„SELEKCIJA I SEMENARSTVO“ Vol. XX, broj 1 (2014)

 

Sadržaj (Contents)

 

Alexey Valeryevich Shirokolava, Valentina Sergeevna Rubets, Vladimir Valentinovich Pylnev

THE SPONTANEOUS CROSS-POLLINATION OF SEVERAL HEXAPLOID TRITICALE VARIETIES IN THE EXPERIMENT OF 2012-2013

(SPONTANA HIBRIDIZACIJA NEKOLIKO FORMI HEKSAPLOIDNOG TRITIKALEA U OGLEDU 2012/2013) GODINE  [Izvod] [Full Text]

 

Novo Pržulj, Vojislava Momčilović, Milan Mirosavljević

NOVE SORTE JAROG PIVSKOG JEČMA – NS MILE I NS MARKO

(NEW SPRING MALTING BARLEY VARIETIES – NS MILE AND NS MARKO)  [Izvod] [Full Text]

 

Светлана Дидоренко Владимировна

включение сербских сортов сои в селекционную программу Республики КазАхстан

(uključivanje srpskih sorti soje u program selekcije republike kazahstan) [Izvod] [Full Text]

 

Milan Mirosavljević, Novo Pržulj, Petar Čanak

ANALYSIS OF NEW EXPERIMENTAL BARLEY GENOTYPE PERFORMANCE FOR GRAIN YIELD USING AMMI BIPLOT

(ANALIZA PERFORMANSI NOVIH EKSPERIMENTALNIH GENOTIPOVA JEČMA ZA PRINOS ZRNA POMOĆU AMMI BIPLOTA) [Izvod] [Full Text]

 

Mirjana Srebrić, Vesna Perić

 PROMENE KOMPONENTI PRINOSA ZRNA SESTRINSKIH LINIJA SOJE U USLOVIMA SUŠE

(VARIABILITY IN GRAIN YIELD COMPONENTS OF SOYBEAN SISTER LINES UNDER DROUGHT CONDITIONS) [Izvod] [Full Text]

 

Nikola Hristov, Novica Mladenov, Bojan Jocković

NS PUDARKA - NOVA SORTA OZIME PŠENICE

(NS PUDARKA – A NEW WINTER WHEAT CULTIVAR) [Izvod] [Full Text]

 

Jasmina Knežević, Dragoslav Đokić, Dragan Terzić, Dobrivoj Poštić, Lana Đukanović, Snežana Tošković, Nadica Tmušić

KOMPARATIVNA ANALIZA SVOJSTAVA SEMENA RAZLIČITIH VRSTA PŠENICE

(COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF DIFFERENT TYPES OF WHEAT SEEDS) [Izvod] [Full Text]

 

Akademik Branko Škundrić - Prikaz knjige

Vaskrsija Janjić: OBRAZOVANJE, NAUKA I PROIZVODNJA HRANE  [Izvod] [Full Text]

 

Dr Mladen Mirić - Prikaz knjige

Čedomir Radenović, Milomir Filipović i Milosav Babić: MEĐUZAVISNOST PROCESA ZAKASNELE FLUORESCENCIJE HLOROFILA, FOTOSINTEZE I PLEMENJIVANJA KUKURUZA [Izvod] [Full Text]


Štampano u „Selekcija i semenarstvo“

PLANT BREEDING AND SEED PRODUCTION, Vol. XX, broj 1 (2014), str: 1-8, Zemun
© 2010
Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185, Republika Srbija

 

VARIJACIJA FENOTIPSKIH MARKERA PRINOSA PŠENICE NA ALKALIZOVANOM ZEMLJIŠTU

Shirokolava Alexey Valeryevich, Rubets Valentina Sergeevna,

Pylnev Vladimir Valentinovich

 

Summary: In this study, the spontaneous hybridization ability of the hexaploid triticale varieties with the other triticale varieties, and with wheat and rye, were considered. The influence of biological and technical contaminations on the cultivar’s purity had been studied. It was shown, that the probability of cultivar pollination in triticale crops is considerably higher, than the probability of inter-species pollination.

Key words: Triticale, spontaneous hybridization, biological contamination

 

Original scientific paper (Originalni naučni rad)

1Shirokolava AV*, Rubets VS, Pylnev VV, Department of selection and seed-field crops, RSAU - MAA named after K.A. Timiryazev, Timiryazevskaya street 49,  127550 Moscow, Russian Federation

* e-mail: dilandualb@yandex.ru  

 

 

Povratak na sadržaj


Štampano u „Selekcija i semenarstvo“

PLANT BREEDING AND SEED PRODUCTION, Vol. XX, broj 1 (2014), str: 9-16, Zemun
© 2010
Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185, Republika Srbija

 

NOVE SORTE JAROG PIVSKOG JEČMA – NS MILE I NS MARKO

Novo Pržulj1, Vojislava Momčilović1, Milan Mirosavljević1

 

Izvod: Oplemenjivački rad na ječmu u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo je usmeren ka stvaranju novih sorti ječma koje će imati visok i stabilan prinos, dobar pivski kvalitet i visoku tolerantnost prema abotičkim i biotičkim faktorima. Kao rezultat ovog rada, tokom 2012. godine su priznate dve nove sorte jarog pivskog ječma NS Mile i NS Marko. U dvogodišnjim ogledima Komisije za priznavanje sorti Repubilike Srbije je utvrđeno da su NS Mile i NS Marko različite, uniformne i stabilne sorte i da su u proseku za sve lokalitete i godine ispitivanja ostvarile prinos vrlo značajno veći od prinosa sorte standarda i bolje parametre kvaliteta. NS Mile i NS Marko su najnovije rane sorte novosadskog jarog pivskog ječma koje se odlikuju visokim genetskim potencijalom za prinos, koji iznosi preko 9 t ha-1 i visokim kvalitetom, pre svega manjim sadržajem proteina i većim sadržajem ekstrakta u odnosu na sortu standard.

Ključne reči: sorta, Hordeum vulgare L., prinos, kvalitet

 

Originalni naučni rad (Original scientific paper)

[1] Pržulj N., Momčilović V., Mirosavljević M.*, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Maksima Gorkog 30, Novi Sad

*e-mail: milan.mirosavljevic@nsseme.com

 

 

Povratak na sadržaj


Štampano u „Selekcija i semenarstvo“

PLANT BREEDING AND SEED PRODUCTION, Vol. XX, broj 1 (2014), str: 17-26, Zemun
© 2010
Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185, Republika Srbija

 

uključivanje srpskih sorti soje u program selekcije republike kazahstan

 

Svetlana Didorenko Vladimirovna

 

Izvod: Srpske sorte soje, selekcije Instituta za ratarstvo i povrtarstvo (Novi Sad, Srbija) su preko 5 godina uključene u program oplemenjivanja Republike Kazahstan u odseku za oplemenjivanje soje Kazahstanskog naučnoistaživačkog poljoprivrednog instituta (Alma Ata, Kazahstan). Proučavan je prinos, dužina vegetacije i sadržaj proteina pet srpskih sorti. Obavljena je hibridizacija u okviru 21 kombinacije ukrštanja, u koje su bile uključene najbolje sorte srpske selekcije. Prosečna uspešnost ukrštanja bila je 18,3%. Najbolji rezultati su dobijeni korišćenjem sorte Venera kao komponente oca (22,1%). Dobijeni su hibridi prve generacije od kojih se planira da se izdvoje visokorodne linije soje.

Кljučne reči: hibridi, oplemenjivanje, soja

 

 

Originalni naučni rad (original scientific paper)

1 Дидоренко Светлана Владимировна*кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела зернобобовых культур ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства», 040909, Республика Казахстан, Алматинская область, пос. Алмалыбак, улица Ерлепесова 1,

*e-mail: Svetl_did@mail.ru

 

 

Povratak na sadržaj

 


Štampano u „Selekcija i semenarstvo“

PLANT BREEDING AND SEED PRODUCTION, Vol. XX, broj 1 (2014), str: 27-36, Zemun
© 2010
Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185, Republika Srbija

 

ANALIZA PERFORMANSI NOVIH EKSPERIMENTALNIH GENOTIPOVA JEČMA ZA PRINOS ZRNA POMOĆU AMMI BIPLOTA

Milan Mirosavljević1, Novo Pržulj1, Petar Čanak1

 

Izvod: Interakcija GxE je izvor varijacije koji uključije uticaj genotipa i faktora spoljašnje sredine, koji otežava izbor superiornih genotipova u procesu selekcije. AMMI analiza predstavalja metod koji se često koristi za ocenu interakcije genotip/sredina. Cilj ovog rada je ocena interakcije genotip/sredina pomoću AMMI modela, i identifikacija genotipova ozimog ječma sa visokim i stabilnim prinosom. Multilokacijski ogledi sa 25 superiornih linija ječma su posejani na četiri lokaliteta. AMMI analizom varijanse je utvrđeno da su genotip, sredina i interakcija genotip/sredina imali signifikantan uticaj (p<0,01) na prinos ječma. Na osnovu AMMI analize, genotipovi G8 i G18 se mogu preporučiti za dalje testiranje usled njihovog visokog i stabilnog prinosa.

Ključne reči: AMMI, Hordeum vulgare L., interakcija genotip/sredina, prinos zrna  

 

 

Originalni naučni rad (Original scientific paper)

[1] Mirosavljević M, Pržulj N, Čanak P, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Maksima Gorkog 30, Novi Sad

*e-mail: milan.mirosavljevic@nsseme.com

 

 

Povratak na sadržaj


Štampano u „Selekcija i semenarstvo“

PLANT BREEDING AND SEED PRODUCTION, Vol. XX, broj 1 (2014), str: 37-44, Zemun
© 2010
Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185, Republika Srbija

 

PROMENE KOMPONENTI PRINOSA ZRNA SESTRINSKIH LINIJA SOJE U USLOVIMA SUŠE

Mirjana Srebrić1, Vesna Perić1

 

Izvod: Proučavane su promene prinosa zrna po biljci i njegovih komponenti pod uticajem suše. U toku dve godine u Zemun Polju je testirano 26 linija iz iste kombinacije ukrštanja. Prosečne temperature u toku vegetacije i ukupne količine padavina su bile približne u obe godine. Od presudnog značaja su bile razlike srednjih mesečnih temperatura i rasporeda padavina između godina, koje su uticale na promene vrednosti glavnih komponenti prinosa zrna i prinosa zrna po biljci. Uočen je sušni period u toku nalivanja zrna u manje povoljnoj 2012. godini, pri čemu je došlo do smanjenja broja mahuna i broja zrna po biljci kao i mase 1000 zrna. Prinos zrna po biljci, kao kompleksna osobina, se takođe značajno smanjio kod svih sestrinskih linija obuhvaćenih istraživanjem.

Ključne reči: soja, prinos zrna, komponente prinosa, suša 

 

Originalni naučni rad (Original scientific paper)

[1]Srebrić M.*, Perić V., Institut za kukuruz "Zemun Polje", Slobodana Bajića 1, Beograd, Srbija

*e-mail: msrebric@mrizp.rs

 

 

Povratak na sadržaj


Štampano u „Selekcija i semenarstvo“

PLANT BREEDING AND SEED PRODUCTION, Vol. XX, broj 1 (2014), str: 45-54, Zemun
© 2010
Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185, Republika Srbija

 

NS PUDARKA - NOVA SORTA OZIME PŠENICE

Nikola Hristov1, Novica Mladenov1, Bojan Jocković1

 

Izvod: Visokoprinosna, srednje kasna sorta ozime pšenice NS Pudarka stvorena je metodom trojne hibridizacije genetički divergentnih roditelja: linije NMNH-07 i sorti NS 40S i Simonida. Kod ove sorte uspešno su kombinovani geni odgovorni za visok potencijal rodnosti, vrlo dobar tehnološki kvalitet, otpornost prema poleganju, niskim temperaturama i bolestima. Registrovana je od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije 2013. godine. Poseduje široku adaptabilnost i stabilnost prinosa, što omogućuje uspešno gajenje u različitim klimatsko-zemljišnim uslovima pri optimalnim nivoima agrotehnike. Na osnovu pokazatelja tehnološkog kvaliteta, svrstana je u II kvalitetnu klasu, A2 farinografsku kvalitetnu podgrupu i II tehnološku grupu.

Ključne reči: kvalitet, oplemenjivanje, prinos, pšenica (Triticum aestivum ssp. vulgare var. lutescens), sorta

 

Originalni naučni rad (Original scientific paper)

[1] Hristov N., Mladenov N., Jocković B., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,

*e-mail: nikola.hristov@nsseme.com   

 

 

 

Povratak na sadržaj


Štampano u „Selekcija i semenarstvo“

PLANT BREEDING AND SEED PRODUCTION, Vol. XX, broj 1 (2014), str: 55-62, Zemun
© 2010
Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185, Republika Srbija

 

KOMPARATIVNA ANALIZA SVOJSTAVA SEMENA RAZLIČITIH VRSTA PŠENICE

 

Jasmina Knežević1, Dragoslav Đokić2, Dragan Terzić2, Dobrivoj Poštić3, Lana Đukanović3, Snežana Tošković4, Nadica Tmušić1

 

Izvod: U radu su prikazani rezultati ispitivanja sedam sorti različitih vrsta pšenice (Nirvana- Triticum spelta L.; Planeta, Cipovka, Aleksandra, Srma, Janja -Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol; Verona - Triticum aestivum L. ssp. compactum) za postizanje prinosa semena i izvršaj. Pri ispitivanju za svaku sortu određena su sledeća kvalitativna svojstva: masa 1000 zrna, hektolitarska masa i klijavost. Takođe je utvrđivan vigor klijanaca (dužina stabaoceta i korenka, ukupna masa klijanaca). Ogled je izveden tokom 2012. i 2013. godine u ataru naseljenog mesta Globoder na teritoriji grada Kruševca. Faktor godina imao je značajan uticaj na prinos semena i ukupnu klijavost. Faktor sorta značajno je uticao na izvršaj, prinos, hektolitarsku masu, masu 1000 semena i klijavost. Ispitivani faktori nisu imali značajnog uticaja na vigor klijanaca.

 

Ključne reči: korelaciona povezanost, prinos i kvalitet,seme, sorte,vrste pšenice

 

Originalni naučni rad (Original scientific paper)

1Knežević J*, Tmušić N, Poljoprivredni fakultet, Priština, Kopaonička bb, 38219 Lešak

2Đokić D, Terzić D, Institut za krmno bilje, 37251 Globoder, Kruševac

3Poštić D, Đukanović L, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Teodora Drajzera 9, 11000 Beograd

4Tošković S, Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, 15000 Šabac, Vojvode Putnika bb

*e-mail: jasmina.kneska@gmail.com

 

 

Povratak na sadržaj


Štampano u „Selekcija i semenarstvo“

PLANT BREEDING AND SEED PRODUCTION, Vol. XX, broj 1 (2014), str: 63-64, Zemun
© 2010
Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185, Republika Srbija

 

OBRAZOVANJE, NAUKA I PROIZVODNJA HRANE

Vaskrsija Janjić

ISBN 978-99938-21-48-9

 

Ovih dana u izdanju Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izašla je iz štampe monografija Obrazovanje, nauka i proizvodnja hrane autora akademika Vaskrsija Janjića. Radi se o izuzetno vrijednom dijelu u koje je autor uložio ogroman rad i znanje, pa je tako stvorio djelo neobično, kompleksno i sadržajno kako po koncepciji, tako i po sadržini  i prilazu u obradi pojedinih, izuzetno značajnih, dijelova knjige. Takva djela nisam imao priliku nikada da pročitam i zato mi je posebno drago da je akademik Janjić našao vremena i snage da jedno takvo djelo napiše i objavi. Ujedno mislim da takvo djelo rijetko ko može da napiše, jer je za takvo pisanje potreban poseban dar, ogromno znanje i iskustvo, a rijetki su istraživači koji raspolažu sa svim tim. U monografiju su utkana sva, nemala, autorova znanja i ogromno eksperimentalno iskustvo, kao i iskustvo u vrijednovanju naučnog rada u različitim naučnim disciplinama, tako da će svako onaj ko bude čitao ovo djelo osijetiti zadovoljstvo i samopouzdanje. Zahvaljujući višedecenijskom radu na ovom djelu autor je prikazao cijelokupno stanje u obrazovanju, nauci i proizvodnji hrane ne samo u našoj zemlji nego i u okruženju, na cijelom evropskom i svijetskom prostoru. Za svaku i najmanju stvar o kojoj se danas vode žučne akademske rasprave autor je dao i obrazložio svoj stav i tako stvorio djelo koje i trebaju da stvaraju naši akademici. Djelo je tako bogato snabdjeveno podacima, da će ono biti nepresušan i trajan izvor podataka za sve one koji se ovim problemima bave, ali i cijelokupnoj našoj naučnoj, stručnoj i upravnoj javnosti.

Monografija se sastoji od tri povezane cijeline: obrazovanja, nauke i proizvodnje hrane. Naslov i sadržina djela su neobični. Ali, autor polazi od toga da je obrazovanje neophodno svakom našem čovjeku, a isto tako da, danas izuzetno, obrazovani ljudi mogu da se bave naukom. Isto tako, sve što se istraži danas se želi što pre primijeniti, a primjena se zasniva na nauci i njenoj što potpunijoj i efikasnijoj aktivnosti. Ovo naročito važi za proizvodnju hrane koja je danas zasnovna na najvišim tehnološkim dostignućima. Ako samo pogledamo proizvodnju hrane zasnovane na korišćenju genetički modifikovanih biljaka onda ćemo se upoznati sa kakvim se problemima današnji svijet sreo. Taj izazovni problem koji danas zaokuplja najveće autorite i najbogatije kompanije u svijetu predmet su najozbiljnijih razmatranja autora, pogotovo što su genetički modifikovane biljke molekularno mijenjane zbog upotrebe herbicida, a u toj oblasti akademik Janjić poznat izvan granice naše zemlje.

Monografija je napisana  na 678 stranica teksta (skraćeni A4 format). Ona ima više od 300 tabela, 157 grafikona, 21 shemu, 8 mapa i 74 slike. Bogato je literaturno obrađena i sadrži preko 778 literaturnih izvora i najnoviju statističku građu OECD, FAO, UNESCO, naših statističkih zavoda, Zavoda za intelektualnu svojinu i mnogih drugih. Zbog bogate i specifične ilustracije i grafičke obrade  monografija  je štampana u boji na 90 gramskom mat kunsdruk papiru. Autor je ovo djelo posvetio Akademiji nauke i umjetnosti Republike Srpske povodom  ovogodišnje proslave 20 godina od formiranja i rada Akademije.

Na kraju se može istaći da se radi o izuzetnom djelu, velike vrijednosti, neophodnog svakom naučnom radniku i istraživaču ma koje on struke bio. Ono će, takođe, popuniti prazninu koja u ovoj oblasti već duži niz postoji, a pomoći će i mladim istraživačima da se upoznaju sa problemima, izazovima i perspektivama obrazovanja, nauke i proizvodnje hrane. Svako onaj ko bude čitao ovo djelo osijetiće snagu autora, ali i njegovu volju da ga najiskrenije i najpouzdanije upozna sa svim onim sa čime će sresti u životu  ili odmah poslije  zaposlenja. Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske ima sreću i posebno zadovoljstvo što se ovo djelo pojavilo u vrijeme proslave 20 godina od njenog osnivanja i rada.

 

                                                                                                            Akademik Branko Škundrić

                                                           

 

Prikaz knjige (Book Review)

 

 

 

Povratak na sadržaj


Štampano u „Selekcija i semenarstvo“

PLANT BREEDING AND SEED PRODUCTION, Vol. XX, broj 1 (2014), str: 65-66, Zemun
© 2010
Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
S. Bajića 1, Beograd-Zemun, 11185, Republika Srbija

 

MEĐUZAVISNOST PROCESA ZAKASNELE FLUORESCENCIJE HLOROFILA, FOTOSINTEZE I OPLEMENJIVANJA KUKURUZA

Čedomir Radenović, Milomir Filipović i Milosav Babić

ISBN 798-86-7946-109-4

 

Krajem 2013. godine u Novom Sadu je izašla knjiga gornjeg naslova čiji su autori naučnici pomenutog Instituta, ustanove u kojoj je začeto istraživanje o kome slovi gradivo. Ovo je još jedna knjiga na srpskom jeziku iz naučne discipline biofizika, posle petoknjižja Savremena biofizika.

Štivo ima 15 poglavlja sa dva do četiri nivoa naslova, različitog obima, koje je korisno izneti na videlo u ovom prikazu:

1.        Teorijske osnove i tehnika eksperimenata sa zakasnelom fluorescencijom hlorofila (ZFH)

2.        Organizacija fotosintetskog aparata i njegova uloga u nastajanju ZFH

3.        Elektronska ekscitovana stanja molekula

4.        Glavni pigmenti fotosintetskog aparata: struktura i funkcija

5.        Fotosintetične (tilakoidne) membrane

6.        Teorije o poreklu ZFH

7.        Mesto nastajanja ZFH

8.        ZFH i elektrohemijski gradijent kroz membranu

9.        ZFH i sistem za oslobađanje kiseonika

10.    Kinetika ZFH

11.    Indukcioni procesi ZFH na linijama i hibridima kukuruza

12.    Temperaturna zavisnost ZFH

13.    Analiza termalnih procesa ZFH na linijama i hibridima kukuruza

14.    Fotosintetičko-fluoescentna proučavanja linija i hibrida kukuruza iz različitih programa

15.    Diskusija o pravcima razvoja i ostvarenim rezultatima sa pogledom na buduća proučavanja.

Ovi naslovi tvore pažnje vrednu monografiju originalnog sadržaja, čija proučavanja imaju i fundamentalan i primenjiv karakter, jer pomažu pri stvaranju i izboru roditeljskih komponenti za nove i bolje hibride kukuruza. Autori do tančina (i jasno poznavaocima biofizike) razmatraju postupke i rezultate do kojih se došlo u svetu, što dokumentuju sa sijaset slika – grafikona, jednostavnog izraza iako složene problemetike i brojnim kratkim i preglednim tabelama. Dakle, u državi naučnog uma ovo je knjiški tesanik koji je nedostajao u toj srpskoj građevini. Izazovno, nema šta.U ovoj monografiji se nalaze gotovo sva saznanja o zakasneloj fluorescenciji hlorofila kukuruza, ponešto o fotosintezi i efektima toga na hibride kukuruza (pretežno Instituta iz Zemun Polja, koji su popisani u prilogu). S obzirom na to da je ovo uveliko nova materija, zanimljiva istraživačima više specijalnosti, za hvalu je što je na početku saopštena Lista skraćenica i simbola, a na kraju ove značajne knjige od 333 strane dat iscrpan Rečnik pojmova, zatim Rečnik izraza i četvorostrani izvod na engleskom i ruskom jeziku. Publikacija se završava temeljnim Predmetnim registrom značenja izraza i sintagmi i Imenskim popisom citiranih i pomenutih ličnosti. U knjizi je zamašan broj od gotovo 400 citiranih izvora, a najstariji citat je iz 1948. godine, koji raspravlja o fluorescenciji. Potom slede dva citata iz 1957. godine, da bi od 1962. citiranje postalo sukcesivno, ali sa najviše izvora iz 21. veka.

Mora se istaći ključan doprinos istraživanju biofizike u nas, njegovom pioniru prof. dr Č. Radenoviću, prvom autoru ove vredne knjige, koji je uvodio ovu disciplinu u našu zemlju u saradnji sa Katedrom za biofiziku Moskovskog državnog univerziteta ''M. V. Lomonosov'' od 1971-1973. god. Takođe, nije bez značaja ni činjenica da je upravo ovaj srpski naučnik razvio i jedan nov neinvazivni biofizički metod za proširenje i produbljivanje ovakvih istraživanja. Družeći se sa njim poslednje dve decenije saznao sam mnogo važnih pojedinosti o fluorescenciji, hlorofilu i fotosintezi pa sam se upravo stoga ''osmelio'' da napišem ovaj, nadam se, prikladan prikaz. Radostan sam što je ova dragocena i jedinstvena knjiga štampana na ćirilici, jer me je strah da uskoro nećemo imati ni naučnih časopisa niti knjiga ne samo na srpskom pismu već ni na srpskom jeziku.

 

                                                                                                            Dr Mladen Mirić

 

 

Prikaz knjige (Book Review)

 

 

Povratak na sadržaj