ZPSC 544 Ultra, ZPSC 578 Ultra, ZPSC 599 Ultra, ZPSC 677 Ultra i ZPSC 684 Ultra. ZPSC 684 i ZPSC 360 Ultra, koji se već nalaze na tržištu, naišli su na interesovanje proizvođača, a uskoro će se u prodaji  pojaviti i ZPSC 341, ZPSC 434, ZPSC 599 i ZPSC 677 Ultra. Unošenje mutiranog dominantnog gena CTM u ZP inbred linije kukuruza urađeno je serijom povratnih ukrštanja, uz istovremeno tretiranje herbicidom segregirajućih potomstava, pri čemu su biljke koje ne sadrže CTM gen bivale uništene.       Ovo tehnološko rešenje podrazumeva kombinovanu primenu herbicida Focus-ultra koji je fitotoksičan za monokotiledone vrste korova i herbicida Arrat, fitotoksičnog za sve dikotiledone korove, čime se postiže efekat totalnog herbicida, odnosno  “tehnologija čistog polja”.             U Institutu za kukuruz, Zemun Polje, se u različitim ogledima, ispituju prednosti gajenja novostvorenih ZP Ultra hibrida kukuruza.

 

 

ULTRA HYBRDS AS A WEED SUPPRESSION TECHNOLOGY IN MAIZE

 

 

Focus-ultra is a systemic translocated herbicide from BASF company, with active ingredient cycloxidim (100g/litre) to wich maize is naturally intolerant. Maize mutation for tolerance to cycloxydim (gene CTM – Cycloxydim Tolerant Maize) was obtained by the tissue culture selection at the Universitiy of Minnesota in 1990. Afterwards, the company BASF bought the right to use this gene,     in association with wich Institute developed eight ZP Ultra hybrids:  ZPSC 341 Ultra, ZPSC 360 Ultra, ZPSC 434 Ultra, i ZPSC 544 Ultra, ZPSC 578 Ultra, ZPSC 599 Ultra, ZPSC 677 Ultra and ZPSC 684 Ultra. ZPSC 684 Ultra and ZP 360 Ultra, already present at the market, found interest among producers, and soon ZPSC 341 Ultra, ZPSC 434 Ultra, ZPSC 599 Ultra and ZPSC 677 Ultra will also be available on sales. The introducing of the mutated dominant CTM gene into ZP maize inbred line was done by series of backcrosses, while at the same time segregating progenies were treated with the herbicide, whereby plants with no CTM gene were destroyed. This technological solution encompasses the combined application of the herbicide Focus-ultra that is phytotoxic to monocotiyledonous weed species and the herbicide Arrat that is phytotoxic to all dicotyledonous weeds, wherewith the effect of the total herbicide, that is a „technology of clear field“ is achieved. Properties of recently derived ZP Ultra maize hybrids have been studied in different trials at the Maize Research Instute, Zemun Polje.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

IDENTIFIKACIJA POŽELJNIH LOKALITETA ZA TESTIRANJE HIBRIDA KUKURUZA U PRETKOMISIJSKIM OGLEDIMA PRIMENOM GGE BIPLOT ANALIZE

 

Mitrović Bojan, Stojaković Milisav, Stanisavljević Dušan, Ivanović Mile,  Nastasić Aleksandra

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

U okviru programa oplemenjivanja kukuruza u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo koji ima za cilj stvaranje novih hibrida kukuruza, svake godine se izvode pretkomisijski ogledi sa hibridima – kandidatima za zvanična ispitivanja u cilju njihovog priznavanja i uvođenja u registar sorti. Pretkomisijski ogledi se izvode na više lokaliteta u celoj Srbiji, uključuju najbolje eksperimentalne hibride FAO 200-700 grupe zrenja i postavljaju se u 3-4 ponavljanja. Obzirom da su za izvođenje ogleda potrebna značajna finansijska sredstva, pokušali smo da na osnovu analize višegodišnjih rezultata ogleda (2007-2011) sa 6 lokaliteta (Pančevo, Sremska Mitrovica, Ruma, Srbobran, Rimski Šančevi i Sombor), primenom GGE biplot analize odaberemo lokalitete koji objektivno ocenjuju vrednost hibrida. Na osnovu petogodišnjih rezultata istraživanja iz grupe ispitivanih lokaliteta mogu se izdvojiti poželjniji lokaliteti, odnosno oni koji su reprezentativni i imaju najveću moć diskriminacije od lokaliteta koji su manje informativni pa se kao takvi mogu isključiti iz analize. U ovom slučaju najmanje relevantan za procenu vrednosti hibrida tokom svih pet godina bio je lokalitet Sombor, dok su najpoželjniji lokaliteti u ispitivanom periodu bili Sremska Mitrovica, Ruma i Srbobran.

 

IDENTIFICATION OF DESIRABLE LOCATIONS FOR TESTING OF MAIZE HYBRIDS IN PRE REGISTRATION TRIALS USING GGE BIPLOT ANALYSIS

 

One of the final stages of maize breeding program at the Institute of field and vegetable crops is testing of new hybrids in pre registration trials. These trials are conducted every year across several locations in Serbia with three or four replications including best experimental hybrids FAO 200-700 maturity groups. Since these trials require substantial financial resources, we tried to select the most relevant locations for evaluation of hybrids using GGE biplot analysis. The testing was performed across 6 locations (Pančevo, Sremska Mitrovica, Ruma, Srbobran, Rimski Šančevi i Sombor) from 2007 to 2011. On the basis of five years testing results, two groups of locations can be distinguished. First one formed by locations with higher discriminating ability and second, with less informative ones which can be excluded from further testing. In this case, least relevant location was Sombor while the most desirable locations were Sremska Mitrovica, Ruma and Srbobran.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

UTICAJ GENA ZA OTPONOST PREMA Puccinia triticina NA ODREĐENE SUMPORNE VEZE

Jerković Zoran,  Prijić Željana

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Sumporne veze su bile istaknute kao meta gena za specifičnu otpornost prema Puccinia triticina na osnovu distribucije proteina iz semena i rasta pšenice ali nisu mogle biti specificirane. Iz tog razloga interakcije gena za otpornost u izogenim linijama i fungicida koji sadrže vezani sumpor Dithane M 70 (C-S i C=S) i Folpan-a (N-C-S) su bile istražene. Lr 16 je najbrže razlagao prvi a Lr 29 drugi. Preko nespecifićno otporne linije Lr 22b definisane su mogućnosti oporavka svih genotipova. Na prve listove dužine oko 9 cm od 100 linija raspoređenih na 1 m2 naneto je 150 ml rastvora jednog od navedenih fungicida (2 grama u 0,5 l vode). Porast nakon osam dana porast je bio upoređen s kontrolom. Pet genotipova su ispoljili efekat očekivan pri akumulaciji Lr-a 16 i Lr-a 29, sedam od Lr-a 16 a osam od Lr-a 29. Rezultati ostalih genotipova su bili slićni onim od Lr 22b linije ili intermedijarni. Reakcioni tipovi prema najvirulentnijem izolatu Puccinia triticina od 0: do 4 zavisno od linije nisu uvek bili korelirani s prethodno prikazanom osobinom. Dokazana je različitost sastava ciljanog dela gljive te nizak reakcioni tip i produženi latentni period kao posledice istog mehanizma. Praktičan problem poslednjeg jedino isplativog tretmana sistemičnim fungicidima u semiaridnim regionima, nastao usled najkraće karence preko  mesec dana i optimalnih uslova za rast i razvoj Puccinia triticina u sredini navedenog perioda kada pomenuti fungicidi nedovoljno deluju mogao bi biti rešen istovremenom primenom navedenih gena i odgovarajućeg kontaktnog fungicida.

 

RESISTANCE GENES TO Puccinia triticina IMPACT  ON  PROPOSED SULPHUR LINKAGES

 

Sulphur linkages were transparent as target of genes for specific resistance to Puccinia triticina products according to proteins from seed distribution and wheat growth but specification was not possible. Interactions of resistance genes and fungicides containing defined relations and amount of linked sulphur Dithane M 70 (C-S i C=S) and Folpan (N-C-S) were investigated. Intoduced in nearisogenic line, Lr 16 was faster in degradation of first while Lr 29 was of second one followed by growth reduction. Across nonspecific resistant Lr 22b line were defined limits for recovering of all genotypes. On first leafs abaut 9 cm long of 100 wheat lines distributed on 1m2 was aplicated 150 ml of one from mentioned fungicides solution  (2 gr added to 0,5 l of water). Growth after eight days was compared with control. Five genotypes expressed effect expected when Lr 16 and Lr 29 were accumulate. Such, Lr 16 presence was recognized in seven lines as well as Lr 29 in eight. Other genotypes were similar to Lr 22b line or intermediate. Reaction types when most virulent isolate of Puccinia triticina was applied were 0;-4 of line dependable and were not stable correlated to previous investigated character. Proved were different structures of targeted fungi part as well as low reaction types and prolonged latency period as consequences of the same pathway. Practical problem of the last only economical treatment in semiarid regions caused by resting time over one month proposed for the systemic fungicides and intermediary optimal date for Puccinia triticina growth and development when effect become not sufficient can be solved by mentioned genes and adequate contact fungicide simultaneous application.      

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

TERMODINAMIČKA KARAKTERIZACIJA LINIJA KUKURUZA PREMA FITOTOKSIČNOM DEJSTVU HERBICIDA IZ GRUPE SULFUNIL UREA

 

Dragičević Vesna1, Simić Milena1, Brankov Milan2, Spasojević Igor1, Sečanski Mile1, Kresović Branka1

 

1Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Slobodana Bajića 1, 11185 Zemun Polje

2Stipendista Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije

 

Variranja u osetljivosti linija kukruza prema pojedinim herbicidima zavise od brojnih faktora. Prvi znaci fitotoksičnosti, odnosno tolerantnosti linija se mogu ispoljiti tokom prvih dana nakon tretiranja, još dok vidljivi simptomi nisu izraženi. Ogled je postavljan sa ciljem da se ispita osetljivost 16 ZP linija kukuruza prema herbicidima iz grupe sulfonilurea: nikosulfuronu i foramsulfuronu, 48 sati nakon njihove primene, u periodu 2006-2008. godine. Ispitivani parametri su ukazali da veliki uticaj na ispoljavanje fitotoksičnog dejstva ima sezona, tako da su visoke EWRC vrednosti, zajedno sa visokim vrednostima slobodne energije i suve materije bile zabeležene tokom hladne sezone sa nižom količinom padavina u periodu nakon tretiranja herbicidima. U sezonama sa više padavina i višim temperaturama jasno su se izdvijili osetljvi genotipovi kod kojih je fitotoksični efekat doveo do povećanja suve materije i slobodne energije. Generalno je bila utvrđena visoka pozitivna korelacija između EWRC vrednosti, povećanja sadržaja suve materije, kao i slobdne enrgije i entalpije pod uticajem oba herbicida. Navedeni parametri bi stoga mogli relativno uspešno da se koriste kao indikatori stresa izazvanog herbicidima ubrzo nakon njihove primene.

 

THERMODYNAMICS IN CHARACTERISATION OF MAIZE LINES TO PHYTOTOXIC EFFECTS INDUCED BY HERBICIDES FROM

SULFONYLUREA GROUP

 

Variations in susceptibility of maize lines to herbicides depend on different factors. The first signs of phytotoxicity, i.e. tolerance to some herbicides can exist during the first days after application, while the visible signs aren’t express. The aim of experiment was to study susceptibility of 16 ZP lines to herbicides from sulfonylurea group: nicosulfuron and foramsulfuron, 48 hours after their application in period 2006-2008. The examined parameters show that season had the significant influence on phytotoxicity expression, with high EWRC values obtained together with high values of free energy and dry matter during the cold season with lower precipitation level, during the period after herbicide application. In seasons with higher temperatures and precipitation level, susceptible genotypes were detached, where the phytotoxic effect induced increase of dry matter and free energy. Generally, high positive correlation was observed between EWRC values and increase in dry matter, as well as free energy and enthalpy, induced by both herbicides. Noticed parameters could be successfully used as indicators of herbicide stress, immediately after their application.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

KLASTER ANALZA OSOBINA ZRNA IZMEĐU HETEROTIČNIH GRUPA U OKVIRU ELITNOG KORA ZA SUŠU GEN-BANKE INSTITUTA ZA KUKURUZ ZEMUN POLJE

 

Vančetović Jelena, Anđelković Violeta, Grčić Nikola, Božinović Sofija,

Ignjatović Micić Dragana

 

Institut za kukuruz „Zemun Polje“ Beograd

 

Pet osobina zrna izmereno je na 41 uzorku iz banke gena Instituta za kukuruz Zemun Polje, koji čine elitni kor za tolerantnost prema suši. Ove osobine su masa 100 zrna, hektolitarska masa, sadržaj (%) skroba, ulja i proteina u zrnu kukuruza. Klaster analiza je urađena između sedam heterotičnih grupa, u koje su podeljeni ovi uzorci prema kombinacionim sposobnostima. To su: BSSS (B), Lancaster (L), Iowa dent (I), Iowa dent+BSSS (IB), Iowa dent+Lancaster (IL), Lancaster+BSSS (LB) i nesrodni izvor (U). Klaster je urađen zasebno za masu 100 zrna i hektolitarsku masu, zatim za hemijske osobine zrna, i najzad za svih pet osobina zajedno. U prvoj analizi izdvajaju se, sa jedne strane, B, LB i L grupa, a sa druge I, IL i U grupa. Odvojena od svih je IB grupa. Što se tiče hemijskih osobina, s jedne strane su jasno odvojene B i LB grupa, zatim U, I i IB grupa, i zasebno L grupa. IL grupa je udaljenija od svih ostalih. U klasteru koji obuhvata svih pet osobina, jasno se izdvaja IB grupa, zasebno od svih ostalih. S druge strane nalaze se B i LB grupa, zatim I, IL i U grupa, i blizu njih i L grupa.     Može se zaključiti da je, što se tiče kvaliteta zrna, IL grupa najdivergentnija, što ima značaja za selekciju.

 

CLUSTER ANALYSIS OF KERNEL TRAITS BETWEEN HETEROTIC GROUPS INSIDE THE ELITE DROUGHT TOLERANT CORE IN GENE-BANK OF MAIZE RESEARCH INSTITUTE ZEMUN POLJE

 

Five kernel traits were measured on 41 accession from Maize Research Institute gene-bank, comprising elite drought tolerant core. Those were 100 kernel weight, one hectoliter mass, content (%) of starch, oil and protein in the kernel. Cluster analysis was performed between seven heterotic groups in which those accessions are divided, according to their combining ability. These are: BSSS (B), Lancaster (L), Iowa dent (I), Iowa dent+BSSS (IB), Iowa dent+Lancaster (IL), Lancaster+BSSS (LB) and unrelated source (U). Clustering was done separately for 100 kernel weight and hectolitar mass, than for chemical grain components, and finaly for all five traits alltogether. In the first analysis, on one side are groups B, LB and L, and on the other I, IL and U. Separated from all others is IB group. Considering chemical components, on the one side are clearly distinguished groups B and LB, after that U, I and IB group, and separately L group. IL group is clearaly distinguished from all the others.      In the cluster for all five traits, clearly is distinguished IB group. On the other side, there are B and LB group, than I, IL and U group, and closely to them L group. It could be stated that is, considering kernel quality, IL group the most divergent from others, which has an important impact on breeding programs. medium protein type, providing a valuable source of germplasm for the improvement of the new cultivar development.

 

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

KLASTER ANALIZA GENOTIPOVA SOJE NA OSNOVU SADRŽAJA PROTEINA I ULJA U SEMENU

 

Perić Vesna, Srebrić Mirjana, Mladenović Drinić Snežana, Babić Vojka, Nišavić Anika

Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Beograd

 

Sadržaj proteina u semenu soje je negativnoj korelaciji sa sadržajem ulja. Napredak u oplemenjivanju predstavlja povećanje prinosa zrna i sadržaja ulja uz održanje zadovoljavajućeg sadržaja proteina, mada stvorene visoko proteinske sorte uglavnom imaju nizak sadržaj ulja. Cilj ovog istraživanja je bio proceniti 135 genotipova soje (sorte i eksperimentalne linije različitog geografskog porekla) iz kolekcije Instituta za kukuruz “Zemun Polje” na osnovu koncentracije ulja i proteina, i identifikovati genotipove sa najpovoljnijim odnosom ulja i proteina kao potencijalno nove izvore genetičke varijabilnosti za dalji program oplemenjivanja. Uzorci semena 135 genotipova analizirani su metodom near infra-red reflectance spectroscopy (NIRS)  pomoću aparata Infratec 1241 Grain analyzer. Na osnovu podataka o koncentraciji ulja i proteina 135 genotipova izvedena je klaster analiza. Dendrogram je pokazao da su svi genotipovi grupisani u dva glavna klastera, prvi sastavljen od 5 i drugi od 2 subklastera. U okviru subklastera identifikovane su različite kategorije genotipova (nisko proteinski-srednje uljani, nisko proteinski-nisko uljani, nisko proteinski-visoko uljani, srednje proteinski-visoko uljani, srednje proteinski-nisko uljani, visoko proteinski-nisko uljani, visoko proteinski-srednje uljani). Većina sorti (62%) se svrstala u “srednju kategoriju” (srednji sadrzaj proteina i ulja), dok se svega nekoliko genotipova klasifikovalo u visoko proteinska-srednje uljane i visoko uljane-srednje proteinske genotipove. Ovi genotipovi čine značajan izvor germplazme za napredak u stvaranju novih sorti.

 

CLUSTER ANALYSIS OF PROTEIN AND OIL CONTENT IN DIFFERENT SOYBEAN VARIETIES

 

Seed protein and oil concentration in soybean seed is negatively correlated. Genetic success at increasing both yield and oil concentration has maintained protein concentration, but high protein cultivars tend to have low oil concentration. The objective of this study was to evaluate 135 soybean accessions (cultivars and experimental lines from different geographical areas) from the Gene Bank of the Maize Research Institute Zemun Polje, on the basis of their protein and oil concentration, and to identify the genotypes with the best protein: oil ratio as a potentially new sources of genetic variation for the soybean breeding program in the future. Seed samples of 135 entries were analyzed for protein and oil content with a near infra-red reflectance spectroscopy (NIRS) using Infratec 1241 Grain analyzer. Cluster analysis has been performed among 135 genotypes based on the data of protein and oil content. Dendrogram tree shows that all genotypes are grouped into two main clusters, first consisted of 5 and second consisted of 2 subclusters. Within subclusters, different categories of genotypes are identified according to their protein and oil content (low protein-medium oil, low protein-low oil, low protein-high oil, medium protein-high oil, medium protein-low oil, high protein-low oil, high protein-medium oil). The majority of the varieties (62%) were classified as intermediate category (medium protein-medium oil), while only few genotypes were identified as high protein-medium oil and high oil-medium protein type, providing a valuable source of germplasm for the improvement of the new cultivar development.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

MULTIVARIJACIONA ANALIZA PROIZVODNIH SVOJSTAVA  KVINOJE

(Chenopodium quinoa Willd.)*

 

Dražić Slobodan1, Živanović Tomislav2, Glamočlija Đorđe2, Žarković Branka2,

Maletić Radojka 2

1Institut za proučavanje lekovitog bilja“ Dr J.Pančić“, Beograd

2Poljoprivredni fakultet Univreziteta u Beogradu

 

Analizirana je varijabilnost i uticaj ispitivanih faktora na prinos zrna kvinoje tokom tri godine (2009.,2010., 2011.). Ogled je izveden na dve lokacije (Nova Pazova i Surduk) sa dva introdukovana genotipa kvinoje: KVL 37 i KVL 52. Konstatovan je značajan uticaj lokacije i genotipa. Prinos zrna je varirao po godinama ispitivanja (1.224 kg/ha do 1.671 kg/ha). Rezultati regresione i koralacione analize ukazuju na variranje  uticaja ( od značajnog do negativnog) visine biljaka  i  broja  biljaka po dužnom metru na prinos zrna. Koeficijenti multiplih korelacija su bili uglavnom niski i nisu ispoljili značajnost. Ovo ukazuje da je u ovim istraživanjima obuhvaćen mali broj svojstava koja mogu uticati na prinos zrna. U daljem radu sa ovom introdukovanom vrstom, trebalo bi obuhvatili više svojstava.

 

*Ova istraživanja finansira Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije, (TR 31006; 2011-2014.)

 

 

MULTIVARIATE ANALYSIS OF PRODUCTIVE PROPERTIES OF QUINOA (Chenopodium quinoa, Willd.)*

 

We analyzed variability and influence of investigated factors on grain yield of quinoa during thre year period (2009., 2010., 2011.). The experiment was conducted at two locations (Nova Pazova and Surduk), using two introduced genotypes of quinoa: KVL 37 and KVL 52. We detected that location and genotype had important impact. Grain yield varied according to years of study (1,224 kg/ha to 1671 kg/ha). Results of regression and correlation analysis indicate on variation of the impact (from significant to negative) of plant height and number of plants per meter on the grain yield. Multiple correlation coefficients were generally low and didn’t show as significant. This indicates that these studies included small number of properties that can affect grain yield. In further work with this introduced species, more properties should be included.

 

   * This research is funded by the Ministry of Education and Science of the Republic of     Serbia (TR 31006; 2011-2014.).

 

Povratak na sadržaj Štampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

Ocena genetičke srodnosti linija kukuruza kokičara na osnovu vrednosti PKS i klaster analize

 

Pajić Zorica, Srdić Jelena, Nikolić Ana, Babić Milosav i Filipovic Milomir

 

Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd

 

Klasifikacija germplazme kukuruza kokičara u heterotične grupe je od značaja za uspešan program oplemenjivanja. Ovo je moguće ostvariti klasičnim genetičkim metodama (na osnovu kombinacionih sposobnosti linija i vrednosti heterozisa za hibridne kombinacije), ali i na osnovu molekularnih markera. Metodom dialelne analize u ovom radu su ispitane kombinacione sposobnosti šest samooplodnih linija kukuruza kokičara za sledeće osobine: prinos zrna (t/ha), broj zrna u 10g i zapremina kokičavosti (cm3/g). Primenom molekularnih markera (RAPD metoda) izvršena je ocena srodnosti i klasifikacija u heterotične grupe ispitivanih samooplodnih linija kukuruza kokičara. Cilj ovog rada je i da se utvrdi da li postoji i kolika je saglasnost podataka dobijenih metodom dialelne analize i rezultata dobijenih analizom genetičkog polimorfizma proučavanih samooplodnih linija kukuruza kokičara. Na osnovu vrednosti PKS i klaster analize za prinos zrna ispitivane linije se mogu podeliti u dve podgrupe, koje zapravo predstavljaju heterotične grupe. Najizraženija pojava heterozisa ustanovljena je za osobinu prinos zrna. Najbolja hibridna kombinacija ispoljila je heterozis od 154%. Klaster analiza na osnovu vrednosti PKS za zapreminu kokičavosti deli linije u dve podgrupe, dok se linija ZPL 2 izdvaja od svih ostalih. Prvu grupu čine linije ZPL 1 i ZPL 6, drugu linije ZPL 3, ZPL 4 i ZPL 5.

 

 

ESTIMATION OF GENETIC RESEMBLANCE OF POCORN INBRED LINES BASED ON SCA AND CLUSTER ANALYSIS

 

The classification of popcorn germplasm into heterotic groups is essential in successful breeding program. This classification is possible by conventional genetic methods (based on combining ability of inbred lines and estimates of heterosis of its hybrid combinations), but also through molecular markers. By the method of diallel analysis combining ability of six popcorn inbred lines were estimated for the following traits: grain yield (t/ha), number of kernels per 10g and popping volume (cm3/g). Molecular markers (RAPD markers), were applied in order to establish genetic resemblance and heterotic classification of six popcorn inbred lines. The aim of this research was also to determine analogy between data obtained by the method of diallel analysis and those obtained by the analysis of genetic polymorphism. Based on the estimates of SCA and cluster analysis for the grain yield, inbreds could be classified into two subgroups, which present heterotic groups. Heterosis was mostely expressed for the grain yield. Moreover, the best hybrid combination had the estimate of heterosis of 154%. Cluster based on the estimates of SCA for the popping volume grouped inbreds in two subclusters, while inbred ZPL 2 is dissociated from the others. The first subcluster consists of inbreds ZPL1 and ZPL 6, while the second is formed by inbreds ZPL 3, ZPL 4 and ZPL 5.

 

Povratak na sadržaj Štampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

GENETIČKI DIVERZITET INBRED LINIJA KUKURUZA ZA SVOJSTVA KVALITETA SEMENA

 

Mladenović Drinić Snežana, Čamdžija Zoran, Stevanović Milan, Filipović Milomir, Kovačević Dragan

 

Institut za kukuruz Zemun Polje, Beograd, Srbija

 

Posmatrano sa aspekta primene i korišćenja kukuruza hemijski sastav zrna je njegovo najbitnije svojstvo. U radu je ispitan sasdržaj proteina, ulja i skroba u  99 inbred linije kukuruza različitih heterotičkih grupa NIR metodom. Ogled je postavljen po slučajnom komplet blok dizajnu (RCBD) na dve lokacije u tri ponavljanja tokom 2010 godine. Prosečan sadržaj proteina se razlikovao po lokacijama, 10.94% odnosno 9.73%. Najniži sadržaj proteina u obe lokacije  je imala linija 36, 7.38% odnosno 7.72% a najveći  linija 77, 13.03% odnosno 14.35%. Sadržaj ulja je varirao od 2.97% (linija 11) do 5.14% (linija 1) na prvoj lokaciji odnosno  2.65% (linija 87) do 4.98% (linija 1). Prosečan sadržaj ulja je bio 3.80% odnosno 3.67%. Sadržaj skroba se kretao od 67,05% (linija 14)  do 72.17% (linija 89), prosečno 70.29% na lokaciji 1 odnosno  66.75% (linija 12) do 73.47% (linija 39), prosečno 70.33% na lokaciji 2. Linije iz BSSS grupe su imali najniži sadržaj ulja a linije iz Lancester heterotične grupe najviši.  Linije iz nezavisnog izvora su imale najveći sadržaj proteina a najmanji linije iz Lancester heterotične grupe. Sadržaj skroba je najveći u linijama iz Lancester heteretočne grupe a najniži u linijama nezavisnog porekla.

 

GENETIC DIVERSITY OF MAIZE INBRED LINES FOR KERNAL QUALITY TRAITS

 

From the point of application and use the chemical composition of corn grain is its most important feature. This study was conducted to determine protein, oil and starch content of 99 inbred lines different heterotic group by NIR. Trail was set up in a randomized complete block design (RCBD) with three replications at two location in 2010. Average protein content differed between location, 10.94% and 9.73%.  The lowest protein content at both locations has inbred 36, 7.38% and 7.72% and the highest one inbred 77, 13.03% and 14.35%. Oil content varied from 2.97% (inbred 11) to 5.14% (inbred 1) on one location, and  2.65% (inbred 87) to 4.98% (inbred 1), with average 3.80% and 3.67% at another location. Starch content was between 67,05% (inbred 14) and 72.17% (inbred 89), average 70.29% at location 1,  and from 66.75% (inbred 12) to 73.47% (inbred), average 70.33% at location 2. Inbred lines belonging to BSSS hetrotic group have the lowest oil content and inbred lines from Lancester the highest one. Inbred lines from indepedent source have the highest protein content while inbred lines from Lancester heterotic group have the lowest. The highest starch content has inbred lines from Lancester heterotic group and the lowest one inbred lines from independent source.

 

Povratak na sadržaj Štampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

ZNAČAJ FIZIOLOŠKIH POKAZATELJA U OPLEMENJIVANJU KUKURUZA NA TOLERANTNOST PREMA SUŠI

 

Anđelković Violeta, Vančetović Jelena, Kravić Natalija

 

Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Beograd

 

U poljoprivrednoj proizvodnji, osnovni biohemijski procesi, uključujući fotosintezu i disanje, su pod značajnim uticajem biotičkog i abiotičkog stresa. Kukuruz je jedna od najosetljivijih žitarica prema suši, i pored toga što mu C4 metabolizam obezbeđuje visok nivo fotosinteze i nizak nivo transpiracije. U oplemenjivanju na tolerantnost prema suši, preporučuju se brojna fiziološka i morfološka svojstva, kao dodatni kriterijumi, pored samog prinosa:temperatura useva, provodljivost stoma, relativni sadržaj vode, razvoj, razgranatost i biomasa korena, akumulacija prolina, produkcija reaktivnih oblika kiseonika itd. Kod grupe od 41 uzorka iz banke gena Instituta za kukuruz, koja je pokazala tolerantnost prema suši u poljskim uslovima, ispitivani su morfološki i fiziološki parametri. Upoređen je odgovor korena i nadzemnog dela klijanaca, na kontrolisane i uslove osmotskog stresa (izazvanog primenom polietilen glikola-PEG-a) za dužinu porasta, svežu i suvu masu, sadržaj prolina i aktivnost enzima. Rezultati ukazuju da su mehanizmi za tolerantnost prema suši aktivni i u fazi klijanaca kukuruza, kao i na postojanje genetčke varijabilnosti između odabranih genotipova, neophodnu u programima oplemenjivanja kukuruza prema suši. 

 

IMPORTANCE OF PHYSIOLOGICAL PARAMETERS IN MAIZE BREEDING FOR DROUGHT TOLERANCE

 

 

In agricultural production essential biochemical processes including, photosynthesis and respiration, are affected by abiotic and biotic stresses. Maize is one of the most sensitive crops to drought, in spite of the fact that its C4 metabolism confers a high photosynthetic and low transpiration rate. Numerous physiological and morphological traits are proposed in breeding for drought tolerance, as additional tools for selection on the basis of yield: canopy temperature, stomata conductance, relative water content (RWC), root development, architecture and biomass; accumulation of proline; production of reactive oxygen species (ROS), etc. Pool of 41 accessions from Maize Research Institute gene bank, that showed drought tolerance under field conditions, was tested for morphological and physiological parameters. Root and shoot response under control and osmotic stress (simulated by application of polyethylene glycol-PEG) conditions were compared for growth length, fresh and dry weight, proline content and enzymes activity in seedling stage.  Our data suggested that mechanisms of drought tolerance are already active in maize seedlings, as well as existence of genetic variation among chosen accessions that is necessary in maize breeding for improved drought tolerance.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

KOMBINACIONE SPOSOBNOSTI DUŽINE KLIPA INBRED LINIJA KUKURUZA RAZLIČITIH CIKLUSA SELEKCIJE

 

Sečanski Mile1, Todorović Goran1, Živanović Tomislav2,

Šurlan-Momirović Gordana2,Srdić Jelena1, Dragičević Vesna1, Tabaković Marijenka1

1 Institut za kukuruz "Zemun Polje", Beograd - Zemun

Poljoprivredni fakultet, Beograd - Zemun

 

U ovom radu su ispitivane inbred linije kukuruza dobijene iz različitih ciklusa rekurentne selekcije dve sintetičke populacije: BSSS i BSCB1. Cilj ispitivanja je bio da se za dužinu klipa kukuruza procene: varijabilnost inbred linija i njihovih hibrida, heterozis i opšte i posebne kombinacione sposobnosti. Hibridi su u odnosu na linije ispoljili veće prosečne vrednosti što je i očekivano s obzirom da pri inbridingu dolazi do depresije ovih osobina kod linija. Najviša vrednost heterozisa je utvrđena za hibrid ZPL1 x B14 (43,8%). Analiza varijanse kombinacionih sposobnosti za dužinu klipa pokazuje da postoje visoko značajne pozitivne vrednosti OKS i PKS za obe lokacije i obe ispitivane godine. Za linije sintetičke populacije BSSS i linije roditelje elitnog hibrida ustanovljeno je da neaditivni efekti gena preovlađuju u nasleđivanju ove osobine što pokazuje odnos OKS/PKS koji je manji od jedinice dok je za linije BSCB1 populacije i linije elitnog hibrida aditivna varijansa veća od neaditivne. Najbolji opšti kombinatori su linije ZPL1 i ZPL2 a hibridne kombinacije ZPL1 x B73, ZPL2 x B73, ZPL1 x B90, ZPL1 x B91, ZPL2 x B90 i ZPL2 x B91 su sa visoko značajnim vrednostima PKS u obe ispitivane godine. Ove hibridne kombinacije uključuju oba roditelja sa dobrim OKS ili jednog roditelja sa dobrim OKS i drugog sa lošim OKS vrednostima.

 

COMBINING ABILITIES OF THE EAR LENGT OF MAIZE INBRED LINES OF DIFFERENT CYCLES OF SELECTION

 

Maize inbred lines developed from two synthetic populations, BSSS and BSCB1, in different cycles of recurrent selection were observed in the present study. The objective was to estimate the following for the maize ear length: variability of inbred lines and their hybrids, heterosis and general and specific combining abilities. Hybrids, in relation to inbreds, expressed greater average values, which had been expected because inbreeding depression in traits of inbreds occurred. The highest value of heterosis (43.8%) was determined in the hybrid ZPL1 x B14. The analysis of variance of combining abilities for the ear length indicates that the values of GCA and SCA were significantly positive over both locations and both years of investigation. It was determined that non-additive gene effects prevail in inheritance of this trait for the inbreds originating from the synthetic population BSSS and inbreds parents of the elite hybrid. This was also confirmed by the GCA to SCA ratio, which was smaller than unity. On the other hand, additive variance was greater than non-additive variance in inbreds originating from the BSCB1 population and inbreds of the elite hybrid. The inbreds ZPL1 and ZPL2 had the highest GCA effects, while hybrid combinations ZPL1 x B73, ZPL2 x B73, ZPL1 x B90, ZPL1 x B91, ZPL2 x B90 and ZPL2 x B91 had highly significant values of SCA in both years of investigation. These hybrid combinations include both parents with high GCA effects or one parent with high GCA and another with poor GCA effects.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

KOMBINACIONE SPOSOBNOSTI NOVIH LINIJA SUNCOKRETA

 (Heliathus annuus L.) ZA DUŽINU VEGETACIJE OD POČETKA CVETANJA

 

Ćirić Mihajlo, Jocić Siniša,  Cvejić Sandra, Marinković Radovan, Jocković Milan, Čanak Petar, Radeka Ilija

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Suncokret može da se gaji u širokom spektru klimatskih uslova stoga je neophodna različita dužina vegetacije za različite uslove gajenja. Koristeći metod linija x tester ispitano je 6 citoplazmatsko-muško-sterilnih (CMS) linija, 3 linije – restauratori fertilnosti (RF) koje su korišćene kao testeri i njihovih 18 hibrida. Najveću prosečnu dužinu vegetacije do početka cvetanja imali su genotipovi MI-A-57 (76 dana), MG-MI-1 x PL-DI-57 i MG-MI-4 x PL-DI-57 (72 dana), a najkraću PL-DI-52 (51 dan) i  MG-MI-1 x PL-DI-25 i MG-MI-2 x PL-DI-25 (63 dana). Najbolje OKS za dužinu perioda do cvetanja imala je linija PL-DI-25. Hibrid sa najboljim PKS za dužinu vegetacije do cvetanja je MG-MI-2 x PL-DI-57.

 

COMBINING ABILITIES OF NEW LINES OF SUNFLOWER (Heliathus annuus L.)

OF DURATION OF VEGETATION PERIOD UNTIL FLOWERING

 

Sunflower can be grown in wide spectar of climate conditions therefore it is necessary different duration of vegetation period for different growing conditions. Line x tester method was used to examine 6 cytoplasmatic-male-sterile lines (CMS), 3 restorer lines (RF) which were used as testers and their 18 hybrids. The highest mean of duration of vegetation period until flowering had genotypes MI-A-57 (76 days), MG-MI-1 x PL-DI-25 and MG-MI-2 x PL-DI-25 (63 days). Best GCA of duration of vegetation period until flowering had line PL-DI-25. Hybrid with the best SCA of duration of vegetation period until flowering was MG-MI-2 x PL-DI-57.  

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

Poredjenje parametara stabilnosti po Finlay-Wilkinson,  Еberhart-Russell i AMMI modelu

 

Babić Milosav, Babić Vojka, Delić Nenad, Prodanović Slaven, Andjelković Violeta

 

Institut za kukuruz “Zemun Polje”

 

Opšte je poznato da se fenotip formira na osnovu kapaciteta svog genotipa pod uticajem faktora spoljašnje sredine. Stabilnost prinosa se u statističkom smislu izražava kroz interakciju genotipa i spoljašnje sredine. Interakcija predstavlja deo varijacije ogleda koji uključuje faktor genotipa i faktor spoljašnje sredine. Prisustvo kvalitativne interakcije značajno otežava izbor najboljih genotipova u procesu selekcije. Još su ranih šezdesetih godina istraživači primetili da se primenom linearne regresije može, u velikom broju slučajeva, definisati adaptabilnost i stabilnost genotipa. Medjutim, u slučajevima kada podaci nisu dobro prilagodjeni linearnom modelu bolji rezultati se postižu primenom multivarijacionih modela (PCA, AMMI, GGE).U ovim istraživanjima izvršeno je poredjenje procene stabilnosti hibrida kukuruza pomoću linearnih (Finlay и Wilkinson,  Еberhart и Russell, modeli) i multivarijacionog modela statistike (AMMI model). Sva tri modela su dala veoma slične rezultate. Verovatno iz razloga što je u interakciji hibrida i spoljnih sredina dominirao po jedan važan faktor (različita količina padavina za sredine i dužina vegetacije za hibride). Prednost se ipak daje AMMI modelu jer model sa jednom osom podjednako dobro kao i linearni modeli analizira interakciju, dok je model sa dve ose izdvojio još jedan deo sistematske varijacije interakcijskog efekta koji nije prilagodjen linearnom modelu.

 

The comparison of stability parameters according to the Finlay-Wilkinson,  Еberhart-Russell and AMMI model

 

It is generally known that a phenotype is formed on the basis of the capacity of its genotype affected by environmental factors. Yield stability is statistically expressed through the GxE interaction. The interaction is a part of the trial variation that includes the factor of the genotype and the factor of the environment. The presence of the qualitative interaction significantly makes difficult the selection of the best genotypes in the process of breeding. As long ago as the early 1960s, many researchers noticed that the application of linear regression could, in many cases, define adaptability and stability of a genotype. However, in cases when data are not well adjusted to the linear model, better results can be gained by the application of the multivariate models (PCA, AMMI, GGE).The estimated maize hybrid stability was compared in this study by linear (Finlay and Wilkinson and Еberhart and Russell models) and multivariate statistical models (AMMI model). Very similar results were obtained by all three models. It was probably due to one dominant factor in the hybrid x environment interaction (different precipitation sums for the environments and the length of the growing season for hybrids). The advantage was given to the AMMI model, as the model with one axis analyses the interaction equally well as linear models, while the model with two axes extracted another part of systemic variation of the interaction effect not adjusted to the linear model.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

ANALIZA PRINOSA I KOMPONENTI PRINOSA ZP HIBRIDA KUKURUZA I RODITELJSKIH INBRED LINIJA

 

Stevanović Milan, Mladenović Drinić Snežana, Stanković Goran, Pavlov Jovan,

Čamdžija Zoran, Filipović Milomir

 

Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd

 

Kukuruz je jedna od najvažnijih poljoprivrednih kultura u Srbiji, i glavni cilj selekcije kukuruza je povećanje prinosa po jedinici površine. Prinos kukuruza je veoma kompleksna osobina koja nastaje kao rezultat međusobnih interakcija različitih kompomponenti prinosa.U ovom istraživanju, ispitali smo prinos i komponente prinosa 8 hibrida kukuruza i njihovih roditeljskih inbred linija, njihovu varijabilnost i korelacije među njima. Eksperiment je postavljen blok dizajnu u dva ponavljanja na dva eksperimentalna polja Instituta za kukuruz „ Zemun Polje“ tokom dve sezone, 2010. i 2011. godine. Izmeren prinos analiziranih ZP hibrida kukuruza iznosio je 10.64 t ha-1 do 12.56 t ha-1, dok je prinos analiziranih inbred linija bio u opsegu od 3.977 t ha-1 do 7.036 t ha-1. Dužina kipa se kretala od 18.17 cm do 21.08 cm kod hibrida, i od 10.57 cm do 16.62 cm kod inbred linija. Broj redova zrna i broj zrna po redu su takođe varirali i to u opsezima 13.61 - 17.25 i 39.4 – 43.16 kod hibrida, odnosno 11.61 – 15.68 i 17.75 – 30.78 kod inbred linija, respektivno. I kod hibrida i kod roditeljskih inbred linija uočene su pozitivne korelacije između prinosa i svih analiziranih komponenti prinosa, što je bilo i očekivano. Broj redova zrna je bio u negativnoj korelaciji sa dužinom klipa i brojem zrna po redu, dok je pozitivna korelacija utvrđena između broja zrna po redu i dužine klipa.

 

 

STUDY OF YIELD AND YIELD COMPONENTS OF ZP MAIZE HYBRIDS AND THEIR PARENTAL INBRED LINES

 

Maize is the most important cereal in Serbia and the main goal in maize grain breeding is to increase grain yield per unit area. Grain yield in maize is a complex trait and it is the result of the interactions of the various yield components. In the present research, we examined yield and yield  components of 8 maize hybrids and their parental inbred lines, their variability and correlations among them. An experiment set up as randomized block design with two replications was conducted at two experimental fields of Maize Research Institute „Zemun Polje“during two seasons, 2010. and 2011. Yields of analyzed ZP hybrids varied between 10.64 t ha-1 and 12.56 t ha-1, while yields of analyzed inbred lines were from 3.977 t ha-1 to 7.036 t ha-1. Ear length ranged from 18.17 cm to 21.08 cm in hybrids, and 10.57 to 16.62 cm in inbred lines. The kernel row number and the number of kernels per row also varied in the range of 13.61 - 17.25 and 39.4 – 43.16 in hybrids, 11.61 – 15.68 i 17.75 – 30.78 in inbred lines, respectively. As it was expected, for both hybrids and their parental inbred lines, positive correlations were observed between yields and all analyzed yield components. The kernel row number was negatively  correlated with ear length and the number of kernels per row, while the positive correlation was observed between the number of kernels per row and ear length.

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

MEDJUZAVISNOST KOMPONENTI PRINOSA NOVIH HIBRIDNIH KOMBINACIJA SUNCOKRETA (Helianthus annuus L.)

 

Jocković Milan, Marinković Radovan, Marjanović-Jeromela Ana, Čanak Petar

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Prinos semena je veoma kompleksno svojstvo na koje utiču brojni faktori. Ispitivana je međuzavisnost prinosa semena, sadržaja ulja, prečnika glave i visine biljke suncokreta sa ciljem da se utvrdi koja od navedenih osobina je najviše povezana sa prinosom, odnosno najvrednija  sa aspekta oplemenjivanja na visinu prinosa. Materijal za ovo ispitivanje se sastojao od 20 novih hibridnih kombinacija suncokreta stvorenih u Odeljenju za uljane kulture Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom sadu. Korelacionim koeficijentima je utvrđeno da je najveći, statistički visoko značajan, pozitivan efekat na prinos semena imao prečnik glave. Sadržaj ulja je bio u negativnoj korelaciji sa prinosom semena ali bez statističke značajnosti. Visina biljke imala je statistički visoko značajan ali negativan efekat na sadržaj ulja. Prečnik glave i sadržaj ulja ispoljili su negativnu korelaciju, dok je između prečnika glave i visine biljke korelacija bila pozitivna. Rezultati istraživanja su pokazali da je od posmatranih osobina, za oplemenjivanje na visinu prinosa, najpouzdanije koristiti odabir biljaka na osnovu prečnika glave zbog utvrđene viskoke pozitivne međuzavisnosti između ove dve osobine.

 

INTERRELATIONSHIP BETWEEN YIELD COMPONENTS IN NEW SUNFLOWER

(Helianthus annuus L.) HYBRID COMBINATIONS

 

Seed yield is very complex trait that is influenced by many factors. We studied interrelationship between seed yield, oil content, head diameter and plant height in order to determine which of these characteristics is most associated with yield or the most valuable trait in terms of breeding for yield. Material for this study consisted of 20 new sunflower hybrid combinations created in the Department of Oil crops of the Institute of Field and Vegetable Crops in Novi Sad. Correlation coefficients revealed that head diameter had the highest, statistically highly significant, positive effect on seed yield. Oil content was negatively correlated with seed yield, but without statistical significance. Plant height had statistically highly significant but negative effect on oil content. Head diameter and oil content was negatively correlated, while head diameter and plant height had positive correlation. Research results showed that of observed traits, for yield breeding, the most reliable is selection of plants based on head diameter because of a highly-positive interrelationship between these two properties.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

varijabilnost prinosa zrna, sadržaja proteina i ulja u zavisnosti od agroekoloških faktora kod različitih sorti soje

 - Glycine Max (L.) Merr.

 

Popović Vera, Tatić Mladen, Vidić Miloš, Kostić Miladin, Valan Dragana

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

U radu je proučavana varijabilnost prinosa i sadržaja proteina i ulja soje u zavisnosti od sorte i godine. Istraživanje je sprovedeno na deset NS sorti soje, tokom 2009. i 2010. godine. Sva proučavana svojstva signifikantno su varirala u zavisnosti od sorte i godine. Najveći prinos u ispitivanom periodu imala je sorta Valjevka (4,891 kg/ha) i to statistički značajno veći od sorata Afrodite i Balkana. Najveće prosečne prinose u 2010. ostvarile su sorte Irina, 5,590 kg/ha, i Bečejka, 5,340 kg/ha. Najveći sadržaj proteina imale su sorte Afrodita i Galina, dok je najveći sadržaj ulja imala sorta Alisa. U 2010. godini ostvaren je statistički značajno veći prinos i sadržaj proteina, u odnosu na 2009.  dok je u 2009. ostvaren statistički značajno veći sadržaj ulja u odnosu na 2010. Interakcija ispitivanih faktora (godina x genotip) ispoljava statistički značajan uticaj na prinos,  sadržaj proteina i ulja u zrnu soje.Ova istraživanja predstavljaju osnov za dalje oplemenjivanje soje, poboljšanog prinosa zrna i sadržaja proteina i ulja. 

 

VARIABILITY of grain YIELD, protein and oil content depedending On agroecological factors in diferent SOYBEAN varieties

[Glycine Max (L.) Merr.]

 

The aim of this research was to determine variability between yield, protein content and oil content in soybean cultivars, depending in variety and year. The research was carried out on ten NS soybean cultivars in 2009 and 2010. All of the analysed traits significantly varied depending on cultivar and year. The highest yield in the analysed period was found in cultivar Proteinka (4,947 kg/ha) which was significantly higher than that of cultivars Becejka, Tara, Afrodita and Diva. The highest average yield in 2010 was found in cultivars Irina (5,590 kg/ha) and Bečejka (5,340 kg/ha). The highest protein content was found in cultivars Afrodita and Galina, while the highest oil content was found in cultivars Alisa, Valjevka and Alisa. Significantly higher yield were gained in 2010, while significantly higher protein and oil content was gained in 2008. Interactions between the analysed factors (year x genotype) show statistically significant effect on yield, protein and oil content.This research is a basis for further breeding of soybeans with improved grain yield and content of protein and oil. 

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

HEMIJSKI SASTAV SEMENA SAMOOPLODNIH LINIJA KUKURUZA POREKLOM IZ DOMAĆIH POPULACIJA

 

Milenković Jasmina, Stanisavljević Rade, Marković Jordan, Djokić Dragoslav,

Terzić Dragan, Anđelković Snežana, Vasić Tanja

 

Institut za krmno bilje Kruševac

 

 

Relativno su skromni podaci o kvalitetu semena domaćih populacija kukuruza i linija poreklom iz njih. Lokalne populacije, kao i selekcioni materijal izveden iz njih imaju potencijalno veliku vrednost kao izvori poželjnih alela u oplemenjivanju. Na uzorku od 30 samooplodnih linija ispitivane su sledeće hemijske osobine: sadržaj proteina, sadržaj lizina, sadržaj ulja, sadržaj suve materije, sadržaj celuloze i sadržaj pepela (mineralnih materija). Pronađeno je više linija koje imaju povećan sadržaj proteina, ulja i lizina od prosečnog sadržaja istih u zrnu običnih hibrida kukuruza. Vrednosti za ostale ispitivane osobine su bile na nivou standardnih hibrida kukuruza.

 

 

 

CHEMICAL COMPOSITION OF SEEDS OF MAIZE INBRED LINES ORIGINATING FROM THE LOCAL POPULATION

 

Data about seed quality of local populations and maize inbred lines originating from them are relatively modest. The local populations as well as breeding material derived from them are potentially great value as sources of favorable alleles in breeding.In a sample of 30 inbred lines following chemical characteristics were studied: protein content, lysine content, oil content, dry matter content, fiber content and ash content (mineral matter).The results showed that there are lines with higher protein content, oil content and lysine content than the average for normal maize hybrids. The values ​​for other investigated features were at the level of standard hybrids.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

VARIJABILNOST SADRŽAJA TOKOFEROLA U GENOTIPOVIMA KUKURUZA

 

Mladenović Drinić Snežana, Basić Zorica, Žilić Slađana, Anđelković Violeta,

Stevanović Milan, Čamdžija Zoran

 

1Institut za kukuruz Zemun Polje, Beograd, Srbija

2 VMA, Beograd, Srbija

 

Biljke su jedini organizmi koji stvaraju tokoferole koji prestavljaju esecijalne mikronutritiente za ljude i životinje. Od žitarica samo zrno kukuruza sadrži visoke koncetracije tokoferola. γ tokoferol je predominatna forma vitamina E u semenu i proizvodima kao što je ulje. Klica sadrži 70% do 86% tokoferola a endosperm 11% do 27% i zavisi od genotipa.  U klici se nalazi 94% do 96% α tokoferola i 93% do 96% γ tokoferola, δ tokoferol se nalazisamo u klici. U radu je ispitan sadržaj tokoferola u zrnu 9 inbred linija, 9 hibrida kukuruza iintrodukovane populacije primenom HPLC. Visoka varijabilnost sadržaja tokoferola je prisutna u različitim genotipovima kukuruza kao i različit odnos α i γ tokoferola.Sadržaj α tokoferola je bio u opsegu od 5,56μg/g do 12,8 μg/g kod hibrida, odnosno 3,21 μg/g do 16,52 μg/g kodlinija. γ tokoferol se kod linija kretao od 2,99μg/g do 17,11 μg/g a kod hibrida od 5,97 μg/g do 14,59 μg/g.Dva hibrida i sedam linija su imali sadržaj δ tokoferola <20μg/g. Najveći sadržaj α, γ i δ tokoferola je imala introdukovana populacija. Odnosα i γ tokoferola je kodlinija varirao od 0,4do 5,5 a kod hibrida od 0,39 do 1,54.  Tri hibrida i 6 linija imajuveći sadržaj α tokoferola u odnosuna γ.

 

 

VARIABILITY OF TOCOPHEROLS IN MAIZE GENOTYPES

 

Plants are the only organisms that produce tocopherols, which are essential micronutrients for humans and animals. Among cereals, only maize grains contain high concentrations of tocopherols. γ tocopherol is frequently the predominant form of vitamin E in plant seeds and in products such as vegetable oils. The germ contains 70% to 86% of the tocopherols, with the endosperm having 11% to 27%, although the level of tocopherol storage is genotype dependent. For individual tocopherols, 94% to 96% of α tocopherol and 93% to 96% of γ tocopherol are found within the germ; for δtocopherol it is only found in the germ.  In these study 9 ZP hybrids, 9 inbred lines and one introduced population was analyzed by HPLC. A high amount of variation for tocopherol levels is present within different genotypes, as well as for different ratios of tocopherols.Content of α tocopherol varied for hybrids from5,56 μg/g to12,8 μg/g, while for lines was between 3,21 μg/g to 16,52 μg/g.  In lines γ tocopherolvaried from 2,99μg/g to 17,11 μg/g and in hybrids from 5,97 μg/g to14,59 μg/g. Two hybrids and seven inbred has δ tocopherol less than 20μg/g. The highest content of α, γ and δ has introduced population. The ratio of α and γ tocopherol ranged from 0,4 to 5,5 in lines as well as from 0,39 to 1,54 in hybrids. Three hybrids and six inbred lines have higher α than γ tocopherol.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

OPLEMENJIVANJE NS GENOTIPOVA ULJANE REPICE NA POBOLJŠAN TEHNOLOŠKI KVALITET

 

Marjanović-Jeromela Ana, Marinković Radovan, Miladinović Dragana,Lečić Nada,

Sakač Zvonimir, Mikić Aleksandar

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Povećanje potrebe za sirovinama u prerađivačkoj industriji i mogućnost plasmana uljane repice i proizvoda dobijenih njenom preradom na svetskom tržištu, razlog su povećanja interesa za ovom biljnom vrstom. Najvažniji parametri koji utiču na kvalitet semena uljane repice kao sirovine su sadržaj ulja, proteina, glukozinolata i sirovih vlakana, kao i sastav ulja. U savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji zastupljene su, najvećim delom, sorte „00“ tipa, bez eruka kiseline u ulju i niskog sadržaja glukozinolata u semenu. Rezultati analize NS genotipova uljane repice na sadržaj eruka kiseline i glukozinolata, ukazuju da su NS sorte i linije na nivou priznatih sorti drugih oplemenjivačkih centara. Kako upotreba ulja uljane repice u ishrani i industriji zavisi od njegovog sastava, urađena je i ocena sadržaja i načina nasleđivanja masnih kiselina u kolekciji NS genotipova uljane repice. Na osnovu dobijenih rezultata izdvojene su perspektivne linije za ovaj pravac oplemenjivanja, uslovljen zahtevima proizvođača i prerađivača uljane repice za visokovrednom domaćom sirovinom.

 

Ovaj rad je deo projekta TR31025 finansiranog od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

 

 

NS RAPESEED BREEDING FOR IMROVED TECHNOLOGICAL QUALITY

 

Increasing need for raw materials in the processing industry and the possibility of exporting rapeseed and its products obtained by processing on the global market is the reason for the increased interest in this plant species. The most important parameters affecting the quality of rapeseed as a raw material are oil, protein, crude fibre and glucosinolates content, as well as the oil composition. In modern agricultural production mainly "00" type cultivars are represented, with no erucic acid in oil and low glucosinolate content in seeds. The results of analyses of NS rapeseed genotypes for the content of erucic acid and glucosinolates are indicating that the NS cultivars and lines are similar to the registered varieties of other breeding centres. As the use of rapeseed oil in food and industry depends on its composition, the content and mode of inheritance of fatty acids in the collection of NS rapeseed genotypes were analyzed. Based on the obtained results, lines interesting for breeding were selected, having in mind the demands of producers and processors of rapeseed for high value domestic raw material.

 

This work is a part of the project TR31025 financed by Ministry of Education and Science, R. Serbia.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

IDENTIFIKACIJA QTL-ova UKLJUČENIH U odgovor KUKURUZA NA STRES SUŠE

 

Nikolić Ana, Anđelković Violeta, Dodig Dejan, Mladenović Drinić Snežana,

Ignjatović-Micić Dragana

 

Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Beograd

 

Identifikacija lokusa za kvantitativna svojstva (QTL) za tolerantnost na sušu kod kukuruza je urađena na genetičkom materijalu dobijenom ukrštanjem linija DTP79 (izvor tolerantnosti na sušu) i B73 (linija osetljiva na sušu). Za konstruisanje molekularne mape neophodne za identifikaciju QTL-ova, korišćena je F2 generacija pomenutog ukrštanja, a podaci o vrednostima svojstava potencijalno uključenih u odgovor kukuruza na stres suše su dobijeni analizom F3 familija u poljskim ogledima. Fenotipske korelacije su izračunate primenom Pearson-ovog koeficijenta i bile su visoko značajne za izvestan broj ispitivanih osobina. Identifikacija QTL-ova je urađena primenom ANOVA metode i metoda statističkog programa WinQTL karotgrafera, v 2.5. Za ispitivanih 26 osobina primenom CIM metode je detektovano 147 QTL-ova, od kojih je 93 detektovano i primenom ANOVA metode. Ukupna fenotipska varijabilnost objašnjena identifikovanim QTL-ovima za sva analizirana svojstva je bila u ospegu od 11.85% do 91.16%. Neki od detektovanih QTL-ova su identifikovani i u radovima drugih autora, na istoj poziciji u genomu kukuruza. Ovi QTL-ovi mogu biti od značaja u ekspresiji ispitivanih svojstava, ukazujući na mogućnost njihovog uspešnog korišćenja u marker - asistiranoj selekciji.

 

 

IDENTIFICATION QTLs FOR DROUGHT TOLERANCE RESPONSE in maize

 

Quantitative trait loci (QTLs) for drought tolerance were identified in a maize population derived from a cross between two lines - DTP79 (drought tolerant) and B73 (drought sensitive). Map construction was done using F2 generation and the corresponding F3 progenies were evaluated for the traits potentially related to drought tolerance in field trials. Phenotypic and marker data were used for QTL detection. Phenotypic correlations calculated using Pearson’s coefficients were highly significant for some of the analyzed traits. ANOVA and methods of WinQTL Cartographer 2.5 were employed to identify QTLs. A total of 147 QTLs were detected using CIM for the analyzed traits. Out of this number, 93 were also detected using ANOVA. Percent of phenotypic variability determined for the identified QTLs for all of the traits ranged from 11.85% up to 91.16%. Some of the QTLs mapped herein, were also identified in the works of other authors, at the same position in the maize genome, indicating that they could represent regions that are common to various populations. These QTLs may be important in the expression of the traits, indicating the possibility of their successful use in marker-assisted selection.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

ANALIZA GENTIČKE VARIJABILNOSTI LOKALNIH POPULACIJA KUKURUZA RAPD MARKERIMA

 

Ristić Danijela, Kostadinović Marija, Anđelković Violeta, Ignjatović Micić Dragana

Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Beograd

 

Informacije o genetičkoj strukturi lokalnih populacija kukuruza pružaju velike mogućnosti u oplemenjivanju, s obzirom da su značajan izvor korisnih autohtonih svojstava i visoko adaptirani genotipovi na životnu sredinu. Banka gena Instituta za kukuruz “Zemun Polje” održava kolekciju lokalnih populacija kukuruza prikupljenih sa teritorije bivše Jugoslavije, koje su klasifikovane u 18 agroekoloških grupa. Osnovni cilj ovog rada je karakterizacija i utvrđivanje genetičkog diverziteta lokalnih populacija. Dvadeset jedna populacija zubana iz 7 agroekoloških grupa je ispitana sa 8 RAPD prajmera na grupnom uzorku DNK svake populacije. Genetičke distance između analiziranih populacija su izračunate po Nei i Li (1979), a pomoću UPGMA metode je urađena klaster analiza korišćenjem NTSYSpc statističkog programa. Rezultati dobijeni marker analizom će biti prestavljeni na posteru. Podaci dobijeni ispitivanjem populacija zubana mogu imati bitnu ulogu u održavanju njihovog diverziteta, očuvanju od genetičke erozije i u programu oplemenjivanja kukuruza.

 

ANALYSIS OF GENETIC DIVERSITY OF MAIZE LANDRACES

BY RAPD MARKERS

 

Genetic information of maize landraces offers great opportunities for breeding, considering its valuable autochthonous source of useful traits and highly adapted genotypes to their environment. Maize Research Institute “Zemun Polje” genebank maintains the collection of landraces classified into 18 agro-ecological groups collected from ex-Yugoslavia territories. The main intention of this study is characterization and genetic diversity determination of landraces. Twenty one dent maize landraces classified into 7 agro-ecological groups were assayed with RAPD markers. Analysis was done with 8 primers on bulked DNA samples for each population. Genetic distances between populations were evaluated by the Nei and Li (1979). Unweighted pairgroup method (UPGMA) analysis was applied for cluster analysis, using statistical NTSYSpc program package. The results of marker analysis will be presented on the poster. Data obtained by characterization of dent maize landraces may have important role in maintaining their genetic diversity, preserving them from genetic erosion and for maize breeding programs.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

GENETIČKI DIVERZITET GENOTIPOVA KUKURUZA NA OSNOVU SSR MARKERA

 

Kostadinović Marija, Ristić Danijela, Mladenović Drinić Snežana, Nikolić Ana, Kovačević Dragan, Ignjatović Micić Dragana

 

Institut za kukuruz, Beograd, Srbija

 

Informacije o genetičkom diverzitetu i međuodnosima između elitnog materijala je od značaja za oplemenjivanje. U ovom radu 15 SSR prajmera su korišćeni da se ispita genetički diverzitet 16 genotipova kukuruza, 8 inbred linija i 8 F1 ukrštanja. Ukupno je dobijen 121 fragment različite molekulske težine od kojih 110 (89.4%) su polimorfni. Prosečan broj alela po prajmeru je 8.07, od 2 (UMC1827) do 16 (bngl 1633). Genetička distanca je bila u opsegu od 0.12 do 0.71. Klaster analiza na osnovu geentičke distance klasifikovala je svaki od 16 genotipa  u jedan od dva klastera GI, GII. Klaster  I se sastoji od tri subklastera A, B, C. Subklaster A obuhvata 6 genotipova, ukrštanja L1xL7 i (L8xL2) formiraju jednu podgrupu i ukrštanja L9xL8 i L9xL10 drugu. Dve inbred linije su vezane za ova ukrštanja. Podgrupa B sadrži četiri ukrštanja L3xL7, L3xL8, L3xL10, L10xL5 sa jednom zajedničkom inbred linijom. Tri inbred linije formiraju subklaster C. Klaster GII uključuje dva subklastera D i E.

 

 

 

GENETIC DIVERSITY OF MAIZE GENOTYPES REVEALED BY SSR MARKERS

 

Information on germplasm diversity and relationships among elite materials is fundamentally important in crop improvement. In this study 15 SSR primer pairs were used to reveal the genetic diversity among  a set of 16 maize genotypes, 8 inbred lines and 8 F1 crosses. A total of 121 fragments of different molecular weight were scored from which 110 (89.4%) was polymorphic. The average number of alleles per primer was 8.07, ranging from 2 (UMC1827) to 16 (bngl 1633).The genetic distance based on SSR markers was  ranging from 0.12 to 0-71, The cluster analysis based on genetic distance computed from SSR data classifies each of 16 genotypes into one of two principal clusters, designated GI, GII. The clasters I consist of tree subclaster A,B,C. Subclaster A encompasses 6 genotypes, crosses L1xL7 and (L8xL2) form one subgroup and crosses  L9xL8 and L9xL10 another subgroups. Two inbred lines are linked with those hybrids. Subcluster B containes four hybrids L3xL7, L3xL8, L3xL10, L10xL5 with one common inbred line in background. Three inbred lines formed subclaster C. Cluster GII includes two subcluster D and E.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

Statističke metode za detekciju QTL-ova (Quantitative Trait Loci) za tolerantnost na stres suše kod kukuruza

 

Nikolić Ana, Anđelković Violeta, Dodig Dejan, Mladenović Drinić Snežana,

Ignjatović Micić Dragana

Institut za kukuruz Zemun Polje, Beograd, Srbija

 

U cilju identifikacije regiona genoma koji doprinose variranju svojstva od interesa mapiraju se QTL-ovi za ove osobine. U širokoj upotrebi su tri metode za detekciju QTL-ova: metode pojedinačnog markera (analiza varijanse ili metode zasnovane na lineranoj regresiji), metoda jednostavnog intervalnog mapiranja i kompozitnog intervalnog mapiranja. Da bi se identifikovali QTL-ovi za tolerantnost na sušu kod kukuruza korišćene su analiza varijanse i tri metode programa WinQTL cartographer. Metoda pojedinačnog markera (zasnovana na linearnoj regresiji) i metoda jednostavnog intervalnog mapiranja bile su manje informativne, za razliku od analize varijanse i metode kompozitnog intervalnog mapiranja. Primenom analize varijanse detektovan je najveći broj QTL-ova, a metoda kompozitnog intervalnog mapiranja pokazala se kao najpouzdanija. Rezultati dobijeni primenom svih metoda prikazani su na primeru za prinos.

 

 

 

STATISTICAL Methods for detection of drought tolerance QTLs (Quantitative Trait Loci) in maize

 

The aim of QTL mapping is to identify regions of the genome that are contributing to variation in the trait of interest. Three widely-used methods for detecting QTLs are single-marker analysis (analysis of variance or linear regression based methods), simple interval mapping and composite interval mapping. In order to identify QTLs for drought tolerance in maize analysis of variance and three WinQTL cartographer methods were used. Single marker analysis (based on linear regression) and simple interval mapping were less informative, in contrast to analysis of variance and composite interval mapping. The largest number of QTLs was identified using analysis of variance, but composite interval mapping gave the most reliable data. Results of all methods for yield QTLs are shown.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

TESTIRANJE OTPORNOSTI SUNCOKRETA (Helianthus annuus L.)

PREMA TRIBENURON-METILU U TEČNOJ KULTURI

 

Dimitrijević Aleksandra 1, Imerovski Ivana 1, Miladinović Dragana 1, Jocić Siniša 1, Malidža Goran 1, Šurlan-Momirović Gordana 2, Miklič Vladimir 1

 

1 Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

2 Poljoprivredni fakultet, Beograd

 

Unošenje gena otpornosti prema herbicidima u ratarske biljne vrste je od izuzetne važnosti u oplemenjivanju, jer prisustvo korova dovodi do značajnog smanjenja prinosa. Gen otpornosti prema sulfonilurei unet je u komercijalne hibride suncokreta (Helianthus annuus L.) Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. U cilju skraćivanja dugotrajnog procesa oplemenjivanja, razvijen je brz in vitro test za ispitivanje otpornosti velikog broja genotipova suncokreta. Herbicid, čija je aktivna supstanca tribenuron-metil, je dodavan u tečnu MS podlogu u optimalnoj koncentraciji i pri optimalnom pH. Analizom morfoloških parametara, identifikovan je parametar koji je omogućio razlikovanje otpornih od osetljivih genotipova. Prednost testa, osim što je izuzetno brz, je što metod nije destruktivan i ne zahteva mnogo rada.

 

 

TESTING OF TRIBENURON-METHYL RESISTANCE OF SUNFLOWER

 (Helianthus annuus L.) IN LIQUID CULTURE

 

 

Introduction of herbicide resistance genes in different crop plants is of great importance in breeding, since weeds significantly decrease yield. Sulfonyluea resistance gene was introduced into commercial sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) of Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad. In order to accelerate the long process of breeding, a rapid in vitro test for screening a large number of sunflower genotypes was developed. Herbicide (active substance – tribenuron-methyl) was added into MS liquid medium at optimal concentration and pH. After the analysis of different morphological parameters, the best one that allowed the best distinction between resistant and susceptible genotypes was identified. The advantage of this in vitro test, except that it is extremely fast, is that it is not destructive and labor intensive.

 

 

ACKNOWLEDGMENTS

This work was supported by Ministry of Education and Science, Republic of Serbia, project TR 31025.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

ZP SISTEM PROIZVODNJE, SUŠENJA, DORADE I PAKOVANJA SEMENA KUKURUZA

 

Pavlov Milovan, Mišović Mioljub, Dabetić Rade, Videnović Živorad, Crevar Miloš

Institut za kukuruz Zemun Polje

 

ZP sistem proizvodnje semena kukuruza potekao je iz Instituta za kukuruz Zemun Polje pre skoro pola veka, i predstavlja odgovarajuće veze između iskorišćavanja naučnihistraživanja, proizvodnje i plasmana semena. Suštinska karakteristika sistema jeste da objedinjuje iskorišćavanje naučnih dostignuća (patent – šriznati hibrid), prirodnih uslova, kapaciteta za sušenje, doradu i pakovanje semena, kadrova i transportnih mogućnosti. Glavna osnova kvalitetnog semenarstva je multidisciplinarni pristup u oplemenjivanju koukruza, iz kog je proizašlo više od 500 priznatih hibrida standardnog kvaliteta zrna kao i hibroda sa specifičnim svojstvima.  Povoljni agroekološki uslovi u Srbiji, deset postojećih doradnih centara koji obrađuju seme po savremenoj tehnologiji, tri akreditovane laboratorije za kontrolu kvaliteta semena, kao i stručnjaci u oblasti semenarstva kukuruza sa bogatim iskustvom, doprinose uspešnom sistemu proizvodenje i dorade semena kukuruza.

 

ZP SYSTEM OF PRODUCTION PROCESSING AND PACKAGING OF

MAIZE SEED

 

ZP system of seed production was established at the Maize Research Institute Zemun Polje almost half a century ago, and it comprises corresponding relationships among research, seed production and seed marketing. The crucial charateristic is that this system encompasses obtained results of scientific accomplishments (patent – a released hybrid), optimal utilisation of the environmental conditions, facilities  for seed drying, processing and packing, staff and transport capacities. The main base of quality seed production is a multidisciplinary programme on maize breeding and more than 500 released hybrids with standard and specific traits. Favourable agroecological conditioons in Serbia, 10 processing plants and three seed testing laboratories, as well as experts with a rich experience in seed production, contributes to the successful system of the seed production.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

OSOBINE HIBRIDNOG SEMENA KUKURUZA KAO POKAZATELJI VREDNOSTI ZA DORADU

 

Sabovljević Radovan1; Goranović Đorđe2; Milosavljević Sandra2; Aćimović Božana1; Simić Divna1, Selaković Dragojlo3

1Poljoprivredni fakultet, Zemun

2Jugoinspekt Beograd

3Institut za kukuruz, Zemun Polje

Osobine hibridnog semena kukuruza obrazuju se tokom vegetacionog perioda semenskog useva. U doradi semenskog materijala, primenom različitih tehnoloških postupaka (MODE), ostvaruje se ujednačavanje osobina semena u svakom pogledu. U izvršenim istraživanjima za materijal je uzeto hibridno seme četiri SK kombinacije iz različitih FAO grupa zrenja. Za svaku hibrinu kombinaciju sa dve lokacije proizvodnje izdvojeno je 6 rangova frakcija semena. Izdvojene su dve frakcije oblika semena sa klipova iz semenskih useva. Utvrđene su sledeće osobine semena: masa 1000 semena; energija klijanja; ukupno klijanje; broj semena u kg; broj i masa semena u litri. Ispitivanje klijavosti semena izvršeno je pod dva temperaturna režima. Eksperimentalna dorada semena izvršena je u Institutu za kukuruz „Zemun Polje“. Laboratorijska ispitivanja osobina semena izvršena su Laboratoriji Zavod“ Topčider“- Jugoinspekt Beograd. Podaci su obrađeni na ukupnu varijabilnost, primenom analize varijanse i višestruke regresije. Rezultati pokazuju različitu varijabilnost svih osobina semena u svim varijantama ispitivanja i različit značaj faktora za osobine semena. Između pojedinih osobina utvrđene su korelacione povezanosti različite jačine. Rezultati se mogu primeniti za prethodno ocenjivanje osobina semenskog materijala pre početka dorade. Rezultati se, takođe, mogu primeniti i za ocenu upotrebne vrednosti dorađenog hibridnog semena kukuruza.

 

HYBRIDE MAIZE SEED CHARACTERISTICS AS INDICATOR FOR PROCESSING VALUES

 

Hybrid maize seed characteristics are formed during the vegetation season of seed crops.The seed prcessing, using different technological procedures (MODE), realized unification of seed quality in every respect. In previous research the material was taken four SK hybrid seed combinations from different FAO maturity groups. For each hybrid combination and two locations allocated to 6 grades of seed fractions. We found two types of seed fractions with clips from the seed crop. Have been identified following seed traits: weight of 1000 seeds, germination, total germination, seed number per kg, the number and seed weight per liter. Germination testing is under two temperature regimes.Experimental seed dressing was done at the Maize Research Institute "Zemun Polje".Laboratory tests were carried out seed characteristics Laboratories Division "Topčider"-Jugoinspekt Belgrade. Data are processed to the total variability, by analysis of variance andmultiple regression. The results show a different variation of seed quality in all forms of testing. Between individual characteristics were determined Correlation of different strengths. The results can be applied for prior assessement properities of seeds before finishing. Results can also be applied for assessing the use value of processed hybrid seed com.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

SEMENARSKO TEHNOLOŠKI POKAZATELJI OSOBINA HIBRIDNOG SEMENA KUKURUZA

 

Tabaković Marijenka 1, Sabovljević Radovan2, Selaković Dragojlo1, Snežana Jovanović1,

 Sečanski  Mile1,  Pešić  Jovan1, Kosanić  Perica1

1Institut za kukuruz Zemun Polje

2Poljoprivredni fakultet, Zemun

U doradi hibridnog semena kukuruza, usled promenljivih i sasvim različitih agroekoloških uslova u semenskom usevu, postoji problem oblika i veličine semena. Seme različitog oblika i veličene pokazuje i različite fiziološke osobine pored problema u primeni kao setvenog materijala. Prvi postupak u doradi setvene vrednosti jeste kalibriranje na frakcije oblika i veličine. U radu su izvršena istraživanja sa hibridnim semenom tri SC kombinacije stvarane u Institutu za kukuruz “ Zemun Polje”. Seme je proizvedeno na po dve lokacije. Iz očišćenog semenskog materijala uzeto je 25-30kg semenske mase radi eksperimentalne dorade. Kalibriranje semena, na frakcije oblika i veličene, izvršeno je na laboratorijskim uređajima     (Carter Day) u Institutu za kukuruz “Zemun Polje”. Za svaku hibridnu kombinaciju izdvojene su dve frakcije oblika i tri veličene. Frakcije semena izdvajane su naizmeničnim kombinovanjem cilindričnih rešeta sa pravougaonim i okruglim otvorima. Za svaku hibridnu kombinaciju i lokaciju izdvojeno je šest rangova semena: sitno pljosnato, sitno okruglo, srednje sitno pljosnato, srednje sitno okruglo, krupno pljosnato, krupno okruglo. Ispitivane su sledeće osobine hibridnog semena iz svake frakcije, svake kombinacije i za svaku lokaciju proizvodnje. : masa 1000 semena, klijavost semena, broj semena u kg, broj i masa semena u litri. Eksperimentalni podaci obrađeni su na ukupnu varijabilnost, dvofaktorijalnom analizom varijanse i korelacionom analizom. Rezultati pokazuju sličnost i razlike u ispoljavanju osobina hibridnog semena kukuruza u odnosu na frakciju, lokaciju proizvodnje i hibridnu kombinaciju. Posebno su od značaja razlike za broj semena u kg, broj i masa semena u litri. Ovi rezultati magu se primenjivati u doradi semena kukuruza.

 

HYBRID MAIZE SEED TECHNOLOGICAL TRAITS

In hybrid maize seed processing, due to variable and different agro ecological conditions in production, exist a problem of seed shape and size. Seed of different shape and size, beside physiological traits cause a problem in practice as planting material. First process to achieve planting value is to divide seed to different fractions of shape and size. In this paper, three single cross hybrids from Maize Research Institute Zemun Polje, have been studied. Seed was produced in two different locations. From processed seed material, 25-30 kg has been taken for further experimental processing. Seed was divided by Carter Day laboratory processing equipment. For each hybrid combination, two seed fractions were obtained for shape and three for size. For each hybrid combination and location, six different seed sizes were obtained: small flat, small round, medium flat, medium round, large flat and large round. For each seed size, from hybrid combination and location, following seed characteristics were study: 1000 kernels weight, seed germination, kernel number per kilogram, kernel number and weigh by liter. Experimental data were calculated to total variability by factorial analysis of variance and correlation.Results shows similarity and differences in seed traits by seed size, location and hybrid combination. Of high significance are differences for kernel number per kilogram, kernel number and weight by liter. These results are of practical significance for hybrid maize seed processing

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

VARIJABILNOST PARAMETARA KVALITETA SEMENA SUNCOKRETA KAO FUNKCIJA LOKALITETA I GENOTIPA

 

Mrđa Jelena, Dušanić Nenad, Dedić Boško, Radić Velimir, Miklič Vladimir

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

U današnje vreme proizvodnja semenskog suncokreta odvija se u više proizvodnih regiona. Osnovni cilj je osiguranje proizvodnje i produkcija dovoljnih količina semenskog materijala za tržište. U ovom istraživanju je ispitivano kako proizvodnja semenskog suncokreta na različitim lokalitetima, a samim tim i u različitim uslovima spoljašnje sredine utiče na parametre kvaliteta semena - klijavost i masu 1000 semena. U dvogodišnjem periodu semenska proizvodnja hibrida H1 je bila zasnovana u Srbiji, Turskoj i Ukrajini, a hibrida H2 u Srbiji, Makedoniji, Ukrajini i Indiji. Klijavost semena je utvrđena primenom standardnog laboratorijskog testa, na uzorku od 4 x 100 semenki, dok je masa 1000 semena određena na uzorku od 4 x 200 semenki. Na osnovu urađene analize varijanse može se zaključiti da je uticaj lokaliteta na klijavost i masu 1000 semena hibrida H1 bio visoko signifikantan. Kod hibrida H2 nije utvrđen statistički signifikantan uticaj lokaliteta na klijavost semena, ali je utvrđen visoko signifikantan uticaj na masu 1000 semena. U proseku za hibrid H1 najveću klijavost imalo je seme proizvedeno u Turskoj (96,38%), dok je najveću masu 1000 semena imalo seme proizvedeno u Srbiji (65,48g). Kod hibrida H2, u proseku,  najveću klijavost (95,75%), kao i masu 1000 semena (63,33g) imalo je seme proizvedeno u Makedoniji.

 

 

VARIABILITY OF SUNFLOWER SEEDS PARAMETERS QUALITY AS A FUNCTION OF LOCALITY AND GENOTYPE

 

Today, sunflower seed production is diversify in different regions. The main reason for this strategy is sustainability and production of sufficient quantity of seed. Aim of this research was to measure influence of different regions for cropping, hence various environmental conditions, on seed quality parameters such as germination and 1000 seed weight. Trial was conducted using seed of hybrid H1 collected in two years in Serbia, Turkey and Ukraine and hybrid H2 collected during same period in Serbia, Macedonia, Ukraine and India. Seed germination was determined using standardized laboratory test on 100 seed sample in four replications while 1000 seed weigh was measured on 200 seed sample in for replications. Based on analysis of variance influence of locality on seed germination and 1000 seed weigh for seed of hybrid H1 was highly significant. However, there was no significant difference in germination of hybrid H2 seed from different location whereas difference in 1000 seed weight was highly significant. The highest average germination of H1 seed was recorded for seed produced in Turkey (96.38%) and highest 1000 seed weight for this hybrid was measured for seed produced in Serbia (65,48 g). Both seed quality parameters of hybrid H2, seed germination (95.75%) and 1000 seed weight (63.33 g), were highest for seed produced in Macedonia

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

BROJ OKACA I KLICA PO KRTOLI U ZAVISNOSTI OD AGROEKOLOSKIH USLOVA PROIZVODNJE SADNOG MATERIJALA I VELICINE SEMENSKE KRTOLE

Poštić Dobrivoj1, Štrbanović Ratibor1, Đukanović Lana1, Jovović Zoran2

1 Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd,

2 Biotehnički fakultet, Podgorica, Crna Gora

 

Cilj ispitivanja je bio da se utvrdi uticaj agroekoloških uslova proizvodnje sadnog materijala i veličine semenske krtole na broj okaca i klica po krtoli četiri sorte krompira Cleopatra, Jaerla, Desiree i Kennebec. Proizvodnja sadnog materijala krompira izvedena je 2006. godine u dva lokaliteta različite nadmorske visine (nv): ravničarskom 72 m i planinskom regionu 1100 m nv. Naklijavanjem semenskih krtola mase 50 ± 5g, 70 ± 5g, 90 ± 5g i 110 ± 5g u 2007. godini izvršena je ocena broja klica po krtoli. Analiza broja okaca i klica po krtoli pokazala statistički vrlo značajne razlike pod uticajem sorte fakor (A), agroekološki uslovi proizvodnje faktor (B) i veličine semenske krtole faktor (C). Agroekološki uslovi proizvodnje sa ravničarskog lokaliteta 72 m nv. doprineli su da krtole obrazuju u vrlo značajno veći broj okaca i klica po krtoli, u odnosu na krtole poreklom sa planinskog lokaliteta 1100 m nv.Najveći broj okaca 8,39 i klica 7,20 po krtoli obrazovala je sorta Kennebec, dok je najmanji broj okaca 7,12, odnosno klica 5,98 formirala je sorta Desiree. Najkrupnija semenska frakcija krtola (110g) obrazuje najveći broj okaca i klica po krtoli i njihov broj opada sa smanjenjem veličine semenske krtole. Utvrđivanjem broja okaca i klica po semenskoj krtoli može se odrediti broj primarnih nadzemnih izdanaka po biljci odnosno neophodna gustina useva od koje direktno zavisi kvalitet i visina prinosa krompira.

NUMBER OF EYES AND SUPORTS PER TUBER DEPENDING ON AGROECOLOGICAL CONDITIONS PRODUCTIONS OF PLANTING MATERIAL AND SIZE OF SEED TUBER

 

The aim of this study was to determine the impact of agroecological conditions productions of planting material and seed tuber size on number of eyes and sprouts per tuber of four potato varieties Cleopatra, Jaerla, Desiree and Kennebec. Potato seed crop to produce planting material was grown during 2006. year at two sites with different altitude: plain region 72 m a.s.l. and mountainous regiin 1100 m a.s.l. The sprouting of seed tubers the weight 50 ± 5g, 70 ± 5g, 90 ± 5g and 110 ± 5g in 2007. year assessed the number of sprouts per tuber. Analysis the number of eyes and sprouts per tuber showed statistically significant differences under the influence the cultivar factor (A), agroecological conditions of productions factor (B) and size seed tuber factor (C). Agroecological conditions of productions in plain region at 72 m a.s.l. to contributed that tubers formed significantly higher number of eyes and sprouts per tuber, compared to  tubers originating from mountainous region 1100 m a.s.l. The highest number of eyes 8.39 and sprouts 7.20 per tuber have formed cv. Kennebec, while the lowest number of eyes 7.12  and 5.98 sprouts per tuber formed cv. Desiree. Large seed fractions (110 ± 5g) have formed a higher number of eyes and sprouts per tuber and their number decreases with decreasing size of the seed tuber. Determining the number of eyes and sprouts per seed tuber can determine the number of primary shoots per plant and required density of the crop that directly affect the quality and yield of potatoes.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

POKAZATELJI UPOTREBNO-TEHNOLOŠKE VREDNOSTI HIBRIDNOG SEMENA DVE SC KOMBINACIJE KUKURUZA

Sabovljević Radovan1, Radosvaljević Nebojša2, Tabaković Marijenka2,

Simić Divna3,Selaković Dragojlo1

1Poljoprivredni fakultet, Zemun

2Institut za kukuruz Zemun Polje

3PKB INI Agroekonomik

Upotrebna vrednost hibridnog semena kukuruza vrednuje se po dva osnova: tehnološko-dorađivačkog i agrotehničkog. Istraživan je efekat tri lokacije proizvodnje semenskog useva na osobine hibridnog semena kukuruza dve kombinacije Instituta za kukuruz „Zemun Polje“. U obe kombinacije ista je linija-majka. Iz očišćenog semenskog materijala, sa svake lokacije posebno, uzeto je 25-30 kg materijala za eksperimentalnu doradu. Eksperimentalna dorada t.j. kalibriranje hibridnog semena prema obliku i veličini izvršeno je na laboratorijskim uređajima ( Carter Day) naizmeničnim kombinovanjem cilindričnih rešeta sa pravougaonim i okruglim otvorima. Dobijeno je šest rangova frakcija semena za svaki hibrid i svaku lokaciju proizvodnje semena. Ispitivanje osobina semena izvršena su u deset ponavljanja. Eksperimenti su izvršeni u Institutu za kukuruz „Zemun Polje“. Utvrđivane su sledeće osobine semenskog materijala: masa 1000 semena; energija klijanja; ukupna klijavost; broj semena u kg; masa i broj semena u litri. Ispitivanje klijavosti semena izvršeno je pri dva temperaturna režima. Eksperimentalni podaci obrađeni su na ukupnu varijabilnost,trofaktorijalnom analizom varijanse i primenom jednačine višestruke regresije. Rezultati pokazuju sličnosti i razlike u ispoljavanju osobina semena po svakoj osnovi istraživanja (hibridna kombinacija, frakcija semena, temperaturni režim, lokacija proizvodnje). Rezultati predstavljaju pouzdanu osnovu za unapređenje tehnologije dorade hibridnog semena kukuruza, posebno u poglesu pakovanja prema broju klijavih semena.

 

TECHNOLOGICAL AND USAGE VALUE INDICATORS OF HYBRIDE MAIZE SEED OF TWO  MAIZE SC COMBINATION

Usage value of hybride maize seed is evaluated on two basis: technologicaly-processing value and  agrotechnical value. Influence of three locations of seed-production to hybrid maize seed characteristics of two Maize research institute “Zemun polje“ has been researched. There is same maternal inbred-line in both hybride combinations.  25-30kg of cleaned seed material from each location has been taken for experimental research.Experimental processing, i.e. calibration regarding shape and size has been done on laboratory machines (Carter Day) by using alternally combined cilindric grates with rectangular and round openings. Six fractions has been obtained for each hyibrid and each seed production location has been obtained. Seed characteristics has been testid in ten replications in Maize research institute. Following characteristics of seed material has been tested: mass of 1000 seeds; first count; final count; seed number per kg; seed mass and number per liter. Seed germination testing has been done in two temperature regeimes. Experimental datas has beed processed to total variability, three-way factorial variance analysis and multiple regresion equatation. Results show similarities and diferencies related to seed characteristics expression for every research basis (hybride combination, seed fraction, temperature regeime, production location). Results represent  reliable basis for maize hybride processing technology improvement, espetialy in relation to package per number of germinated seeds.  

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

VARIJABILNOST NEORGANSKOG I FITINSKOG FOSFORA U HIBRIDIMA KUKURUZA I NJIHOVIM RODITELJSKIM KOMPONENTAMA

 

Dragičević Vesna, Mladenović Drinić Snežana, Filipović Milomir,

Čamdžija Zoran,Stevanović Milan, Nišavić Anika

 

Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Beograd

 

Mogućnost korišćenja postojeće genetičke varijabilnosti otvara nove puteve u dizajniranju i menjanju hemijskog sastava zrna kukuruza. Na ovaj način se stvara baza za razvijanje novih genotipova sa specifičnim svojstvima, kao i produkata koji se iz njih dobijaju. Cilj eksperimenta je bio da na onovu varijabilnosti sadržaja neorganskog i fitinskog fosfora u semenu odredi uticaj roditeljskih komponenti na njihov sadržaj u semenu 9 ZP hibrida kukuruza. Eksperiment je bio postavljen tokom 2010. i 2011. godine na dve lokacije eksperimentalnog polja Instituta za kukuruz. Godina nije pokazala značajan uticaj na variranje mase 1000 semena, prinosa, kao i sadržaja neorganskog i fitinskog fosfora, dok je uticaj genotipa bio značajan, naročito na varijabilnost sadržaja fitinskog fosfora. Na osnovu regresione analize utvrđeno je da je komponenta majke značajno uticala na variranja mase 1000 semena i sadržaj fitinskog fosfora u hibridnom semenu, dok je komponeneta oca pokazala značajniji uticaj na variranje prinosa i sadržaja neorganskog fosfora. Rezultati ukazuju da bi posebnu pažnju trebalo posvetiti izboru komponente oca prilikom stvaranja visokoprinosnih hibrida sa potencijalno nižim sadržajem fitinskog i većim sadržajem neorganskog fosfora.

 

THE VARIATIONS IN INORGANIC AND PHYTIC PHOSPHORUS IN MAIZE HYBRIDS AND THEIR PARENTAL COMPONENTS

 

The ability to use existing genetic variation will open new routes for designing novel variation in chemical grain composition of maize. This will provide the basis for the development of the next generation of specialty maize and new products. The aim of experiment was to determine the influence of parental components on variability of inorganic and phytic phosphorus in grain of 9 ZP hybrids. The trial was set up during 2010 and 2011 on two locations of Maize Research Institute experimental field. Year didn’t show significant influence on variations in mass of 1000 grains, grain yield, as well as inorganic and phytic phosphorus content, while the influence of genotype was significant, particularly on variability of phytic phosphorus. Regression analysis ascertained that mother component significantly influenced variability in mass of 1000 grains and phytic phosphorus in hybrid seeds, while the father component induced significant variations in grain yield and inorganic phosphorus. The results point towards that special concern should be given to selection of father component in process of creation of high yielding hybrids with potentially lower content of phytic and high content of inorganic phosphorus.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

UTICAJ METODA ISPITIVANJA NA ENERGIJU KLIJANJA I UKUPNU KLIJAVOST SEMENA KRMNE LUBENICE (Citrullus lanatus var. citroides)

 

Petrović Snežana1, Vuga Janjatov Vesna2, Đukanović Lana1, Simić Aleksandar3

1Visoka Poljoprivredna škola strukovnih studija Šabac

2Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica

3Poljoprivredni fakultet Zemun

 

U radu su prikazani rezutati ispitivanja energije klijanja i ukupne klijavosti semena krmne lubenice u zavisnosti od metode ispitivanja. Za ispitivanje smo koristili seme devet krmnih lubenica roda 2011. godine. Ispitivanja su obavljena standardnom metodom na temperaturama 20-30°C i 25°C  kao i na temperaturi od 20°C koja je nepovoljna za ispitivanje energije kljianja. Ispitivanje je obavljeno u filter papiru i u pesku. Praćena je energija klijanja, prvo ocenjivanje, posle pet dana od postavljanja uzoraka na klijanje. Dobijeni rezultati su imali male vrednosti za dati parametar pa su uzorci još jednom ocenjivani pre završnog, drugog ocenjivanja. Rezultati ocenjivanja posle osam dana od postavljanja uzoraka na klijanje dali su veće vrednosti za ispitivani parametar. Statistički značajne razlike postoje između energije klijanja dobijene standardnom metodom ispitivanja na temperaturama 20-30°C i 25°C u odnosu na 20°C. Dobijeni rezultati za ukupnu klijavost u zavisnosti od metoda ispitivanja ne pokazuju značajne razlike i u granicama su dozvoljenih odstupanja. Za ispitivanje kvaliteta semena krmne lubenice na osnovu ovih istraživanja trebalo bi pomeriti vreme prvog ocenjivanja, ocenjivanja energije klijanja, kao pokazatelja vigoroznosti semena u odnosu na standarde iz Pravilnika.

 

EFFECT OF TESTING METHOD ON SEED ENERGY AND GERMINATION OF FODDER WATERMELON (Citrullus lanatus var. citroides)

 

This paper presents the test results found vigor and seed germination of watermelon feed, depending on the tests. For testing we used nine forage seed melon, production 2011th year. Tests were performed by standard method at temperatures of 20-30 C and 25 C and also at 20 C, which is unfavorablefor thestudyof vigor. The study wasconducted in filter paper and sand. We followed the energy (vigor) of germination, the first evaluation, after five days of placingthe sampleson germination. The resultshad little value for a given parameter, and the samples were again evaluated before the final, the second assessment. Results evaluation after eight days of placing the samples on germination gave higher values for the parameter. Significant differences exist between the energy obtained by the standard method of germination tests at temperatures of 20-30 C and 25 C than at 20 C. The results for total germination depending on the method of testing does not show significant differences in the limits of the allowable deviation. For seed quality watermelon feed on the basis of these studies should be moved during the first assessment, evaluation of seed germination as an indicator of seed vigor in relation to the standards of the Ordinance. Key words: feeding watermelon, germination energy, germination, test methods

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

EFEKTI PRIMENE ZEOLITA NA ŽIVOTNU SPOSOBNOST SEMENA KUKURUZA U USLOVIMA UBRZANOG STARENJA

 

Draganić Ivana1, Lekić Slavoljub1, Stojadinović Јasmina2, Grubišić Mirko3

 

1Odsek za ratarstvo i povrtarstvo, Poljoprivredni fakultet, Unverzitet u Beogradu, Zemun

2Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Beograd

3Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd

 

Temperatura i vlažnost vazduha najvažniji su faktori koji utiču na životnu sposobnost semena i stoga su predmet naročitog interesovanja istraživača. Ispitana je početna klijavost i energija klijanja, udeo nenormalnih klijanaca, dužine korenčića i stabaoca (kontrola). Potom je ispitan efekat dodavanja 4%-og vodenog rastvora zeolita (dodavanog u supstrat za naklijavanje) na životnu sposobnost semena posle ubrzanog starenja (42°C i 95-99% relativne vlage tokom 72 h). Pokazatelji životne sposobnosti su energija klijanja (%), klijavost (%), udeo nenormalnih klijanaca (%), dužine korenčića (cm) i stabaoca (cm) klijanaca.Nezaprašeno, ubrzano ostarelo seme kukuruza, naklijavano na supstratu sa dodatkom zeolita imalo je višu energiju klijanja (60%) i klijavost (68%), manji udeo nenormalnih klijanaca (8%), kao i veće dužine korenčića (7,4 cm) i stabaoca (3,9 cm) u odnosu na ostarelo seme koje je naklijavano bez prisustva zeolita u podlozi.

 

EFFECTS OF ZEOLITE APPLICATION ON MAYZE SEED VIGOUR UNDER ACCLERATED AGEING CONDITIONS

 

Temperature and air humidity are the most important factors affecting seed vigour and therefore they are subject of particular interests of researchers. Laboratory seed germination and energy of germination, the percentage of abnormal seedlings and the length of both radicles and shoots were monitored (control). The effects of adding 4% aqueous solution of zeolite (which was supplemented to the substrate for germination) on seed vigour after accelerated ageing (42 °C and 95-99% relative humidity during 72 h) were then observed. Indicators of seed vigour are energy of germination (%), germination (%), the percentage of abnormal seedlings (%), radicle (cm) and shoot (cm) lengths.Non-dressed, accelerated aged maize seeds, germinated on the substrate with the addition of zeolite had a higher energy of germination (60%) and germination (68%), a smaller portion of abnormal seedlings (8%), as well as, increased radicle (7.4 cm) and shoot (3.9 cm) lengths in relation to the aged seeds germinated without the presence of zeolite in the substrate.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

KOMPARATIVNA ANALIZA KOMPONENTI PRINOSA I PRINOSA SEMENA TRI VRSTE IZ RODA Vicia

Karagić Đura, Milošević Branko, Mikić Aleksandar, Milić Dragan,Vasiljević Sanja

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Ispitivan je uticaj komponenti prinosa i prinosa semena maljave, panonske i ozime forme obične grahorice (V. villosa Roth, V. pannonica Crantz i V. sativa L.). Analizirani su broj biljaka po jedinici površine, broj grana po biljci, broj grana po jedinici površine, visina useva, dužina biljaka, indeks poleganja, broj mahuna po biljci, broj semena po mahuni, masa 1000 semena i prinos semena. Najmanji intenzitet poleganja bio je kod panonske grahorice, gde je indeks poleganja bio najveći i iznosio je 0,251. Visoko značajno niži indeks poleganja bio je kod maljave (0,160) i obične (0,141) grahorice. Najveći prinos semena ostvaren je kod panonske 1119 kg ha-1, a najmanji kod maljave grahorice 650 kg ha-1.

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF YIELD COMPONENTS AND SEED YIELD OF THREE SPECIES OF THE GENUS Vicia

 

The effect of yield components and seed yield of winter-sown hairy, Hungarian and common vetches (V. villosa Roth, V. pannonica Crantz and V. sativa L.) were investigated. Number of plants per m2, number of stems per plant and per m2, crop height, plant length, lodging index, number of pods per plant, number of seeds per pod, 1000 seed weight and seed yield were determined. Lowest lodging rate was in Pannonian vetch, where the lodging index was the highest, 0.251. Highly significantly lower lodging index were in hairy vetch (0.160) and common (0.141) vetch. The highest and the lowest seed yields were obtained in Hungarian and hairy vetch, 1119 kg ha-1 and 650 kg ha-1, respectively.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

UTICAJ GRUPE ZRENJA NA PRINOS KUKURUZA U AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA SREMA

Rašković Vera1, Đukanović Lana1, Drobnjak Goran2, Marić Vladimir3

1Visoka Poljoprivredna škola strukovnih studija Šabac

2Poljoprivredna stručna služba Ruma

3Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica

U radu su dati rezutati proizvodnje hibrida kukuruza iz ogleda na teritoriji Srema, sa posebnim osvrtom na prinos hibrida po grupama zrenja u poslednjih pet godina. Praćen je proces kompletne agrotehnike na oba lokaliteta, Ruma i Sremska Mitrovica, kao količina padavina i temperatura u toku vegetacionog perioda. Prinos je preračunat u tonama po hektaru na 14% vlage. U zavisnosti od agroekoloških uslova, koji nisu bili povoljni u svim ispitivanim godinama tako ni prinosi kukuruza nisu na nivou očekivanih u odnosu na njihove genetičke potencijale. Najlošiji uslovi za gajenje kukuruza u reonu Srema bili su u 2011. godini što se vidi i po prinosu koji se kretao od 6,55 do 8,53 t/ha za sve grupe zrenja izuzev za grupu zrenja 400 sa lokaliteta Sremska Mitrovica zbog nešto povoljnijeg odnosa padavina. Najbolja godina za ovaj reon bila je 2010. što se odrazilo i na prinos kukuruza koji je bio ujednačen kod svih grupa zrenja.U toku petogodišnjeg istraživanja grupe zrenja 400 i 500 su pokazale najmanje oscilacije u prinosu i najboje prosečne rezultate.

IMPACT MATURITY GROUP ON MAIZE YIELD IN AGROECOLOGICAL CONDITIONS IN SREM

This paper presents the results found in the production of hybrids is reflected in the territory of Srem, with special emphasis on hybrid maturity groups in the past five years. Followed by a complete process management systems at both sites, Ruma and Sremska Mitrovica, as rainfall and temperature during the growing season. The yield is calculated in tons per hectare to 14% moisture. Depending on the agro-ecological conditions, which were favorable in all years or so of corn yields are not at the level expected in relation to their genetic potential. The worst conditions for growing maize in the region of Srem were in 2011. Year as evidenced by the yield, which ranged from 6.55 to 8.53 t/ha for all maturity groups except for group 400 with ripening Sremska Mitrovica for something more favorable ratio of rainfall. Best year for this district was in 2010. as reflected in the yield of corn that was consistent in all maturity groups. During the five-year study of maturity groups 400 and 500 showed the least fluctuations in yield and the best average results.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

eko koridor - BIOAGROTEHNIČKA MERA u organskoj proizvodnji

 

Ugrenovic Vladan, Filipovic Vladimir

Institut „Tamiš“ Pančevo

Organska poljopriveda predstavlja sistem upravljanja proizvodnjom, koji promoviše ozdravljenje ekosistema uključujući biodiverzitet, biološke cikluse i naglašava korišćenje metoda koje u najvećoj meri isključuju upotrebu inputa van farme (FAO). Uvođenje eko-koridora i biološki aktivnih biljaka - „biljke prijatelji” u organskoj proizvodnji u skladu je sa gore navedenim načelima, a njihova uloga u organskoj proizvodnji može biti višestruka. Naročito treba istaći ulogu u biokontroli štetočina, repelentnim i atraktantnim delovanjem. Pažljivim raspolaganjem mogućnostima ovih biljaka i njihovom kombinacijom možemo uspešno vršiti biokontrolu u sistemu organske proizvodnje. Pri daljem razvoju bioagrotehničkih mera koje će se primenjivati u ekološkim sistemima proizvodnje, a pre svega u organskoj proizvodnji, različiti eko-koridori imaće poseban značaj u zaštiti određenih biljnih vrsta i agroekosistema. Masovno uvođenje eko-koridora na sertifikovanim parcelama može biti efikasna metoda za očuvanje biodiverziteta. U dosadašnjoj praksi najčešće su korišćene mešavine jednogodišnjih vrsta (mirođija, neven, mak, kadifica, dragoljub, facelija, heljda, kamilica i dr), dvogodišnjih i višegodišnjih vrsta (lukovi, buvač, maslačak, anis, morač, korijander, hajdučka trava, odoljen, deteline i dr). Zasnivanje eko-koridora začinskim biljem pored biološke opravdanosti može i ekonomski da opravda upotrebu ove metode. Potražnja za proizvodima od ovih biljaka u svežem i suvom stanju u stalnom je porastu poslednjih petnaest godina, naročito otkada se ova proizvodnja u značajnoj meri obavlja po principima organske proizvodnje. Najveća potražnja je za peršunom, bosiljkom, korijanderom, majčinom dušicom i timijanom.

 

Eco corridors - bio-agro-techical measures in organic production

 

Organic agriculture presents the system of production menagment that promotes ecosystem recovering, including biodiversity and biological cycles, and emphasize using the methods that mostly exclude usage of input outside farm (FAO). Establishment of eco corridors and biologically active plants, “plant friends”, into organic production, is coordinated with previously stated concept, and their function in organic production can be multifunctional. It is especially important to emphasize their role in pests’ biocontrol, via repellent and attractant action. Careful management and combination of these plants’ potentials allow successful biocontrol of organic production. Further development of bio-agro-techical measures applicable in ecological production systems, primarily in organic production, will underline the importance of various eco corridors in protection of specific plant species and agro-ecosystems. Wide introduction of eco corridors to certified parcels could be very effective method in biodversity preservation. Untill nowdays there were mostly used the mixtures of annual (dill, marigold, poppy, African Marigold, nasturtium, phacelia, buckwheat, chamomile et al), biannual nad more annual species (arches, pyrethrum, dandelion, anise, fennel, coriander, yarrow, valerian, clover et al). Establisment of eco corridors with spice plants may both biologically and economically justify usage of this method. Market demand for these plants’ products, in either fresh or dry condition, is continiously increasing for the last 15 years, especially after organic production started. The greatest demand is for parsley, basil, coriander and thyme.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

KRUŽNE ANALIZE U PROVERI I NADGLEDANJU RADA UZORKOVAČA SEMENA

Kojić Jasna, Radosavljević Nebojša, Vukadinović Radmila, Stojadinović Jasmina, Milivojević Marija, Ivanović Dragica

Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd

Prema ISTA Akreditacionom Standardu proverava performansi laboratorija se obavlja pomoću kružnih analiza – Proficiency testova, dok kod provere i nadgledanja rada uzorkovača ovaj standard nije precizirao svoje zahteve. Uzorkovači često rade sami a njihovim nadgledanjem se, ukoliko dođe do greške, mogu sprovesti korektivne mere na vreme pre nego greške budu značajnije. Intenzitet provere i nadgledanja uzorkovača  zavisi od broja uzoraka koji se uzorkuju za izdavanje ISTA Oranž Sertifikata, od dužine trajanja sezone uzorkovanja, broja uzorkovača ali prema ISTA standardu provera 5% uzoraka od ukupnog broja uzoraka je sasvim dovoljna. Cilj ovoga rada je provera i nadgledanje rada ISTA uzorkovača putem kružnih analiza. Uzorkovanje je obavljeno 2011. godine na Doradnom centru Instituta za kukuruz Zemun Polje. Uzorkovane su tri biljne vrste: kukuruz, ječam i soja a od laboratorijskih analiza ispitana je čistoća semena, prisustvo drugog semena i klijavost. Laboratorijska ispitivanja su obavljena u Laboratoriji za ispitivanje semena Instituta za kukuruz Zemun Polje. U radu su učestvovali uzorkovači iz tri ISTA akreditovane laboratorije: Laboratorijia za ispitivanje semena Instituta za kukuruz Zemun Polje, Nacionalna laboratorija za ispitivanje semena Novi Sad, Laboratorijia za ispitivanje semena Jugoinspekt Beograd. U toku uzorkovanja nadgledan je rad uzorkovača, u smislu korišćenje opreme za uzorkovanje i pravilnae primene intenziteta uzorkovanja. Dobijeni rezultati su obrađeni programom za Proficiecy testove i ocenjeni ocenama A, B, C, BMP (stručnost ispod minimuma).

 

RING ANALYSES IN CHECKING AND MONITORING/SUPERVISION OF THE PERFORMANCES OF SEED SAMPLERS

According to the ISTA Accreditation Standard the laboratory performance is checked by ring analyses - Proficiency tests, while the requirements in relation to checking and monitoring of performances of seed samplers are not precisely defined. Samplers often work alone, and in the case of failure, corrective actions can be applied by supervision/monitoring of samplers in time before failures become significant. The intensity of checking and supervision of samplers depend on the number of samples to be sampled for the issuance of the ISTA Orange certificates, the duration of the sampling season, number of samplers, but according to the ISTA Standard the check of 5% of samples out of the total number of samples is quite sufficient. The aim of this study was to check and monitor the performance of the ISTA samplers by means of ring analyses. Sampling was done in the Seed processing plant of the Maize Research Institute, Zemun Polje in 2011. Maize, barely and soya bean were sampled, and seed purity, presence of seeds of other species and germination test were performed. The laboratory tests were performed in the Seed Testing Laboratory of the Maize Research Institute, Zemun Polje. Samplers included into the study are employees of the following three ISTA accredited laboratories: Seed Testing Laboratory of the Maize Research Institute, Zemun Polje, National Seed Testing Laboratory, Novi Sad and Laboratory for Seed Testing - Jugoinspekt, Belgrade. The use of the sampling equipment and the correct application of sampling intensity performed by samplers were monitored in the course of sampling. Obtained results were processed with the programme for the Proficiency tests and were scored with A, B, C, BMP (Below Minimum Performance).

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

OCENA VIGORA SEMENA KUKURUZA ISPITIVANJEM POJAVE PRIMARNOG KORENA

 

Ivanović Dragica, Stojadinović Jasmina, Vukadinović Radmila, Milivojević Marija,

Kojić Jasna

 

Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd

 

Značaj vigor testova u ispitivanju kvaliteta semena je što daju bolje pokazatelje nicanja u polju i bezbednog čuvanja od testa standardne klijavosti. Najstariji i najviše korišćen test u oceni vigora semena kukuruza je hladni (Cold) nestandardni test. Prvi put se od 2012. godine kao standardni test za ocenu vigora semena kukuruza primenjuje metoda za ocenu pojave primarnog korena (Međunarodna organizacija za ispitivanje semena, ISTA Rules, 2012). Isptivanja pojave primarnog korena mogu se raditi na dve temperature, na 13şC (±1şC) u trajanju od 144h (±1h) ili na 20şC (±1şC) u trajanju od 66h (±15 min), na 200 semena raspoređenih u 8 ponavljanja. Klijanci sa razvijenim primarnim korenom dužine najmanje 2 mm, poznato kao fiziološka klijavost, se računaju kao vigorozni, a rezultati se izražavaju u procentima. Cilj ovog rada je bio da se prikaže nova metoda u oceni vigora semena kukuruza C1 generacije, zatim da se uporede rezultati dobijeni na obe preporučene temperature sa rezultatima iz hladnog testa i iz testa klijavosti u optimalnim uslovima. Preliminara ispitivanja u laboratoriji za ispitivanje semena pokazuju da se ovom metodom mogu ispitati i selekcioni materijali na stepen vigoroznosti što bi se moglo koristiti u procesu stvaranja genetičkih materijala otpornih na stresne uslove nicanja i čuvanja semena.

 

MAIZE SEED VIGOUR EVALUATION BY THE RADICLE

EMERGENCE TEST

 

The significance of vigour tests in seed quality testing is in their better parameters of both, field emergence and safer storage than of the standard germination test. The cold test, a non-standard method, is the eldest and the most used test in vigour evaluation for maize seed. The radicle emergence test, as a standard test for maize seed vigour evaluation, was applied for the first time in 2012 (International Seed Testing Association, ISTA Rules, 2012). The radicle emergence test is carried out on 200 seed set in 8 replications at two temperatures: 13şC (±1şC) in the course of 144h (±1h) or at 20şC (±1şC) in the course of 66h (±15 min). The number of seedlings that have produced a radicle at least 2 mm long, known as physiological germination, is recorded as vigorous for each replicate. This number is converted into a percentage. The aim of this study was to present a new method in vigour evaluation for maize seed of the C1 generation, and then to compare results obtained at both temperatures with results obtained by cold test and standard germination test under optimum conditions. The preliminary tests carried out in the seed testing laboratory point out that this method can be used to test vigour of breeding material, which could be used in the process of the development of genetic materials resistant to stress conditions of emergence and seed storage. 

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

REAKCIJA ENERGIJE KLIJANJA SEMENA SUNCOKRETA NA RAZLIČITO VREME DESIKACIJE

 

Čanak Petar, Jocković Milan, Ćirić Mihajlo, Radić Velimir, Marinković Radovan,

Miklič Vladimir

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Energija klijanja je važan parameter kvaliteta semena, koji posebno dolazi do izražaja u nepovoljnim uslovima spoljne sredine, koji otežavaju klijanje i nicanje semena. Desikacija je agrotehnička mera kojom hemijskim putem ubzavamo sazevanje useva. Cilj ovog istraživanja je bio da se ispita uticaj hemijske desikacije, pri različitom sadržaju vlage u semenu, na energiju klijanja kod suncokreta. Eksperiment je postavljen na oglednom polju novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, 2009 godine. Ispitivanje je vršeno na inbred liniji suncokreta, majčinskoj komponenti hibrida RIMI PR.  Desikacija je vršena preparatom Reglone forte (Dikvat) sa 2 l /ha, svakih 7 dana, od završetka cvetanja do žetvene zrelosti. Vlaga semena je ispitana u momentu svakog tretmana a energija klijanja po dostizanju žetvene zrelosti. Kontrola je bila bez desikacije.  Regresionom analizom je utvrđen značajan uticaj  vlage zrna  u momentu desikacije na energiju klijanja. Najviša energija klijanja je utvrđena kada je tretiranje vršeno 35 dana posle cvetanja (DPC), pri vlažnosti semena oko 14%. Seme je već od roka tretiranja 7 DPC imalo visoku energiju klijanja (>85%). Zbog ranog postizanja visoke energije klijanja desikaciju kod ove linije je moguće vršiti i ranije (pri višoj vlazi semena).

 

RESPONSE OF SUNFLOWER SEED GERMINATION ENERGY ON DIFFERENT DESICCATION TIME

 

Germination energy is an important seed quality parameter, especially expressed in unfavorable ecological conditions, which delay germination and seedling emergence. Desiccation is an agro technical measure for acceleration of plant drying. Objective of this study was to assess the effect of chemical desiccation, with different seed moisture, on germination energy. Experiment was carried out at experimental field of Institute of Vegetable Crops, Novi Sad, in 2009. Testing was conducted on sunflower inbred line, maternal component of hybrid RIMI PR. Desiccation was performed with Reglone forte (Diquat), with 2 l / ha, applied at 7 day intervals, from the end of flowering to the harvest maturity. Seed moisture was determined at the time of every treatment and germination energy in the harvest maturity. Control was not treated with desiccant. Regression analysis showed significant impact of seed moisture at the time of desiccation on germination energy. The highest germination energy was determined when the treatment was made 35 days after flowering (DAF), at the seed moisture of 14%. From the treatment 7 DPC seed already had high germination energy (>85%), and because of that, in this inbred line desiccation can be performed earlier (at higher seed moisture).

 

Povratak na sadržaj


 


Štampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

DORMANTNOSTI SEMENA SELEKCIONIH LINIJA PLAVOG PATLIDŽANA (Solanum melongena L.)

Zdravkovic Jasmina, Ristic Nevena, Girek Zdenka, Pavlovic Suzana, Pavlovic Nenad,  Đorđević Mladen, Zdravkovic Milan

1Instutut za povrtarstvo, Smederevska Palanka

Dormantnost semena  plavog patlidžana (Solanum melongena L.) je osobina koja prati ovu povrtarsku vrstu. Ispitivanje je sprovedeno na 6 genotipova. Dva genotipa (33 i 34) predstavljaju breeding linije dok četiri (1-00261, 2-02619, 7-00568, 12–00823) predstavnici su egzotične germ plazme Instituta za povrtarstvo, Smed. Palanka. Tretman hlađenjem (HLS) izveden je na 40C u vremenu od: 96 sati  (4 dana), 72 sata (3 dana) i 48 (2 dana) sati u kontinuitetu. Hormonski tretman giberelinskom kiselinom (GA3) izveden je sa tri koncentracije: 5 ml/100ml; 15 ml/100ml i 25 ml/100ml, u trajanju od 24 sata posle koga je seme stavljeno na klijanje. Hemijski tretman izveden je kalijum nitratom KNO3 u koncentraciji od: 0,5, 1 i 1,5% rastvorom u trajanju od 24 sata. Kontrolni tretman je zasejavanje netretiranog semena. Ogled je postavljen po ANOVA dvofaktorijalnom sistemu u četiri ponavljanja, a za analizu interakcija genotipova i tretmana za energiju klijanja i klijavost (prekid dormancije) primenjen je AMMI model. Najpovoljnije na tretmane KNO3 1%, KNO3 1,5%. GA3 15 mg/100ml, GA3 25mg/100ml regovao je genotip 12.  Ova tri genotipa (33, 7 i 12)  predstavljaju najmanje stabilne genotipove, odnosno na njih su delovali tretmani i to najintenzivnije tretman giberelinskom kiselinom 0,25 %. Tretman hlađenjem kod eggplant semena imao je efekta na poboljšanje klijavosti, ali ne u očekivanom obimu. U ovom ispitivanju najveći uticaj je bio kod hlađenja HSL-48 sati.

SEED DORMANCY IN BREDING LINES OF EGGPLANT (Solanum melongena L.)

Six eggplant (Solanum melongena L.) genotypes were studied for the seed dormancy, a common trait of this vegetable crop. Two genotypes (33 and 34) were the breeding lines while other four (1-00261, 2-02619, 7-00568, 12–00823) belong to exotic germplasm of the Institute for Vegetable Crops in Smederevska Palanka (IFVC). In order to break the dormancy the seed was treated with: 1) Low temperature (HLS), at 40C for: 96 hours (4 days), 72 hours (3 days) and 48 hours (2 days), continually; 2) Hormones, i.e. with Gibberellins acid (GA3) in three concentrations: 5 ml/100ml; 15 ml/100ml and 25 ml/100ml, for 24 hours and after that seed were left to germinate; 3) Chemicals, with potassium nitrate KNO3 solution in concentration: 0.5, 1 and 1.5% for 24 hours. Non-treated seed was the control. The trial was set according to two-factorial ANOVA, with four repetitions.  AMMI model was applied for analyzing the interaction of genotypes and treatments for increasing seed germination (break of dormancy). Genotype 12 reacted the most favourable to the treatments KNO3 1%, KNO3 1.5%, GA3 15 ml /100ml and GA3 25ml/100ml.  Three genotypes (33, 7 and 12)  represent the least stabile genotypes, since they reacted positively to all treatments, and the most intensively to treatment with Gibberellins acid 25ml/100ml. Low temperature treatment increased the germination but not in the expected range, since the highest impact had the HSL for 48 hours.  

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

KORELACIONA MEĐUZAVISNOST PRINOSA SEMENA I KOMPONENTI PRINOSA I KVALITETA SEMENA CRVENOG VIJUKA (Festuca rubra L.)

Stanisavljević Rade1, Đokić Dragoslav1, Terzić Dragan1, Milenković Jasmina1,

Beković Dragoljub2, Jevtić Goran1, Petrović Mirjana1.

1 Institut za krmno bilje, Kruševac,

2 Poljoprivredni fakultet, Priština, Lešak

Crveni vijuk je značajna višegodišnja krmna trava. Koristi se kao komponenta za sastavljanje travno leguminoznih smeša kosnog tipa i za ispašu. Takođe se koristi kao komponenta za sastavljanje smeša za ukrasne namene (parkovi, okućnice). Korišćenjem kao krmne vrste u smeši sa drugim travama i leguminozama ostvaruje visok prinos i dobar kvalitet krme.U proizvodnji semena se odlikuje veoma varijabilnim a često i niskim prinosima. Zbog toga su često javlja nedostatak semena domaćih, dobro adaptiranih i kvalitetnih sorti.Rad prikazuje rezultate dvododišnjih (2007-2008.) ispitivanja sprovedenih u istočnij Srbiji (okolina grad Zaječara, 139 m asl, 43°51’N 22°22’E). Ispitivanja su izvedena sa domaćom sortom, K-14 (Instituta za krmno bilje, Kruševac). Na dve različite gustine (a: međuredno rastojanje 12.5 cm i 25 kg ha-1 semena; i b: 25 cm međuredno rastojanje i  12.5 kg ha-1semena za setvu) praćene su komponente prinosa: visina stabljika (cm), broj generativnih stabljika, dužina cvasti (cm), broj klasaka u cvasti. Takođe su ispitivani parametri kvaliteta semena: masa 1000 semena (g), energija klijanja (%), ukupna klijavost semena (%) i prinos semena (kg/ha). Cilj rada je bio da se prostim koeficijentima korelacije (r) utvrdi međuzavisnost između prinosa i komponenti prinosa i osobina kvaliteta semena. Prinos semena ostvario je visoku i pozitivu korelativnu međuzavisnost sa visinom stabljika (r=0.90), brojem grana na stabljici (r=0.88), dužinom cvasti (r=0.82), brojem klasaka u cvastima (r=0.84). Srednja i pozitivna međuzavisnost je utvrđena između prinosa semena i mase 1000 semena. Prinos semena sa energijom klijanja i ukupnom klijavošću nije ostvario značajnu korelativnu međuzavisnot (r=0.01 i r= -0.01).

CORRELATIONS BETWEEN SEED YIELD AND YIELD AND QUALITY COMPONENTS OF RED FESCUE SEED (Festuca rubra L.)

Red fescue is an important perennial forage grass.It is used as a component for the preparation legume-grass mixtures and for grazing. It is also used as a component of the mixture composition for decorative purposes (parks, yards). Using in mixtures with other grasses and legumes realized high yield and good quality of forage. The seed production is characterized by highly variable and often low yields. Therefore, there is often a lack of seed from local varieties which are well-adapted. The paper presents results of two years (2007-2008.) Tests conducted in eastern Serbia (near the city of Zajecar, 139 m ASL, 43 ° 51'N 22 ° 22'E). The experiment was conducted with domestic varieties, K-14 (Institute for forage crops, Krusevac). At two different densities (a: 12.5 cm row spacing and 25 kg ha-1 seed, b: 25 cm row spacing and 12.5 kg ha-1 seed) next yield components were observed: plant height (cm), number of generative stems, inflorescence length (cm), number of spike lets in the inflorescence. Parameters of seed quality were tested too: 1000 seeds weight (g), Germination (%), germination of seeds (%) and seed yield (kg / ha). The aim of this study was to determine simple correlation coefficients (r) between yield and yield components and seed quality traits. Seed yield achieved a high positive correlation between the stems (r = 0.90), number of branches on the stem (r = 0.88), length of inflorescence (r = 0.82), number of spike lets in the inflorescences (r = 0.84). Medium and positive correlation was found between seed yield and 1000 seed mass. Seed yield did not achieve significant correlation with the energy of germination and total germination (r = 0.01 and r = -0.01).

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

MASA 1000 SEMENA KOD RODITELJSKIH LINIJA SUNCOKRETA U ZAVISNOSTI OD GODINE

 

Velimir Radić, Jelena Mrđa, Igor Balalić, Nenad Dušanić, Vladimir Miklič

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo

 

Za oplemenjivače visina prinosa jedna je od najvažnijih osobina prilikom stvaranja novih hibrida suncokreta. Veliki broj činilaca utiče na iskorištenje visokog genetskog potencijala rodnosti a samim tim i na postizanje visokih prinosa u proizvodnji. Jedan od najvažnijih činilaca je mаsa 1000 semena, koja predstavlja i jedan od najvažnijih semenskih kvaliteta. Оvaj činilac razlikuje se između pojedinih biljnih vrsta, sorti i hibrida unutar vrste i uslova uspevanja. Ispitivanje je vršeno, u poljskim uslovima, na parcelama gde је organizovana semenska proizvodnja roditeljskih komponenti hibrida suncokreta. Semenska proizvodnja organizovana je na tri različita lokaliteta. Posmatranje se odvijalo tokom tri godine. Ispitivanje je obavljeno na 18 različitih genotipova. Od ukupnog broja posmatranih genotipova, 10 genotipova predstavljale su linije na bazi CMS-a dok preostalih 8 genotipova predstavljali su restorer linije. Ispitivanja su pokazala da je masa 1000 semena veća kod linija na bazi CMS-a u odnosu na restorer linije. Masa 1000 semena suncokreta zavisila je od godine posmatranja i posmatranog genotipa. Godine kao faktor posmatranja imale su značajnog uticaja na masu 1000 semena.

     

1000 SEED WEIGHT PRESENT IN SUNFLOWER PARENTAL LINES DEPENDENT ON THE YEAR

 

One of the most important features for breeders when generating new sunflower hybrids is the height of yield. A large number of factors affect the use of high genetic potential of yield and thus achievement of high yields in production. One of the most important factors is the weight of 1000 seeds, which also represents one of the most significant seed qualities. This factor varies between different plant species, cultivars, and hybrids within the species and growing conditions.             The study was conducted in field conditions, on plots where seed production of sunflower hybrids parental components was organized. Seed production was organized at three different localities. Observation was conducted during the course of three years. The study was performed on 18 different genotypes. Considering the total number of the observed genotypes, 10 genotypes represented lines based on CMS, while the remaining 8 genotypes represented restorer lines. The studies have shown that 1000 seed weight of lines based on CMS is higher in relation to restorer lines. 1000 sunflower seed weight was dependent on the year of observation and the observed genotype. Years, taken as observation factor, had significant influence on the mass of 1000 seeds.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

KLIJAVOST SEMENA PANONSKOG TIMIJANA U ZAVISNOSTI OD FRAKCIJE SEMENA I TEMPERATURNOG REŽIMA

Jevđović Radosav1, Todorović Goran2, Maksimović Zoran3, Kostić Miroslav1,

Marković Jasmina4, Mitić Sanja4

1Institut za proučavanje lekovitog bilja „dr Josif Pančić“, Beograd

2Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd-Zemun

3Farmaceutski fakultet, Beograd

4Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Beograd

 

Ispitivana je ukupna klijavost tri frakcije semena panonskog timijana: sitna prečnika 0,4 mm, srednja 0,5 mm, krupna 0,6 mm i nefrakcionisano seme (kontrola). Iz prosečnog uzorka semena izdvojeni su uzorci od po 4 x 100 semena za svaku frakciju semena i nefrakcionisano seme za ispitivanje ukupne klijavosti. Seme je naklijavano u Petrijevim posudama na filter papiru na četiri temperaturna režima: 5oC, 10oC, 15oC i 20oC. Očitavanje ukupne klijavosti semena vršeno je nakon dvanaest dana. Testiranje značajnosti razlika i ocene značajnosti vršeno je na osnovu analize varijanse i LSD testa. Na osnovu dvofaktorijalne analize varijanse utvrđeno je da postoje veoma značajne (p≤1%) razlike ukupne klijavosti semena u zavisnosti od ispitivane frakcije, temeraturnog režima i interakcije ova dva faktora. Veoma značjno (p≤1%) veću klijavost imalo je seme prečnika 0,6 mm u odnosu na ostale ispitivane frakcije i kontrolni uzorak. Najveća klijavost semena dobijena je u temperaturnom režimu od 15oC. Interakcija frakcije semena i temperaturnih režima pokazala je da je krupno seme prečnika 0,6 mm u uslovima temperaturnog režima 15oC imalo veoma značajno veću (p≤1%)  ukupnu klijavost od svih ostalih kombinacija ova dva ispitivana faktora.

                Rad predstavlja deo rezultata istraživanja u okviru projekta TR 31089

 

SEED GERMINATION OF HUNGARIAN THYME IN DEPENDECE ON THE SEED FRACTION AND THE TEMPERATURE REGIME

 

Total germination of tree seed fractions of Hungarian thyme was studied: small (0.4 mm), medium (0.5 mm), large (0.6 mm) seed fractions and non-fractionated seed (control). Samples of 4 x 100 seeds for each fraction and non-fractionated seeds were drawn from the submitted sample and used for germination tests. Seeds were germinated on filter paper in Petri dishes at four temperatures: 5oC, 10oC, 15oC and 20oC. Total seed germination was determined after 12 days. Testing for significance of differences and the estimation of significance were done according to the analysis of variance and the LSD test. According to the two factorial analysis of variance  it was determined that there were very significant (p≤1%) differences in total seed germination in dependence on observed seed fractions, temperature regimes and the interaction of these two factors. Very significantly (p≤1%) higher germination was determined in 0.6-mm seeds in relation to other observed fractions and the control sample. The highest seed germination was obtained at the temperature of 15oC. The seed fraction x temperature regime interaction showed that large seeds (0.6 mm in diameter) at the temperature of 15oC had very significantly higher (p≤1%)  total germination than remaining combinations of these two factors.

                This study is a part of results obtained within the Project TR 31089  

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

PROMENE KLIJAVOSTI SEMENA PLAVOG PATLIDŽANA

(Solanum melongena L.) U PERIODU ČUVANJA

 

Ristić Nevena, Todorović Vesna, Zdravković  Jasmina, Adžić Slađan

Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka

 

Seme nekih sorti plavog patlidžana (Solanum melongena L.) ima dormantnost što znači da je potreban vremenski period  kako bi se uspostavila maksimalna klijavost kod ove povrtarske vrste. Ispitivanje je sprovedeno na 1 genotipu  (Domaći srednje dugi). Ispitivana je klijavost semena iz semenske proizvodnje 2007 godine i promene klijavosti praćene su u periodu 2007-2011 godine. Seme plavog patlidžana je u 2007 godini posle vršaja bilo dormantno, a sa starošću semena klijavost se povećavala. Ogled je sproveden po stanadrnoj metodi ispitivanja klijavosti koja je propisana „Pravilnikom o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja“ iz 1987 god. Utvrđena klijavost semena  u godini proizvodnje (2007) bila je 72 %. Maksimalna klijavost  semena utvrđena je 2009 godine i iznosila je 83 %. Ispitivanjem semena u 2010 i 2012 utvrđeno je  karaktrističano opadanje klijavosti. Iako je seme posle perioda dormantnosti ispoljilo „zadovoljavajuću“ (veću) klijavost, prisutan  je trend opadanja klijavosti što predstavlja normalnu pojavu kod semena koje stari.  Za ovu sortu karakteristično je da se posle mirovanja semena koje traje oko jedne godine formira „pik“, tj najviša vrednost klijavosti, a da se posle tog pika, starenjem, ponaša kao i semena nedormantnih vrsta.

 

VARIATION OF GERMINATION OF EGGPLANT (Solanum melongena L.)

SEED DURING SHELF LIFE

 

Some eggplant (Solanum melongena L.) varieties have dormant seed and the maximum germination is achieved after some time. One eggplant genotype (Domaci srednje dugi – DSD) was researched. The seed, studied for germination rate, originates from year 2007 and the germination variation was studied for period 2007 – 2012. Eggplant seed was dormant after yield in 2007, but the germination increased over the years. The trial was conducted at the standard germination test method, defined in the „Regulation on quality of agricultural seeds“, 1987. Germination rate in 2007 was 72 %. The germination reached the maximum of 83% in 2009, while in 2010 and 2012 the germination started to decrease. Although the seed after the period of dormancy had satisfactory – higher germination rate, trend of germination decrease was also present which is a normal trait during seed aging. After one year of dormancy this variety was at germination peak, i.e. it achieved the highest germination rate and after that peak - by aging, the seed had all traits of non-dormant varieties. 

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

UTICAJ USLOVA SPOLJNE SREDINE NA SADRŽAJ PROTEINA, ULJA I TRIPSIN INHIBITORA U ZRNU SOJE

 

Srebrić Mirjana1, Perić Vesna1, Mladenović Drinić Snežana1, Kovačević Dragan1,

Mikić Aleksandar2, Jovanović Života 1

 

1Institut za kukuruz „Zemun Polje“Beograd

2Institut za ratarstvo i povtarstvo, Novi Sad

 

Uslovi spoljne sredine veoma utiču na sastav zrna. Sadržaj proteina, ulja i ukupnog tripsin inhibitora u zrnu soje se značajno razlikovao u zavisnosti od godine i lokacije. Sorte soje Lana, bez Kunitz-tripsin inhibitora u zrnu, i Lidija, standardnog kvaliteta zrna, gajena su na dve godine na šest lokacija. Sadržaj proteina i ula je ispitivan u obe godine. Posle urađene statističke analize utvrđene su razlike između sorti, godina i lokacija. Takođe je utvrđeno da je interakcija između sorti, lokacija i godina bila značajna. Razlike između lokacija i godina bile su veće nego između sorti. Na istim lokacijama je ispitivan sadržaj ukupnog tripsin inhibitora u prvoj godini trajanja eksperimenta. U zrnu sorte Lana je uglavnom utvrđen približno davostruko niži sadržaj tripsin inhibitora, što je i očekivano. Visok sadržaj tripsin inhibitora utvrđen je na dve lokacije bez obzira na prisustvo Kunitz-tripsin inhibitora.

 

IFNLUENCE OF ENVIROMENTAL CONDITIONS ON SOYBEAN GRAIN PROTEINS, OIL AND TRYPSIN INHIBITOR CONTENT

 

Environmental conditions have significant impact on grain composition. Influence of year and location significantly changed content of proteins, oil and trypsin inhibitor in soybean grain. Soybean varieties Lana, Kunitz-free genotype, and Lidija, common grain quality, were grown on six locations during two seasons. Content of proteins and oil were investigated over bought years. After statistical analysis was performed, significant differences between varieties, years and locations were found. Significant interactions between varieties, locations and years were also found. Differences between locations and years were highest in comparison to varieties. Content of trypsin inhibitor was investigated on the same locations, in the first year of experiment. Content of whole trypsin inhibitor was generally nearly twice higher in grain of variety Lidija in compare to Lana, as it was expected. High content of trypsin inhibitor was found on two locations even in Kunitz-free grain. 

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

UTICAJ GUSTINE SETVE,  NAČINA ISHRANE I HIBRIDA NA PRINOS ZRNA KUKURUZA

Pandurović Željko1, Poštić Dobrivoj2, Đukanović Lana2

 

1Poljoprivredna stručna služba Šabac,

 2Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu Beograd

 

U radu su dati rezultati trogodišnjeg ispitivanja prinosa zrna šest hibrida kukuruza iste grupe zrenja u dve gustine. Primenjena su tri načina ishrane: NPK, NPK+Ca, NPK+Ca+stajnjak i kontrola. U prvoj godini ispitivanja samo gustina i interakcija gustina x ishrana nisu bile značajne, dok su svi ostali faktori kao i njihove interakcije bili vrlo značajni. Statistički značajna je razlika u prinosima postignutim između kontrole i mineralnih hraniva NPK+Ca, a jedino nije bila značajna između kontrole i upotrebe NPK. Hibridi koji su ostvarili najveće prinose su H1, H2 i H6 (7,8 t ha-1; 7,8 t ha-1 i 7,7 t ha-1) i u odnosu na ostale hibride razlike su statistički vrlo značajne. U drugoj godini za razliku od prethodne samo je interakcija gustina x hibrid bila statistički značajna. U trećoj godini gustina je bila značajna, dok su ishrana i hibrid vrlo značajni, a interakcije statistički nisu bile značajne. U svim godinama ispitivanja prinosi su rasli sa tretmanima ishrane, ali je statistički vrlo značajna samo razlika prinosa ostvarenih između kontrolne varijante i svih ostalih tretmana.

 

INFLUENCE OF PLANTING DENSITY, TYPES OF NUTRITION AND HYBRIDS OF MAIZE GRAIN YIELD

 

The paper presents results of a three-year study of grain yield of six corn hybrids of the same maturity group in two densities. The three nutrition applied: NPK, NPK+Ca, NPK+Ca+manure and control. In the first year of study only the density and the interaction density x nutritions were not significant, while all other factors and their interactions were highly significant. A statistically significant difference in yield was obtained between the control and mineral fertilizers NPK+Ca, and only was not significant between the control and use of NPK. Hybrids that have achieved the highest yields are H1, H2 and H6 (7.8 t ha-1, 7.8 tha-1 and 7.7 tha-1) in comparison to other hybrid differences were statistically significant. In the second year in contrast to the previous, only the density x hybrid interaction was statistically significant. In the third year of density was significant, while nutritions and hybrid is very significant, and interactions were not statistically significant. In all the years of investigation yields are increased with the nutritionary treatments, but was only statistically significant difference between the actual yield of the control variants of all other treatments.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

UTICAJ ČISTOĆE NATURALNOG SEMENA LUCERKE (Medicago sativa L.) I CRVENE DETELINE (Trifolium pratense L.) NA EFIKASNOST DORADE

 

Đokić Dragoslav1, Stanisavljević Rade1, Terzić Dragan1, Marković Jordan1 ,Anđelković Bojan1, Jevtić Goran1, Barać Saša2

 

1 Institut za krmno bilje, Kruševac,

2 Poljoprivredni fakultet, Priština,

 

Seme za setvu useva lucerke (Medicago sativa L.) i crvene deteline (Trifolium pratense L.) mora biti visoke čistoće, klijavosti i genetske vrednosti. Ove osobine je moguće ostvariti procesom dorade. Količina dorađenog semena direktno zavisi od sadržaja primesa, vrste i količine korova u naturalnom semenu. Zadatak čišćenja je da se iz naturalnog semena sa primesama uklone sva zrna stranih primesa i razne nečistoće i izdvoji čisto zrno osnovne kulture koje će se pripremiti u što povoljnije stanje za sejalicu i kvalitetnu setvu, klijanje i nicanje. Rad prikazuje rezultate ispitivanja pri doradi naturalnog semena lucerke i crvene deteline različitim tehnološkim postupcima na mašina za doradu. Cilj ispitivanja bio je da se pri doradi naturalnog semena lucerke i crvene deteline različitih čistoća odrede relevantni parametri: čisto seme (%), seme korova i seme drugih kultura (%), inertne materije (%), količina dorađenog semena (kg), vreme dorade semena (h), utrošak čeličnog praha (kg), vode (l), glicerina (ml) i randman dorade (%). Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja moguće je izvršiti izbor odgovarajućih mašina za doradu semena lucerke i crvene deteline i prikazati koji je sistem dorade, odnosno tehnološki postupak najefikasniji za određenu čistoću naturalnog semena koje se dorađivalo.

 

INFLUENCE OF PURITY NATURAL SEEDS ALFALFA (Medicago sativa L.) AND RED CLOVER (Trifolium pratense L.) ON PROCESSING EFFICIENCY

 

Seeds for sowing crops of alfalfa (Medicago sativa L.) and red clover (Trifolium pratense L.) must be of high purity and must have high germination and genetic values. These traits can be achieved during processing. The quantity of processed seed directly depends on the content of impurities, the types and quantities of weed seeds in the natural seed. The task of processing is remove all foreign matter and the various impurities and extract pure basic grain crop from natural seed, which will be prepared in the most favorable condition for quality sowing and germination. The results of the processing of natural seed of alfalfa and red clover in various technological processes equipment are presented in this paper. The aim of this study was to determine various relevant parameters in processing of natural seeds of alfalfa and red clover of different purity: pure seed (%), weed seeds and seeds of other crops (%), inert matter (%), the quantity of processed seed (kg), seed processing time (h), consumption of iron powder (kg), water (l), glycerin (ml) and processing yield (%). Based on the study results, it is possible to make the selection on appropriate equipment for processing of alfalfa and red clover seed and show which equipment and techology is the most efficient procedure for a given purity of natural seeds.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

Korišćenje potencijala rodnosti kukuruza pri različitim sistema obrade zemljišta

 

Kresović Branka, Dragičević Vesna

 

Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd

 

Efikasnost obrade zemljišta ogleda se u ispunjenje zahteva za dobijanje visokog i stabilnog prinosa, bez štetnih posledica po zemljište, ali uz najmanji utrošak energije. U cilju utvrđivanja efekata izostavljanja pojedinih operacija pri obradi zemljišta na prinos kukuruza postavljen je višegodišnji ogled na černozemu, po metodi blok sistema. Sistem obrade zemljišta, u uslovima prirodnog i irigacionog vodnog režima, obuhvatio je varijantu klasične obrade (ljuštenje strništa, osnovna obrada na dubini 25-30 cm, predsetvena priprema), zatim redukovane (obrada na dubini 10 cm) i varijantu bez obrade zemljišta (direktna setva). Analiza varijanse pokazuje statistički veoma značajan uticaj obrade zemljišta na ostvarene razlike prinosa. Genetički potencijal rodnosti kukuruza, nezavisno od uslova gajenja, najviše je iskorišćen pri klasičnoj obradi zemljišta. Redukovana obrada zemljišta, u odnosu na klasičnu, umanjila je rodnost kukuruza u proseku za 4,73%  u prirodnom vodnom režimu, a u irigacionom za 10,96%. Statistički veoma značajno, manje se koristio potencijal rodnosti pri direktnoj setvi. U odnosu na klasičnu obradu, umanjena je rodnost za 27,79% u prirodnom vodnom režimu i za 18,99% u irigacionom. Irigacioni vodni režim, u odnosu na prirodni, omogućio je veće korišćenje potencijala rodnosti u proseku za 24,75% i to sa najvećim uticajem pri direktnoj setvi (38,63%), zatim pri klasičnoj obradi (23,56%) i najmenje pri redukovanoj (15,48%). 

 

USE OF MAIZE YIELDING POTENTIAL IN DIFFERENT TILLAGE SYSTEMS

 

Any tillage system is efficient if high and stable yields are obtained without harmful effects on the soil, but at the same time with the lowest power consumption. A long-term trail was set up according to the bock design on chernozem in order to determine effects of omitting certain operations in tillage. The tillage system under rainfed and irrigation conditions encompassed the variant of conventional tillage (shallow ploughing, primary tillage to the depth of 25-30cm, seedbed preparation), then reduced tillage (tillage to the depth of 10cm) and variant without tillage (direct sowing). The analysis of variance shows a statistically very important effect of tillage on obtained differences in yields. Genetic potential of maize yield, regardless of growing conditions, is mostly used in conventional tillage. Reduced tillage in relation to conventional tillage lowered maize yields on average by 4.73%, i.e.  10.96% under rainfed, i.e. irrigation conditions, respectively. Genetic yielding potential was very significantly less used in direct sowing. In comparison to conventional tillage, yields were lower by 27.79% under rainfed conditions and by 18.99% under irrigation conditions. The latter in comparison to rainfed conditions provided greater use of yielding potential, on average by 24.75% and with the greatest effects in direct sowing (38.63%), then in conventional tillage (23.56%) and the least effects were in reduced tillage (15.48%). 

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

UGLJENI HIDRATI ZRNA I BILJKE ZP HIBRIDA KUKURUZA

 

Radosavljević Milica, Milašinović-Šeremešić Marija, Terzić Dušanka, Pajić Zorica, Filipović Milomir

 

Institut za kukuruz  „Zemun Polje“, Beograd

 

Kukuruz je jedna od najznačajnijih priprodno obnovljivih ugljenohidratnih sirovina. Kao visokoprinosna ugljenohidratna biljka veoma je kompetetivan u odnosu na ostala žita. Glavni hemijski odnosno ugljenihidratni konstituent njegovog zrna je skrob koji predstavlja izuzetno značajnu sirovinu za proizvodnju niza raznovrsnih proizvoda i bioetanola kao obnovljivog alternativnog izvora energije. Da bi se što potpunije definisao ugljenohidratni sastav kukuruza kao i njegova nutritivna vrednost neophodno je ispitati i strukturu ćelijskih zidova cele biljke. U radu je ispitivan ugljenohidratni sastav zrna i biljke osam različitih ZP hibrida kukuruza. Odrađivani je osnovni hemijski sastav (sadržaj skroba, proteina i ulja) i sadržaj lignoceluloznih vlakana (sadržaj NDF-a, ADF-a, ADL-a, hemiceluloze i celuloze) zrna i  cele biljke kukuruza odabranih ZP hibrida. Rezultati ovih kao i ranije objavnjenih višegodišnjih rezultata ispitivanja kvaliteta kukuruza pokazali su da najvaći broj svojstava zrna i biljke zavisi od genetičke osnove odnosno hibrida, uslova gajenja i spoljašnje sredine. Isto tako, dobijeni rezultati ukazuju i na veliki značaj i potrebu karakterizacije priznatih hibrida kukuruza kao i odrađivanje parametara koji utiču na njihovu upotrebnu vrednost kako za određivanje namene odgovarajućih hibrida tako i pri selekciji odnosno stvaranju  novih hibrida visokog potencijala rodnosti za različite agroekološke uslove i različite upotrebe.

 

Carbohydrates of grain and plants of Zp maize hybrids

 

Maize is one of the most important naturally renewable carbohydrate raw material. As a high-yielding carbohydrate plant, maize is very competitive in relation to other cereals. Starch is the main chemical, that is carbohydrate constituent of its grain. Moreover, starch is a very important raw material in making numerous diverse products and bioethanol as a renewable alternative energy source. In order to more fully define the carbohydrate content of maize, as well as, its nutritive value, it is also necessary to study the structure of cell walls of the whole plant. The carbohydrate content of grain and plants of different ZP maize hybrids was observed in the present study. The basic chemical composition (content of starch, protein and oil) and the content of lignocellulose fibres (content of NDF, ADF, ADL, chemicelullose and crude fibres) were determined for grain and the whole maize plant of the selected ZP hybrids. Results gained in this study, as well as, results of previously performed long-term studies of maize quality show that the highest number of grain traits depends on the genetic base, that is on hybrids, growing conditions and environments. Furthermore, obtained results point out to the great importance and necessity of the characterisation of the released maize hybrids, as well as, of the determination of parameters affecting its utilisation value for the determination of both, purposes of certain hybrids and selection, that is the development of new high yield potential hybrids for various agroecological conditions and different uses.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

PROPORCIONALNI ODNOSI STERILNE I FERTILNE VARIJANTE ZA PROIZVODNJU HIBRIDA KUKURUZA

 

Jovanović V.Snežanaą, Todorović Goraną, Sečanski Mileą, Tabaković Marijenkaą, Živanović Tomislav˛, Šurlan-Momorović Gordana˛

 

ąInstitut za kukuruz “Zemun Polje“, Beograd

˛Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

 

Osnovni zadatak selekcije kukuruza je dobijanje novih hibrida koji svojim karakteristikama prevazilaze postojeće hibride. U ovom radu tokom 2006 godine sprovedena su istraživanja uticaja različitih proporcija fertilnih i sterilnih biljaka na prinos hibrida ZPSC 341. Ogled je bio postavljen po slučajnom blok sistemu na dve lokacije u tri ponavljanja. Napravljena je 21 smeša sa po 0, 5, 10, …do 100% fertilnih biljaka pomešanih sa sterilnom varijantom ispitivanog.hibrida. Radi konrole pouzdanosti eksperimenta  u ogled je uključen orginalni fertilni hibrid ZPSC 341 kao standard: (1) iz ručne oplodnje (2) iz komercijalne proizvodnje-F1 i (3) iz recipročnog ukrštanja.  Utvrđen je  najveći prinos (Kraljevci-16,485t/ha; Pančevo-16.071 t/ha) koji je ostvaren kod proporcionalnog odnosa fertilne i sterilne varijante (90% : 10%). Koeficijent korelacije ukazuje na slabu zavisnost prinosa i procenta fertilnosti.(Kraljevci- rxy=0,232; Pančevo- rxy=0,390). Na osnovu koeficijenta determinacije utvrđen je mali procenat zavisnosti između prinosa i procenta fertilnih biljaka (Kraljevci-R˛=0,054; Pančevo-R˛=0,152).  

 

THE STERILE TO FERTILE VARIANTS RATION IN MAIZE HYBRID PRODUCTION

 

The principal aim of maize selection is to develop new hybrids whose properties will be improved in relation to existing hybrids. The study of effects of different proportions of fertile and sterile plants on the yield of the maize hybrid ZPSC 341 was carried out in  2006. The three-replicate trial was set up according to the randomised block design in two locations.Total of 21 mixtures of 0, 5, 10, …up to 100% fertile plants mixed with thesterile variant of the studied hybrid were made. In order to control reliability of the experiment the original fertile hybrid ZPSC 341 was included as a check from: (1) manual pollination (2) commercial production -F1  and (3) reciprocal crossing. The highest yield (16.485 t ha-1 in Kraljevci; 16.071 t ha-1 in Pančevo) was recorded in fertile to sterile variant ratio of 90% : 10%. The correlation coefficient points out to a weak dependence of the yield and the fertility percentage (Kraljevci- rxy=0.232; Pančevo- rxy=0.390). Based on the coefficient of determination, a small percentage was established between the yield and the percentage of fertile plants (Kraljevci-R˛=0.054; Pančevo-R˛=0.152). 

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

PEŠTER, TREZOR, JANTAR I NS-KORAL – SORTE NOVE GENERACIJE STOČNOG GRAŠKA (Pisum Sativum)

 

Mihailović Vojislav, Mikić Aleksandar, Pataki Imre, Katić Slobodan, Karagić Đura, Milošević Branko, Milić Dragan, Vasiljević Sanja, Katanski Snežana

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Odeljenje za krmno bilje, Novi Sad

 

Gajenje stočnog graška (Pisum sativum L.) predstavlja jedan od najisplativijih i najkvalitetnijih odgovora na postojani nedostatak biljnih proteina u ishrani domaćih životinja. Kao i većina drugih jednogodišnjih mahunarki, stočni grašak je višenamenski usev, koji se koristi u obliku zelene krme, suve materije krme, krmnog brašna, silaže, senaže, nezrelog zrna, zrelog zrna i slame. Program oplemenjivanja stočnog graška u Novom Sadu odvija se u nekoliko smerova, odnosno, za proizvodnju krme, proizvodnju zrna i proizvodnju krme i zrna. Sorta ozimog krmnog graška Pešter, priznata 2007. godine, poseduje izvrsnu otpornost na niske temperature i postiže prinose do 50 t ha-1 zelene krme i 10 t ha-1 suve materije krme. Jare sorte Trezor, priznata 2008. godine, i Jantar, priznata 2009. godine, mogu da se koriste za proizvodnju krme, uz prinose od 45 t ha-1 zelene krme i 9 t ha-1 suve materije krme, i proizvodnju zrna, uz prinose od 3 t ha-1 do 3,5 t ha-1. Najnovija novosadska jara sorta proteinskog graška NS-Koral, priznata 2010. godine, ostvaruje redovne prinose od najmanje 5 t ha-1 suvog zrna, uz neznačajno poleganje useva i minimalne gubitke prinosa zrna prilikom mehanizovane žetve. 

 

PEŠTER, TREZOR, JANTAR AND NS-KORAL – NEW GENERATION FEED PEA (Pisum Sativum)

CULTIVARS

 

Growing feed pea (Pisum sativum L.) represents one of the most reliable and most quality answers to a constant lack of plant protein in animal feeding. Similarly to other annual legumes, feed pea is a multi-purpose crop and is used in the form of fresh forage, forage dry matter, forage meal, silage, haylage, immature grain, mature grain and straw. Breeding feed pea in Novi Sad has several directions, namely for forage production, for grain production and for combined forage/grain production. The winter forage pea cultivar Pešter, registered in 2007, has an excellent tolerance to low temperatures and produces up to 50 t ha-1 of fresh forage and 10 t ha-1 of forage dry matter. The spring cultivars Trezor, registered in 2008, and Jantar, registered in 2009, may be used for forage production, with 45 t ha-1 of fresh forage and 9 t ha-1 of forage dry matter, and grain production, with the yields between 3 t ha-1 and 3.5 t ha-1. The latest Novi Sad spring protein pea cultivar NS-Koral, registered in 2010, regularly produces at least 5 t ha-1 of dry grain, with insignificant stand lodging and minimal grain losses during the mechanical harvest.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

NOVI HIBRID KUKURUZA ZP 388

 

Filipović Milomir, Čamdžija Zoran, Božinović Sofija, Stevanović Milan, Grčić Nikola, Pavlov Jovan, Crevar Miloš

Institut za kukuruz ,,Zemun Polje”, Beograd

Merkantilna proizvodnja kukuruza u Srbiji sve više podrazumeva učešće srednje ranih hibrida grupe zrenja FAO 300-400. Ovi hibridi se moraju odlikovati visokim i stabilnim prinosima sa brzim otpuštanjem vlage iz zrna. Intenzifikacija poljoprivredne proizvodnje, veći inputi, vršidba kukuruza direktno, kombajniranjem u zrnu, visoke temperature praćene suvim vetrovima i manjkom padavina za vreme vegetacionog perioda kukuruza su među najvažnijim uzrocima za potrebe gajenja srednje ranih hibrida. Srednje rani hibridi kukuruza imaju manju biljku što im omogućuje gajenje u gušćim sklopovima tj. veći broj biljaka po jedinici površine. Takođe, zbog kraće vegetacije ovi hibridi prolaze period nalivanja zrna u uslovima bolje snabdevenosti zemljišta vlagom. Zahvaljujući većem broju biljaka po jedinici površine i prolaženju perioda nalivanja zrna u uslovima bolje snabdevenosti zemljišta vlagom u sušnim godinama srednje rani hibridi daju veće prinose od hibrida kasnijih grupa zrenja.U Institutu za kukuruz ,,Zemun Polje”, stvoreno je nekoliko hibrida kukuruza grupe zrenja FAO 300-400. Jedan od njih je hibrid ZP 388 koji je ispitivan u Sortnoj komisiji u periodu 2008-2009. godine. U navedenom periodu ZP 388 je dao značajno veći prinos i imao nešto nižu vlagu od hibrida standarda ZP 341. Imajući u vidu da hibrid ZP 388 ima jako nisku biljku i krupan klip očekuje se da će u makro ogledima pokazati još bolje rezultate u odnosu na mikrooglede sprovedene od  Sortne komisije.

NEW MAIZE HYBRID ZP 388

 

Mercantile corn production in Serbia increasingly involves the participation of medium early hybrids FAO 300-400. These hybrids should be characterized as high and stable yields with a quick release of moisture from the beans. The intensification of agricultural production, higher inputs, harvesting corn directly by shelling in grain, high temperatures accompanied by dry winds and lack of rainfall during the growing period are among the most important causes for the growing medium early hybrids. Medium early hybrids have a smaller plant which enables them growing in higher densities that is, larger number of plants per unit area. Also, due to the shorter growing season, these hybrids go through a period of grain filling in terms of better soil moisture supply. Thanks to a larger number of plants per unit area and passing the grain filling period in terms of better soil moisture supply in dry years, medium early hybrids give higher yields from hybrids of later maturity groups. The Maize Research Institute ,,Zemun Polje ", produced several hybrids from maturty group FAO 300-400. One of them is hybrid ZP 388, which was tested by Variety Commission in period 2008-2009. year. During this period, ZP 388 gave significantly higher yield and had a lower grain moisture than check hybrid ZP 341. Bearing in mind that hybrid ZP 388 has very small plant and massive ear, it is expected, in macro experiments, to show even better results compared to the microexperiments held by Variety Commission.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

SORTE MALJAVE GRAHORICE (Vicia villosa) NS-VILOZA, PANONSKE GRAHORICE (Vicia panonica) PANONKA I UROVA (Vicia ervilia) PERPER

 

Mihailović Vojislav, Mikić Aleksandar, Katić Slobodan, Karagić Đura, Milošević Branko, Milić Dragan, Katanski Snežana

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Odeljenje za krmno bilje, Novi Sad

 

Grahorice (Vicia spp.) imaju dugu tradiciju gajenja na području današnje Srbije i čitavog Balkanskog poluostrva. Ekonomski najznačajnija je obična grahorica (V. sativa L.), dok panonska (V. pannonica Crantz) i maljava (V. villosa Roth) grahorica igraju više lokalnu ulogu u snabdevanju stočartsva kvalitetnom kabastom stočnom hranom. Uprkos činjenici da je jedna od najstarijih gajenih biljaka, urov (V. ervilia (L.) Willd.) je, danas, u Srbiji i velikom delu Evrope, zanemaren i nedovoljno korišćen usev. Sve tri sorte ostalih grahorica, pored obične, stvorene su pedigre selekcijom iz hibridnih populacija nastalih ukrštanjem genotipova različitog geografskog porekla, sa zajedničkim naglaskom na otpornost na niske temperature. Sorta maljave grahorice NS-Viloza, priznata 2007. godine, postiže prinose i do 50 t ha-1 zelene krme i 12 t ha-1 suve materije krme, kao i nešto povišenim prinosom semena u odnosu na sortu starije generacije, NS Violeta. Sorta panonske grahorice Panonka, priznata 2007. godine,  daje oko 35 t ha-1 zelene krme i 8 t ha-1 suve materije krme, kao i preko 2 t ha-1 semena, sa potencijalnim tržištem u Turskoj i zemljama Bliskog Istoka. Sorta urova Perper, priznata 2008. godine, odlikuje se stabilnim prinosima krme uz veoma izraženu ranostasnost i visok prinos semena.

 

CULTIVARS OF HAIRY VETCH (Vicia villosa) NS-VILOZA, HUNGARIAN VETCH (Vicia panonica) PANONKA AND BITTER VETCH (Vicia ervilia) PERPER

 

 

Vetches (Vicia spp.) have a long tradition in the region of modern Serbia and the whole Balkan Peninsula. The most important is common vetch (V. sativa L.), while Hungarian (V. pannonica Crantz) and hairy (V. villosa Roth) vetches play a more local role in supplying animal husbandry with quality voluminous feed. Although one of the most ancient European crops, bitter vetch (V. ervilia (L.) Willd.) is a neglected and underutilised crop in Serbia and many parts of Europe. All three cultivars of these other vetches were developed by pedigree selection from the hybrid populations of the genotypes of diverse geographic origin, with a common emphasis on low temperatures resistance. The hairy vetch cultivar NS-Viloza, registered in 2007, produces up to 50 t ha-1 of fresh forage and 12 t ha-1 of forage dry matter, as well as a somewhat higher seed yield as compared to certain old cultivars such as NS Violeta. The cultivar of Hungarian vetch Panonka, registered in 2007, produces about 35 t ha-1 of green forage and 8 t ha-1 of forage dry matter, as well as more than 2 t ha-1 of seed, with a potential market in Turkey and Near East. The bitter vetch cultivar Perper, registered in 2008, is characterised with stable forage yields and rather prominent earliness and high seed yield.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

PRVE SRPSKE SORTE SASTRICE (Lathyrus sativus) – SITNICA I STUDENICA

 

Mihailović Vojislav, Mikić Aleksandar, Pataki Imre, Vasiljević Sanja, Karagić Đura, Milošević Branko, Vasić Mirjana

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Sastrica (Lathyrus sativus L.) je jednogodišnja mahunarka i jedna od najstarijih gajenih biljnih vrsta, prisutna nekoliko hiljada godina u poljoprivredi Balkanskog poluostrva. Tokom proteklih dve stotine godina, u najvećem delu Balkana, sastrica je podelila sudbinu boba (Vicia faba L.), sočiva (Lens culinaris Medik.) i nauta (Cicer arietinum L.) bivajući zamenjena u ishrani ljudi pasuljem (Phaseolus vulgaris L.). Danas, sastrica je zanemaren usev, gajen u izolovanim oblastima Balkana. S obzirom na dugoročni program povratka ovih useva na njive Srbije, oplemenjivanje sastrice u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo iznedrio je dve prve srpske sorte ove vrste, Sitnicu i Studenicu, priznate 2009. godine. Obe sorte su, poput većine jednogodišnjih mahunarki, višenamenski usevi. Odlikuju se visokim prinosima krme, do 50 t ha-1 zelene krme i 12 t ha-1 suve materije krme. S obzirom na dugačko i poleganju sklono stablo, sastrica za proizvodnju krme može da se gaji i u smeši sa jarim strnim žitima. Prinosi semena sorti Sitnica i Studenica su redovno viši od 3,5 t ha-1, uz više od 25% sirovih proteina. Obe sorte se odlikuju izuzetnom otpornošću na prolećne suše, kako u fazi nicanja i početnog rasta i razvića, tako i kasnije, što ih čini pogodnim za gajenje u lošijim agroekološkim uslovima.

 

FIRST SERBIAN CULTIVARS OF GRASS PEA (Lathyrus sativus) – SITNICA AND STUDENICA

 

Grass pea (Lathyrus sativus L.) is an annual legume present in the agriculture of the Balkans for millennia. During the past two centuries, in most parts of the peninsula, grass pea had the same destiny as faba bean (Vicia faba L.), lentil (Lens culinaris Medik.) and chickpea (Cicer arietinum L.), having been replaced in human diets with common bean (Phaseolus vulgaris L.). Today, grass pea is a neglected crop, cultivated in several isolated spots across the Balkans. Regarding a long-term programme of re-introducing these crops, breeding grass pea in the Institute of Field and Vegetable Crops has produced two first Serbian cultivars of this species, Studenica and Sitnica, registered in 2009. Both cultivars are, similarly to the majority of annual legumes, multi-purpose crops. They produce high forage yields, namely up to 50 t ha-1 of fresh forage and 12 t ha-1 of forage dry matter. Grass pea for forage production may be intercropped with small grains. Grain yields in the cultivars Sitnica and Studenica are regularly higher than 3.5 t ha-1, with more than 25% of crude protein. Both cultivars are characterised with an excellent tolerance to spring droughts during both initial growth and development and later, making them suitable for growing in poor agroecological conditions.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

PERLA I NS-ZLATOZRNA – SORTE NOVE GENERACIJE OBIČNE GRAHORICE (Vicia sativa)

 

Mihailović Vojislav, Mikić Aleksandar, Pataki Imre, Katić Slobodan, Karagić Đura, Milošević Branko, Milić Dragan, Vasiljević Sanja, Katanski Snežana

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Odeljenje za krmno bilje, Novi Sad

 

Obična grahorica (Vicia sativa L.) predstavlja jednu od ekonomski naznačajnijih jednogodišnjih mahunarki u oblastima sa umerenim klimatskim uslovima širom sveta. Gajenje obične grahorice na području današnje Srbije i Balkanskog poluostrva traje milenijumima. Tradicionalni način korišćenja grahorice na Balkanu i kontinentalnim delovima Evroazije je krma, dok je u Mediteranu i Australiji zrno. Najnoviji rezultat oplemenjivanja obične grahorice u Novom Sadu su jare sorte Perla, priznata 2009. godine, i sorta NS-Zlatozrna, priznata 2010. godine. Sorta Perla nastala je pedigre selekcijom hibridnog potomstva i u tipu je sorte starije generacije Novi Beograd. Odlikuje se tankim i dugačkim stablom, kao i velikim udelom lista u ukupnom prinosu, koji se kreće oko 35 t ha-1 zelene krme i 8 t ha-1 suve materije krme, uz sadržaj sirovih proteina od oko 22%. Sorta NS-Zlatozrna je takođe nastala pedigre metodom selekcije iz hibridne populacije, ali sa naglaskom na zadovoljavajući prinos krme, od oko 30 t ha-1 zelene krme i 7 t ha-1 suve materije krme, i značajno povišeni prinos zrna, od oko 3 t ha-1. Suva materija zrna sorte NS-Zlatozrna sadrži oko 30% sirovih proteina, uz značajno smanjen sadržaj antinutritivnih materija, što je čini pogodnom za korišćenje u vidu krme i zrna.

 

PERLA I NS-ZLATOZRNA – NEW GENERATION COMMON VETCH (Vicia sativa)

 CULTIVARS

 

Common vetch (Vicia sativa L.) is one of the most important annual legumes in temperate regions worldwide. It has been cultivated in the Balkan Peninsula for millennia. A traditional form of using common vetch in the Balkans and continental Eurasia is forage, while in the Mediterranean and Australia grain is also used. The most recent result of the common vetch breeding in Novi Sad are the spring cultivars Perla, registered in 2009, and NS-Zlatozrna, registered in 2010. The cultivar Perla was developed by pedigree selection within the hybrid progeny and belongs to the same type as the old cultivar Novi Beograd. It has slender and long stems and a large proportion of leaves in the total yield that ranges about 35 t ha-1 of fresh forage and 8 t ha-1 of forage dry matter, with a crude protein content of 22%. The cultivar NS-Zlatozrna was also developed by pedigree selection within the hybrid progeny, but with emphasis on a satisfactory forage yield of about 30 t ha-1 of fresh forage and 7 t ha-1 of forage dry matter and a significantly higher grain yield of 3 t ha-1. The grain dry matter of the cultivar NS-Zlatozrna contains about 30% of crude protein, with a significantly decreased content of anti-nutritional factors, making it suitable for both forage and grain production.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

NS-MRAZ – PRVA SRPSKA SORTA OZIMOG PROTEINSKOG GRAŠKA (Pisum sativum)

 

Mihailović Vojislav, Mikić Aleksandar, Katić Slobodan, Pataki Imre, Karagić Đura, Milošević Branko, Vasiljević Sanja

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Odeljenje za krmno bilje, Novi Sad

 

Proteinski grašak (Pisum sativum L.), odnosno, agronomski tip graška koji se koristi u vidu zrelog zrna bogatog proteinima, počeo je da se gaji na području današnje Srbije početkom osamdesetih godina prošlog veka. Sve do sada stvorene sorte proteinskog graška u Srbiji, odnosno, u Novom Sadu, jare su i u velikom broju godina bivaju izložene ranoprolećnim sušama, što ima ograničavajući uticaj na ostvarenje njihovog genetičkog potencijala za visok i stabilan prinos zrna. Iz tog razloga, tokom poslednje decenije, u Novom Sadu je započet program stvaranja ozimih sorti proteinskog graška, uz unošenje značajne otpornosti na dužinu i jačinu delovanja niskih temperatura tokom zime. Trenutno najnovija novosadska sorta i prva srpska sorta proteinskog graška NS-Mraz, priznata 2011. godine, nastala je pedigre metodom selekcije iz hibridne populacije nastale ukrštanjem genotipova poreklom iz Francuske i Srbije. Ova sorta se odlikuje velikim postotkom preživelih biljaka nakon zime, kao i izraženom ranostasnošću, odnosno, punom zrelošću najmanje sedam dana pre ozimog ječma. Sorta NS-Mraz poseduje genetički potencijal za prinos zrna i do 6 t ha-1, uz sadržaj sirovih proteina od više od 27%.

 

NS-MRAZ – FIRST SERBIAN CULTIVAR OF WINTER PROTEIN PEA (Pisum sativum)

 

Protein pea (Pisum sativum L.), that is, an agronomic type of pea used in the form of mature grains rich in protein, was introduced in the region of modern Serbia in the early eighties of the last century. All the Serbian protein pea cultivars, developed in Novi Sad, are spring-sown and in many seasons are affected by early spring droughts, thus suffering from decreased elaboration of their full genetic potential for high and stable grain yields. By this reason, during the last decade, in Novi Sad a programme of breeding winter protein pea was launched and introducing a significant tolerance to both length and intensity of low temperatures during the winter. The latest Novi Sad and the first Serbian winter protein pea cultivar NS-Mraz, registered in 2011, was developed by pedigree selection from a hybrid population of various French and Serbian genotypes. This cultivar has a high percentage of the winter survival and a prominent earliness, that is, reaching the full maturity at least a week before winter barley. NS-Mraz has a genetic potential for grain yield up 6 t ha-1, with a crude protein content of more than 27%.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

ZP AGROUNIJA- NOVA SORTA TRITIKALEA

 

Kandić Vesna1, Dodig Dejan1, Orovčanec Ognjen2

 

1 Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Beograd

2Agrounija, Ilinden, Skoplje, Makedonija

 

U ovom radu prikazane su najznačajnije agronomske i tehnološke osobine nove sorte tritikalea ZP Agrounija, stvorene u Agrouniji (Makedonija). Od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije priznata je 2010 godine. Dvogodišnji prosečni prinos sorte ZP Agrounija iznosio je 7372 kg/ha, što je značajno više u odnosu na kontrolu, sortu Favorit (6342 kg/ha). Ima visoko, (114.3 cm), čvrstvo i savitljivo stablo pa se stoga može koristiti i za silažu. Novostvorena sorta ima veoma visok genetički potencijal rodnosti i stabilan prinos, koji su uspešno kombinovani sa dobrim tehnološkim kvalitetom.

 

ZP AGROUNIJA – A NEW TRITICALE VARIETY

 

The most important agronomic and technological traits of a new triticale variety ZP Agrounija developed at Agrounija (Macedonia) were presented in this study. This variety was released by the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia in 2010. The two-year average yield of the variety ZP Agrounija amounted to 7372 kg/ha, which was significantly higher than the yield of the check variety Favorit (6342 kg/ha). This variety had a tall (114.3 cm), hard and supple stem, and therefore it could be used for silage. The newly developed variety has high genetic yielding potential and stable yield, which were successfully combined with good technological quality.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

ZP 355su I ZP 515su, NOVI HIBRIDI KUKURUZA ŠEĆERCA INSTITUTA ZA KUKURUZ „ZEMUN POLJE“

 

Srdić Jelena, Pajić Zorica, Radosavljević Milica, Milašinović Šeremešić Marija

 

Institut za kukuruz „Zemun Polje“, S. Bajića 1, Beograd, Srbija

 

Potražnja za kukuruzom šećercem kako na domaćem tako i na stranom tržištu je iz godine u godinu sve veća. Njegova popularnost i sve veća zaintaresovanost potrošača uslovljana je veoma izraženim trendom zdrave ishrane. Ukusna i sočna zrna šećerca bogata su šećerima koji su u skladnom odnosu sa aminokiselinama, mineralnim materijama i vitaminom B, zbog čega se šećerac smatra veoma kvalitetnim i delikatesnim povrćem. Cilj oplemenjivanja kukuruza šećerca je stvaranje hibrida visokog prinosa i tehnološkog kvaliteta. Na osnovu dvogodišnjih komisijskih ogleda u 2012 priznata su dva hibirda kukuruza šećerca stvorena u Institutu za kukuruz „Zemun Polje“ – ZP 355su i ZP 515su. Hibrid ZP 355su je nešto ranostasniji u odnosu na ZP 515su i tehnološku zrelost dostiže za 73-75 dana, dok ZP 515su za berbu stiže za 83-85 dana. Prinos hibrida ZP 355su meren u test ogledima bio je 14.1 t/ha, dok ZP 515su ostvaruje 10.7 t/ha. Novi hibridi šećerca zasnovani su na recesivnom alelu su i odlikuju se povećanim sadržajem šećera u zrnu, sočnim zrnom i mekim perikarpom. Oblik i izgled klipa odgovara zahtevima industrijske proizvodnje i prerade, zbog ujednačenosti klipa, rasporeda redova zrna i dubine zrna, ali takođe se mogu koristiti i za svežu potrošnju. Oba hibrida se odlikuju veoma dubokim zrnom, a broj redova zrna kod ZP 355su je 20-22, dok kod ZP 515su je 16-18.

 

ZP 355su AND ZP 515su NEW SWEET CORN HYBRIDS DEVELOPED AT MAIZE RESEARCH INSTITUTE “ZEMUN POLJE”

 

The demand for the sweet corn kernel is rising by year both on the domestic and foreign market. Its popularity and interest of consumers is directed by healthy eating trends. Sweet corn tasty kernels are full of sugars that are in good balance with aminoacides, minerals and vitamin B. Therefore sweet corn is recognized as quality and delicious vegetable. The aim of its breeding is creation of high yielding and high quality hybrids. Based on the two year official trials of the Committee for the Release of Varieties in 2012, two sweet corn hybrids ZP 355su and ZP 515su were released. Hybrid ZP 355su reaches technological maturity in 73-75 days after emerging in the field, while ZP 515su is a bit later in maturity and is ready for harvest in 83-85 days. New hybrids achieved high yields in test trials, i.e. ZP 355su 14.1 t/ha and ZP 515su 10.7 t/ha. Those hybrids contain recessive su allele so they are featured with higher sugar content, creamy kernel and soft pericarp. Ear size and shape is corresponding to the industrial processing purposes, due to the ear uniformity, kernel set, configuration and depth. On the other hand those new hybrids are desirable in fresh market as much. Both hybrids have extra deep kernel and the number of rows per ear in ZP 355su is 20-22 and in ZP 515su 16-18.

 

Povratak na sadržajŠtampano u Zborniku abstrakata „SEDMI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJUM IZ SELEKCIJE I SEMENARSTVA“

Vršac, 30.maj 01. jun  2012.

Printed in Book of Abstracts „ THE SEVENTH SCIENTIFIC-RESEARCH SYMPOSIUM ON BREEDING AND SEED PRODUCTION“

Vršac, May 30 Jun 01, 2012.

© 2012. Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije

 

 

ZP 608k NOVI HIBRID KUKURUZA KOKIČARA INSTITUTA ZA KUKURUZ „ZEMUN POLJE“

 

Srdić Jelena, Pajić Zorica

 

Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd

 

Kukurz kokičar je specijalna vrsta kukuruza tvrdunca, koji se odlikuje mogućnošću da formira krupnu „pahuljicu“ ili „kokicu“ kao odgovor na zagrevanje zrna. Zbog toga je za ovaj tip kukuruza pored prinosa kao glavne osobine važan i kvalitet iskokanog zrna, naročito njegova zapremina. Zapremina kokičavosti predstavlja odnos zapremine iskokanog zrna, prema zapremini neiskokanog zrna. Ona je pokazatelj kvaliteta i veoma je važna za selekcionere, proizvođače i potrošače kokičara. Višedecenijski rad na selekciji kukuruza kokičara u Institutu za kukuruz „Zemun Polje“, rezultirao je stvaranjem i priznavanjem još jednog hibrida kukuruza kokičara u 2012 godini – ZP 608k. Novostvoreni hibrid pripada FAO grupi zrenja 600, kao i većina ostalih priznatih hibrida kukurza kokičara. Hibrid ZP 608k ističe se po svojim agronomskim karakteristikama, odnosno ostvaruje prinos od 7.5 – 8 t/ha, ali i osobinama tehnološkog kvaliteta, jer ima zapreminu kokičavosti od 43 cm3/g, vrlo prijatnog je ukusa, mirisa i boje i nežnosti perikarpa. Zbog toga je i kao ukupnu ocenu kvaliteta ostvario 95.4 bodova.

 

 

 

ZP 608k NEW POPCORN HYBRID DEVELOPED AT MAIZE RESEARCH INSTITUTE “ZEMUN POLJE”

 

Popcorn is the special flint type of corn, which is distinctive by its ability to form large “flake”, as a response to heating of kernel. Therefore beside the yield itself as the major trait, quality of the popped kernel i.e. popping volume is important as much for this type of corn. The popping volume is the ratio between volumes before and after popping. It is a quality parameter of the great importance to breeders, producers and consumers of popcorn. Decades of laborious work in breeding of popcorn at Maize Research Institute “Zemun Polje”, resulted in creation and releasing of new popcorn hybrid ZP 608k in 2012. The new hybrid belongs to the FAO maturity group 600, such as the majority of popcorn hybrids. It stands out by its agronomic traits, i.e. yield, which is 7.5 – 8 t/ha, but also by the technological quality traits, for it has the popping volume of 43 cm3/g. Moreover it has a very pleasant taste, smell and color and soft pericarp. Thereafter hybrid ZP 608k achieved 95.4 points in the overall quality rating.  

 

Povratak na sadržaj